Ekocentrum Koniklec

Právní postavení

pobočný spolek; 01/71 ZO ČSOP

Rok vzniku

1990

49629204

Adresa sídla

Vlkova 34, 130 00 Praha 3

Telefon
E-mail

222 948 758

info@ekocentrumkoniklec.cz

Předmět činnosti

  • ochrana přírody a krajiny
  • ekologické výukové programy a ekoporadenství
  • výroba, údržba a oprava naučných stezek
  • akce pro veřejnost

Cílová skupina

děti, veřejnost, pracovníci samosprávy

www stránky

www.ekocentrumkoniklec.cz

01/71 ZO ČSOP Koniklec

Oblast působnosti

Životní prostředí, ekologická a enviromentální výchova

Cílová skupina

všichni

Právní postavení

pobočný spolek

Rok vzniku

1990

49629204

Adresa

Vlkova 34, 130 00 Praha 3

Telefon

222 948 758

E-mail info@ekocentrumkoniklec.cz

Předmět činnosti

  • ochrana přírody a krajiny

  • ekologické výukové programy a ekoporadenství

  • výroba, údržba a oprava naučných stezek

  • akce pro veřejnost

Cílová skupina

děti, veřejnost, pracovníci samosprávy

WWW

www.ekocentrumkoniklec.cz


Dotované projekty v roce 2017:

Název projektu:

Ochrana jírovce maďalu proti klíněnce jírovcové ve vnitroblocích Prahy 3

Účel programu:

Ekologická a environmentální výchova a vzdělávání

Oblast dotačního záměru:

Oblast životního prostředí

Celkové náklady:

71 800

Přidělená dotace:

40 000

Účel, obsah a cíl projektu: Projekt navazuje na naši činnost organizace v boji proti klíněnce, kterou vyvíjíme již od roku 1998. Tato činnost byla dosud podporována Hlavním městem Prahou, MČ Praha 3 a MČ Praha 2. Úspěch projektu spočívá z velké části v jeho kontinuitě. Po dobu 19 let jsme práce nikdy nepřerušili, čímž se nám daří ovlivňovat populaci škůdce a také nám to umožňuje trvale spolupracovat s občany, kteří naši činnost v současné době již sami vyhledávají. Tento trend chceme ještě posílit a občany zapojovat stále více. Proto je projekt zaměřen výrazně také na popularizaci a informační kampaň.

Název projektu:

Eko-hraní v pražských lesích

Účel programu:

Prázdninová činnost - příměstské tábory

Oblast dotačního záměru:

Program pro oblast volnočasových aktivit dětí a mládeže

Celkové náklady:

53 900

Přidělená dotace:

17 000

Účel, obsah a cíl projektu: Cílem projektu je realizace 2 cyklů pětidenního příměstského tábora pro děti ve věku 6 - 11 let (výjimkou mohou být sourozenci) ve dvou termínech letních prázdnin se zaměřením na ekologickou výchovu. Účel projektu je nabídnout dětem z Prahy 3, kde kromě městských parků není mnoho možností vyžití v přírodě, smysluplně strávený čas v zeleni pražských lesoparků a lesů (Modřanská rokle, Kunratický a Klánovický les, obora Hvězda, Divoká Šárka, Ďáblický háj nebo Hostivařský lesopark). Rádi bychom vytvořili ucelený pětidenní program zaměřený na ekologickou výuku, který by čerpal z našich dlouholetých zkušeností s realizací ekologických výukových programů pro děti, kterým se věnujeme již od roku 2002. Věříme, že dlouhodobější (5 dnů) ucelený program formou zábavných her bude mít větší dopad na rozvoj znalostí a dovedností, případně i postojů dětí v oblasti životního prostředí a jeho ochrany, dojde k rozvoji vzdělání v řadě environmentálních témat a posílení jejich vztahu k přírodě. Ve svých programech aplikujeme moderní metody a formy výuky s důrazem na pobyt v přírodě, přímý kontakt s přírodninami a smyslového vnímání, ale i badatelsky orientovanou výuku, experimentování, simulační a rolové hry. Na jeden cyklus 5 pracovních dní budou zajištěny 2 dospělí - vedoucí tábora s dlouholetou zkušeností práce s dětmi a o obsahovou část se postarají profesionální lektoři ekologické výchovy. Pro děti bude zajištěn denně teplý oběd, svačina a pitný režim.

Název projektu:

Knihobudka

Účel programu:

Originální kulturní projekty

Oblast dotačního záměru:

Program pro oblast kultury

Celkové náklady:

49 500

Přidělená dotace:

15 000

Účel, obsah a cíl projektu: Cílem projektu je instalace knihobudky na Škroupově náměstí v Praze 3, doplněné o slavnostní otevření. Knihobudka je neziskový projekt malé veřejné knihovny, sloužící k bezplatnému půjčování a výměně knih. Zájemce může knihu bez jakékoli registrace nebo evidence půjčit, věnovat, vzít nebo vyměnit za jinou. Projekt využívá vyřazené telefonní budky, které jsou vhodně proměněny a instalovány ve veřejném prostoru. Účelem projektu je poskytnout neobvyklou službu rezidentům a návštěvníkům, oživit prostor a podpořit komunitní život. Skrze knihobudku sdílí lidé již přečtené knihy nejrůznějších typů a žánrů, které by pravděpodobně skončily v koši. Projekt naplňuje ekologický princip snižování objemu odpadů tím, že dává knihám druhý život. Knihobudky instalované v jiných částech Prahy a ČR přitahují pozornost veřejnosti i médií. Představují proto i netradiční možnost propagace - na části knihobudky je vyhrazen prostor pro propagaci subjektu (např. polepy), který knihobudku adoptuje (MČ Praha 3) , i pro organizaci, která se stará o její propagaci a správu (01/71 ZO ČSOP Koniklec). Slavností otevření knihobudky bude mít formu malého sousedského festivalu s veřejným čtením a vložením prvních knih do knihobudky (o věnování budou požádány některé významné osobnosti kulturního a společenského života na Praze 3). Součástí projektu je osvěta směrem k veřejnosti a propagace knihobudky a její hlavní myšlenky (bude zveřejněno min. 5 tiskových zpráv a článků). Vzhled a podoba knihobudky budou konzultovány se zástupci MČ P3 a přizpůsobeny prostoru a možnostem lokality. Patronem, který bude dbát na čistotu a celkový chod, je předkladatel projektu.

Dotované projekty v roce 2016:

Název projektu:

„Smyslové vnímání má smysl“ aneb terénní výukové programy pro žáky MŠ a ZŠ jako prostředek přímého kontaktu s přírodou

Účel programu:

Ekologická a environmentální výchova a vzdělávání

Oblast dotačního záměru:

Oblast životního prostředí

Celkové náklady:

62 650 Kč

Přidělená dotace:

43 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Obsahem projektu je tvorba 4 terénních programů a jejich pilotní realizace (2 programy, každý ve 2 variantách pro MŠ a I. stupeň ZŠ na území MČ Prahy 3) 1. „Kolik smyslů umíš použít, tolikrát jsi člověkem“ - prožitkový a tvůrčí EVP zaměřený na smyslové vnímání a výtvarný směr land-art, což je metoda zaměřená na vnímání krásy přírody, práci s přírodními materiály, souznění
s krajinou, vyjádření emocí skrze výtvarné aktivity, rozvíjení fantazie; realizace: park Židovské pece

2. „Skřítek Kaštánek“ - EVP zaměřený na praktickou ochranu přírody, formou prožitkových aktivit se děti vžijí do situace nemocného stromu, na příkladu jírovce maďalu napadeného klíněnkou jírovcovou se nastolí problém škůdců
a ekologických metod jejich hubení, u starších žáků pak problematika invazních druhů, v rámci programu se děti zasadí o záchranu stromu ekologicky šetrnou metodou boje proti škůdci – hrabáním a sběrem napadeného listí, odměnou pak budou kreativní aktivity využívající přírodní materiály, jako je podzimní listí a kaštany; realizace: zahrady MŠ a školní pozemky ZŠ, na nichž se nachází jírovec maďal.

Cílem projektu je podpořit výuku dětí a mládeže v přírodě, kontakt s přírodou. Rozvíjet znalosti, dovednosti a pokud možno i postoje a jednání dětí v oblasti životního prostředí a jeho ochrany se zřetelem na zprostředkování osobního prožitku namísto předávání encyklopedických znalostí. Posílit vztah dětí
k lokalitě, ve které žijí. Dále vzdělávat pedagogy MŠ a ZŠ v moderních metodách a formách výuky a posilovat tak roli učitelů v samostatném aktivním přístupu k výuce v přírodě.

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Přes širokou nabídku našich stávajících EVP je kromě 2 terénních programů
a programů realizovaných ve školních zahradách většina terénních programů přizpůsobena lokalitám v jiných městských částech, děti MŠ a žáci ZŠ na území MČ Prahy 3 tedy musí za programy dojíždět do vzdálenějších lokalit. Rádi bychom tedy naši nabídku rozšířili o další programy realizované na území Prahy 3, které budou pro místní děti nejen dostupnější, ale kromě posílení vztahu k životnímu prostředí, posílí i vztah k lokalitě, ve které žijí nebo chodí do MŠ nebo ZŠ. Program zaměřený na praktickou ochranu přírody, konkrétně na boj proti škůdci klíněnce jírovcové, zvýší informovanost o této problematice a díky praktické části programu, hrabání a sběr napadeného listí, bude docíleno komplexnější péče o jírovce na území Prahy 3 zapojením dětí na školních zahradách.

 

Dosavadní činnost žadatele:

ZO ČSOP Koniklec má ve svém poslání zlepšovat vztah občanů k životnímu
a kulturnímu prostředí, od roku 2002 se zaměřujeme na environmentální vzdělávání na obou stupních ZŠ, postupně jsme působnost rozšířili na SŠ a MŠ. V současné době nabízíme školám vnitřní EVP, které probíhají přímo
ve školních učebnách či na pozemku školy, terénní EVP, které probíhají
v pražských přírodních lokalitách, a kombinované programy, které využívají jak interiérů škol a jiných pražských zařízení (např. sběrné dvory), tak terénu města. Již od počátku aplikujeme v programech moderní metody a formy výuky jako je např. výuka v terénu, přímý kontakt s přírodninami, prožitková výuka, smyslové aktivity, badatelsky orientovaná výuka, experimentování, simulační a rolové hry. Využíváme rovněž metody kritického myšlení. V rámci dlouhodobé realizace ekologických výukových programů naše programy průběžně inovujeme a doplnění stálé nabídky EVP o nové terénní programy reagující svou náplní, pojetím a novými lokalitami působnosti na poptávku pedagogů považujeme za vysoce přínosné.

Název projektu:

Revitalizace vnitrobloku

Účel programu:

Kultivace území na Praze 3

Oblast dotačního záměru:

Oblast životního prostředí

Celkové náklady:

61 200 Kč

Přidělená dotace:

26 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

V loňském roce jsme pomáhali revitalizovat vnitroblok Kubelíkova, Slavíkova, Křížkovského, Ševčíkova. Rádi bychom v této činnosti pokračovali a pomohli revitalizovat další vnitroblok. Při této revitalizaci budeme vycházet
ze zkušeností, které jsme nabyli při pilotním projektu. Po kontaktování majitelů jednotlivých domů plánujeme oslovit samotné obyvatele domů pomocí ankety, kde budou moci vyjádřit své představy o budoucí podobě vnitrobloku a projevit svůj potenciální zájem o podílení se na jeho revitalizaci. Na podzim roku 2016 budou následovat dvě sousedské akce, které budou sloužit k vytvoření aktivní komunity obyvatelů. Zde budou prezentovány výsledky ankety a diskutovány jednotlivé představy. Mimo jiné v rámci těchto akcí proběhne podzimní údržba pozemku a sestavení a instalace ptačích budek.

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Vnitrobloky představují významnou část městské zeleně této části Prahy.
V současnosti obyvatelé většiny domů využívají vnitrobloky pouze minimálně např. jako místo pro uschování popelnic. Vnitroblok však představuje prostor, který by mohl být místem odpočinku a setkávání obyvatelů domů. Naší snahou je ukázat občanům, že toto místo může být prostorem pro zahrádkáře i pro rodiny s dětmi. Kromě těchto sociálních faktorů je samozřejmě důležitost zeleně ve městě také otázkou životního prostředí, protože například už i malý prostor zeleně ve velkoměstě má velký vliv na zadržování dešťové vody a následné zpříjemnění klimatických podmínek především pak v letních měsících. Chceme, aby pražští obyvatelé viděli, že zeleň v Praze nemusí být pouze park či les, ale i zahrádka, o kterou se budou starat
a využívat ji oni sami.

 

Dosavadní činnost žadatele:

V roce 2015 jsme pomáhali revitalizovat vnitroblok Kubelíkova, Slavíkova, Křížkovského, Ševčíkova. Během jednoho roku jsme zde distribuovali anketu
a následně jsme ve vnitrobloku realizovali tři akce. Rádi bychom v této činnosti pokračovali a pomohli tak oživit další z vnitrobloků Prahy 3.

 

 

Název projektu:

Revitalizace vnitrobloku II

Účel programu:

Kultivace území na Praze 3

Oblast dotačního záměru:

Oblast životního prostředí

Celkové náklady:

99 600 Kč

Přidělená dotace:

50 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Společnou část vnitrobloku tvoří zelená plocha parkového charakteru, tvořená devíti pozemky 6 majitelů. Vstup do vnitrobloku je umožněn všem obyvatelům. 01/ZO ČSOP Koniklec, p. s. vytipovalo tento vnitroblok jako lokalitu, ve které může dojít k výraznému oživení parteru a rozvoji místní komunity. Během roku 2015 se podařilo distribuovat anketu mezi obyvatele domu, zrealizovat 3 akce ve vnitrobloku a zajistit tak základní komunitu lidí, kteří mají o dění ve vnitrobloku a jeho péči zájem. V roce 2016 bychom chtěli realizovat další aktivity, které by pomohly upevnit sousedskou komunitu, která by následně zcela převzala péči o vnitroblok a pořádání sousedských akcí. Celkem zde budeme organizovat 3 sousedské akce a dále budeme podporovat samotné obyvatele v realizaci dalších sousedských setkání. Dalším výstupem bude instalace mobiliáře a kompostéru, o které již obyvatelé projevili zájem. V neposlední řadě se společně s obyvateli budeme věnovat úpravě zeleně ve vnitrobloku, například osazování rostlinami, vertikulace trávníku apod.

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Vnitrobloky představují významnou část městské zeleně této části Prahy. V současnosti obyvatelé většiny domů využívají vnitrobloky pouze minimálně např. jako místo pro uschování popelnic. Vnitroblok však představuje prostor, který by mohl být místem odpočinku a setkávání obyvatelů domů. Naší snahou je ukázat občanům, že toto místo může být prostorem pro zahrádkáře i pro rodiny s dětmi. Kromě těchto sociálních faktorů je samozřejmě důležitost zeleně ve městě také otázkou životního prostředí, protože například už i malý prostor zeleně ve velkoměstě má velký vliv na zadržování dešťové vody a následné zpříjemnění klimatických podmínek především pak v letních měsících. Chceme, aby pražští obyvatelé viděli, že zeleň v Praze nemusí být pouze park či les, ale i zahrádka, o kterou se budou starat a využívat ji oni sami.

Dosavadní činnost žadatele:

V roce 2015 jsme v průběhu léta do schránek obyvatel domů distribuovali anketu a následně na podzim jsme ve vnitrobloku realizovali tři akce. V anketě, která zjišťovala základní představy o podobě a využití, se vyjádřilo 28% oslovených obyvatel. Převládajícími názory bylo zachování zelené přírodní oázy s možnostmi pro setkávání obyvatel. V říjnu navazovalo plánovací setkání, kterého se zúčastnilo kolem 40 obyvatel a které potvrdilo hodnoty místa (klid, zeleň). Zároveň definovalo hlavní problémy (neregulované venčení psů, nejasné otázky údržby a investic, nejasná pravidla užívání) a otevřelo návrhy pro budoucí aktivity (posezení, společná údržba, dětské prvky, komunitní akce, kompostování). V sobotu 7. listopadu proběhla druhá sousedská akce, při které se společně vybírala podoba sezení, debatovalo se o prořezu stromů a pravidlech využívání plochy. Děti s pomocí rodičů stloukly 3 ptačí budky a krmítko, které již byly instalovány, a podařilo se společně v rámci předzimní údržby shrabat napadané listí. Poslední akce zaměřená na pejskaře se konala v sobotu 4. prosince. Jednalo se o ukázkovou hodinu výcviku psů s profesionální lektorkou. Do konce roku by měl na základě diskuse a shody občanů proběhnout ještě prořez větví některých stromů, instalován mobiliář a lanová houpačka.zpět na seznam