Parkovací oprávnění do ZPS v Praze 3 vyřizuje

Odbor organizační, oddělení služeb veřejnosti

Parkovací oprávnění již není možné vyřídit v Perunově ulici,

ale pouze v klientských centrech Praha 3,  Milešovská 1 nebo Lipanská 9

V souladu s nařízením vlády od pondělí 12. října 2020:  

Oddělení služeb veřejnosti, Klientské centrum I. Milešovská 1, Praha 3, telefon: 222 116 802

pondělí

8—13 h

středa

12—17 h

Oddělení služeb veřejnosti, Klientské centrum II. Lipanská 9, Praha 3, telefon: 222 116 205, 222 116 206

pondělí

8—13 h

středa

12—17 h

On-line rezervační systém


Informace k provozu a systému ZPS Praha 3 naleznete zde.
Pro technické informace k ZPS je možné využít telefonní číslo správce zón placeného stání v hl. m. Praze —Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s.: +420 257 015 257  (po—pá 9—11 a 12—15 h.)
Na této lince nevyřizují registrace do OSU.


Parkovací oprávnění umožňuje občanům Prahy 3 (rezidentům), firmám a živnostníkům, kteří zde podnikají (abonentům), parkovat v Zóně placeného stání (ZPS) za paušální částku neomezeně dlouho.
Místní obyvatelé a firmy jsou zvýhodněni před návštěvníky. Vydáním parkovacího oprávnění však nevzniká jejich držitelům nárok na parkovací místo. Finanční prostředky, které městská část za prodaná parkovací oprávnění vybere, jsou zhruba z poloviny odvedeny magistrátu na údržbu parkovací zóny, druhá část jde do rozpočtu městské části.

Jak parkovací oprávnění získat?

Na vydání parkovacího oprávnění má nárok občan, který prokáže:

 • trvalé bydliště nebo vlastnictví nemovitosti v městské části Praha 3,
 • vztah k užívanému vozu (vlastnictví, leasing, úvěr, funkční požitek od zaměstnavatele apod.)

O parkovací oprávnění také mohou žádat právnické a fyzické osoby, které mají sídlo nebo provozovnu v Praze 3

Zakoupení nového i prodloužení stávajícího parkovacího oprávnění je možné nově zařídit i bez osobní návštěvy úřadu prostřednictvím osobních stránek uživatele (OSU)
Všichni žadatelé o parkovací oprávnění (POP), fyzické i právnické osoby se pro jednodušší využití systému vydávání mohou zaregistrovat do tzv. osobních stránek uživatele (OSU).
Všechny úkony, například prodloužení nebo změny registrační značky i u přenosných parkovacích oprávnění, pak již budou provádět zde.
Samotné zřízení OSU lze provést na zákaznické lince TSK +420 388 901 185. Jedná se o specializované call centrum, které je zřízené pouze pro tento účel (nebude zodpovídat jakékoliv dotazy či vyřizovat požadavky jiného typu), a to v pracovní dny od 9 do 11 hodin a od 12 do 15 hodin nebo osobně na výdejně parkovacích oprávnění.
Systém uživatele například i upozorní, že se blíží konec platnosti jejich parkovacího oprávnění a je třeba ho prodloužit.
Na stránkách www.parkujvklidu.cz naleznou řidiči uživatelskou příručku, ve které se mohou seznámit s rozšířenými funkcemi služby Osobní stránky uživatele.
Formuláře sloužící k žádosti o prodloužení či nové POP, které jsou dostupné na https://www.parkujvklidu.cz/cs/online_pop/ , není potřeba podepisovat a následně skenovat.

Bankovní převod je třeba provést nejméně 5 pracovních dní před vypršením platnosti stávajícího POP a výhradně se zadaným variabilním symbolem!

Pro držitele přenosných parkovacích oprávnění je registrace a zřízení osobních stránek uživatele bezpodmínečně nutné. Bez této registrace není možné užívat a obsluhovat tato přenosná parkovací oprávnění.


Bližší informace naleznete na následujících stránkách:

  parkuj v klidu - OSU


> Související dokumenty


Detailní přehled potřebných dokladů pro jednotlivé situace rezidenta (občana Prahy 3)


> Rezident s vlastním vozidlem

 • občanský průkaz s trvalým pobytem v Praze 3
 • technický průkaz (velký TP nebo originál osvědčení o registraci - malý TP), kde je žadatel vlastníkem

> Rezident s vozidlem v SJM

Rezidentní parkovací oprávnění pro vozy vlastněné v rámci společného jmění manželů bude žadatelům vydáno za předpokladu, že doloží následující:

 • Prohlášení manželů o společném jmění, ve kterém bude uvedeno, že předmětné vozidlo bylo pořízeno v době trvání manželství a nebylo ze SJM vyňato. Toto prohlášení bude podepsáno na výdejně, kde pracovník výdejny ověří, že se skutečně jedná o oprávněné osoby (pokud ne, je třeba, aby podpis nepřítomné osoby byl ověřený)
 • Doklady totožnosti
 • Oddací list
 • Originál velkého technického průkazu od vozidla

> Rezident s vlastním vozidlem, se kterým podniká

 • občanský průkaz s trvalým pobytem v Praze 3
 • technický průkaz (velký TP), kde je žadatel vlastníkem doloží se právní vztah k vozidlu = vlastnictví, úvěr, leasing, dlouhodobý pronájem

> Rezident s vlastním vozidlem na finanční leasing/úvěr

 • občanský průkaz s trvalým pobytem v Praze 3
 • kopie velkého technického průkazu (kde je žadatel provozovatel)
 • originál osvědčení o registraci (malý TP)
 • originál leasingové/úvěrové smlouvy

> Rezident s vlastním vozidlem na operativní leasing

 • občanský průkaz s trvalým pobytem v Praze 3
 • originál osvědčení o registraci (malý TP)
 • originál leasingové smlouvy, která je uzavřena minimálně na 3 měsíce (nárok na čtvrtletní oprávnění)

> Rezident s vozidlem z autopůjčovny

 • občanský průkaz s trvalým pobytem v Praze 3
 • nájemní smlouva z autopůjčovny (musí být minimálně na 3 měsíce)
 • originál osvědčení o registraci (malý TP), v případě pronájmu od OSVČ musí být kopie velkého technického průkazu
 • pronajímatel musí být oprávněn půjčovat a pronajímat vozidla (tzn. mít v předmětu podnikání pronájem a půjčování věcí movitých)

> Rezident s vozidlem od zaměstnavatele k soukromému užívání


> Rezident, člen orgánu právnické osoby (jednatel), který využívá vozidlo pro soukromé účely


> Rezident, který má svěřené vozidlo od zahraničního zaměstnavatele

 • občanský průkaz s trvalým pobytem v Praze 3
 • originál technického průkazu (velký TP)
 • prohlášení zaměstnavatele uvádějící platnou identifikaci zaměstnavatele a svěření vozidla do užívání pro soukromé a služební účely podepsané statutárním zástupcem
 • výpis z obchodního rejstříku zaměstnavatele ne starší 6 měsíců

> Rezident, který má svěřené vozidlo od zaměstnavatele pouze pro služební účely

 • prohlášení od zaměstnavatele, že vozidlo je pouze pro služební účely v rámci servisu, pohotovosti aj.
 • originál osvědčení o registraci (malý TP), kde je firma vlastníkem (je-li vozidlo na leasing či úvěr musí být tyto údaje zapsané v prohlášení od zaměstnavatele a podepsané statutárním zástupcem) v prohlášení musí být uvedeno, že se jedná o zaměstnance s trvalým pobytem na Praze 3 (toto ověřujeme v registrech). Držitel i žadatel POP je firma.

> Abonent, který v Praze 3 vlastní nemovitost

 • občanský průkaz (trvalý pobyt je mimo Prahu 3), v případě firmy originál osvědčení o registraci (malý TP), nebo Živnostenský list
 • osvědčení o registraci vozidla (malý TP), kde je žadatel vlastníkem, ostatní se řídí pravidly uvedenými výše

> Firma sídlící v Praze 3

 • Obchodní rejstřík nebo nebo Živnostenský list
 • velký technický průkaz (kde je firma vlastníkem), v případě zapsání vozidla na jednatele a jeho RČ, dokládá se platba silniční daně za loňský rok, nebo registrace k dani v období stávajícím
 • je-li vozidlo ve vlastnictví zaměstnance, dokládá se kromě platby silniční daně i nájemní smlouva a originál osvědčení o registraci (malý TP)
 • je-li vozidlo na úvěr nebo leasing, doloží se originál úvěrové / leasingové smlouvy a kopie velkého technického průkazu a originál osvědčení o registraci (malý TP)

> Firma, která má provozovnu v Praze 3

 • Obchodní rejstřík nebo nebo Živnostenský list
 • velký technický průkaz (kde je firma vlastníkem), je-li vozidlo psáno na jednatele a jeho RČ musí se doložit platba silniční daně za minulý rok
 • nájemní smlouva na nebytové prostory v Praze 3, popř. výpis provozoven pokud není zapsána v základních registrech

> Parkovací oprávnění pro řemeslníky

 • parkovací oprávnění pro řemeslníky se vydávají na základě doložení dokladu o zakázce (smlouva o dílo, objednávka…) pro klienta na Praze 3
 • občanský průkaz, ve kterém se ověřuje jméno jednatele společnosti společně s obchodním rejstříkem
 • oprávnění se vydává bez SPZ/RZ vozidla, přes portálový účet si jednotliví zástupci sami mění SPZ/RZ v systému
 • pokud je doložen velký technický průkaz se zapsaným IČ, může si řemeslník vybavit i parkovací oprávnění na SPZ/RZ konkrétního vozidla za ceník pro abonenty

> Ceník pro rezidenty

ZPS ceník pro rezidenty


> Ceník pro abonenty

ZPS ceník pro abonenty


> Ceník pro řemeslníky

ZPS ceník pro řemeslníky


Co dělat při změně vozu nebo registrační značky?
Jestliže v průběhu platnosti oprávnění dojde k obměně vozu, je možné vydat za manipulační poplatek 100 Kč oprávnění k novému vozu na zbylé období. Podmínkou je prokázání vztahu k novému vozu podle situace v předchozím textu.

Co dělat při opravě vozu a zapůjčení náhradního vozidla?
Jestliže v době platnosti oprávnění je registrované vozidlo v opravně a rezident či abonent používá náhradní vůz, lze pro tento vůz vydat dočasné parkovací oprávnění v trvání délky opravy původního vozidla. Podmínkou je doložení zakázkového listu ze servisu s předpokládanou dobou opravy, osvědčení o registraci (malý TP) od zapůjčeného vozu a smlouva o zapůjčení náhradního vozu.

Výjimka ze zóny placeného stání pro imobilní osoby
Na parkovací oprávnění mají nárok osoby blízké pečující o imobilního rezidenta, rezidenta staršího 80 let nebo rezidenta, který je těžce tělesně postižen. K vydání parkovacího oprávnění se dokládá vyplněná žádost o výjimku a dále pak originály dokladů všech zúčastněných osob: občanský průkaz, technický průkaz, rodný list či jiný doklad k doložení příbuzenského vztahu s žadatelem (pokud neexistuje příbuzenský vztah, doloží se potvrzení z Úřadu práce), případně průkaz ZTP.
Výjimku lze vydat až na 3 vozidla na konkrétních 5 úseků parkovacích zón Prahy 3. Cena za parkovací oprávnění je 180,-Kč/rok. V případě, že bude parkovací oprávnění vyřizovat zmocněnec, musí se ke všem dokladům navíc doložit PLNÁ MOC s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Úředně ověřená plná moc se nevyžaduje, pouze pokud budete mít k plné moci i originál dokladu totožnosti žadatele – zmocnitele (občanský průkaz, cestovní pas).

Výdej parkovacích oprávnění probíhá v souladu s METODIKOU vydanou Magistrátem hl. m. Prahy.


Dokumenty ke stažení:

Parkovací oprávnění pro elektromobily lze vydávat pouze na výdejně MHMP a to pouze po předchozí domluvě na tel. 236 002 138


Související odkazy