Parkovací oprávnění do ZPS v Praze 3 vyřizuje

Odbor organizační, oddělení služeb veřejnosti

Parkovací oprávnění je možné vyřídit v klientských centrech Praha 3,  Milešovská 1 nebo Lipanská 9 nebo po registraci do Osobních stránek uživatele i online

Na základě pandemické situace od pondělí 30. listopadu 2020:

Oddělení služeb veřejnosti, Klientské centrum I. Milešovská 1, Praha 3, telefon: 222 116 802, 222 116 803

pondělí

8—12 h 13—17 h

středa

8—12 h 13—17 h

Oddělení služeb veřejnosti, Klientské centrum II. Lipanská 9, Praha 3, telefon: 222 116 205, 222 116 206

pondělí

8—12 h 13—17 h

středa

8—12 h 13—17 h

Rezervace přesného času návštěvy klientského centra prostřednictvím

On-line rezervační systém

Z provozních důvodů bude poslední klient přijat k vyřízení 15 minut před koncem uvedené provozní doby 


Jak parkovací oprávnění získat?

Na vydání parkovacího oprávnění má nárok občan, který prokáže:

 • trvalé bydliště nebo vlastnictví nemovitosti v městské části Praha 3,
 • vztah k užívanému vozu (vlastnictví, leasing, úvěr, funkční požitek od zaměstnavatele apod.)
 • parkovací oprávnění může být vydáno právnické a fyzické osobě, která má sídlo nebo provozovnu v Praze 3.

Zakoupení nového i prodloužení stávajícího parkovacího oprávnění je možné zařídit i bez osobní návštěvy úřadu pro registrované uživatele prostřednictvím osobních stránek.

REGISTRACE

 • → na zákaznické lince TSK +420 388 901 185 (po—pá 9—11 a 12—15 h)
 • → osobně na výdejně parkovacích oprávnění

Parkovací oprávnění umožňuje občanům Prahy 3 (rezidentům), firmám a živnostníkům, kteří zde podnikají (abonentům), parkovat v Zóně placeného stání (ZPS) za paušální částku neomezeně dlouho. Místní obyvatelé a firmy jsou zvýhodněni před návštěvníky. Vydáním parkovacího oprávnění však nevzniká jejich držitelům nárok na parkovací místo. Finanční prostředky, které městská část za prodaná parkovací oprávnění vybere, jsou zhruba z poloviny odvedeny magistrátu na údržbu parkovací zóny, druhá část jde do rozpočtu městské části. 


Informace k provozu a systému ZPS Praha 3 naleznete zde.


Pro technické informace k ZPS je možné využít telefonní číslo správce zón placeného stání v hl. m. Praze —Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s.: +420 257 015 257  (po—pá 9—11 a 12—15 h.)
Na této lince nevyřizují registrace do OSU.

 

Bližší informace naleznete na následujících stránkách:

  parkuj v klidu - OSU


> Související dokumenty


Detailní přehled potřebných dokladů pro jednotlivé situace rezidenta (občana Prahy 3)


> Rezident s vlastním vozidlem

 • občanský průkaz s trvalým pobytem v Praze 3
 • technický průkaz (velký TP nebo originál osvědčení o registraci - malý TP), kde je žadatel vlastníkem

> Rezident s vozidlem v SJM

Rezidentní parkovací oprávnění pro vozy vlastněné v rámci společného jmění manželů bude žadatelům vydáno za předpokladu, že doloží následující:

 • Prohlášení manželů o společném jmění, ve kterém bude uvedeno, že předmětné vozidlo bylo pořízeno v době trvání manželství a nebylo ze SJM vyňato. Toto prohlášení bude podepsáno na výdejně, kde pracovník výdejny ověří, že se skutečně jedná o oprávněné osoby (pokud ne, je třeba, aby podpis nepřítomné osoby byl ověřený)
 • Doklady totožnosti
 • Oddací list
 • Originál velkého technického průkazu od vozidla

> Rezident s vlastním vozidlem, se kterým podniká

 • občanský průkaz s trvalým pobytem v Praze 3
 • technický průkaz (velký TP), kde je žadatel vlastníkem doloží se právní vztah k vozidlu = vlastnictví, úvěr, leasing, dlouhodobý pronájem

> Rezident s vlastním vozidlem na finanční leasing/úvěr

 • občanský průkaz s trvalým pobytem v Praze 3
 • kopie velkého technického průkazu (kde je žadatel provozovatel)
 • originál osvědčení o registraci (malý TP)
 • originál leasingové/úvěrové smlouvy

> Rezident s vlastním vozidlem na operativní leasing

 • občanský průkaz s trvalým pobytem v Praze 3
 • originál osvědčení o registraci (malý TP)
 • originál leasingové smlouvy, která je uzavřena minimálně na 3 měsíce (nárok na čtvrtletní oprávnění)

> Rezident s vozidlem z autopůjčovny

 • občanský průkaz s trvalým pobytem v Praze 3
 • nájemní smlouva z autopůjčovny (musí být minimálně na 3 měsíce)
 • originál osvědčení o registraci (malý TP), v případě pronájmu od OSVČ musí být kopie velkého technického průkazu
 • pronajímatel musí být oprávněn půjčovat a pronajímat vozidla (tzn. mít v předmětu podnikání pronájem a půjčování věcí movitých)

> Rezident s vozidlem od zaměstnavatele k soukromému užívání


> Rezident, člen orgánu právnické osoby (jednatel), který využívá vozidlo pro soukromé účely


> Rezident, který má svěřené vozidlo od zahraničního zaměstnavatele

 • občanský průkaz s trvalým pobytem v Praze 3
 • originál technického průkazu (velký TP)
 • prohlášení zaměstnavatele uvádějící platnou identifikaci zaměstnavatele a svěření vozidla do užívání pro soukromé a služební účely podepsané statutárním zástupcem
 • výpis z obchodního rejstříku zaměstnavatele ne starší 6 měsíců

> Rezident, který má svěřené vozidlo od zaměstnavatele pouze pro služební účely

 • prohlášení od zaměstnavatele, že vozidlo je pouze pro služební účely v rámci servisu, pohotovosti aj.
 • originál osvědčení o registraci (malý TP), kde je firma vlastníkem (je-li vozidlo na leasing či úvěr musí být tyto údaje zapsané v prohlášení od zaměstnavatele a podepsané statutárním zástupcem) v prohlášení musí být uvedeno, že se jedná o zaměstnance s trvalým pobytem na Praze 3 (toto ověřujeme v registrech). Držitel i žadatel POP je firma.

> Abonent, který v Praze 3 vlastní nemovitost

 • občanský průkaz (trvalý pobyt je mimo Prahu 3), v případě firmy originál osvědčení o registraci (malý TP), nebo Živnostenský list
 • osvědčení o registraci vozidla (malý TP), kde je žadatel vlastníkem, ostatní se řídí pravidly uvedenými výše

> Firma sídlící v Praze 3

 • Obchodní rejstřík nebo nebo Živnostenský list
 • velký technický průkaz (kde je firma vlastníkem), v případě zapsání vozidla na jednatele a jeho RČ, dokládá se platba silniční daně za loňský rok, nebo registrace k dani v období stávajícím
 • je-li vozidlo ve vlastnictví zaměstnance, dokládá se kromě platby silniční daně i nájemní smlouva a originál osvědčení o registraci (malý TP)
 • je-li vozidlo na úvěr nebo leasing, doloží se originál úvěrové / leasingové smlouvy a kopie velkého technického průkazu a originál osvědčení o registraci (malý TP)

> Firma, která má provozovnu v Praze 3

 • Obchodní rejstřík nebo nebo Živnostenský list
 • velký technický průkaz (kde je firma vlastníkem), je-li vozidlo psáno na jednatele a jeho RČ musí se doložit platba silniční daně za minulý rok
 • nájemní smlouva na nebytové prostory v Praze 3, popř. výpis provozoven pokud není zapsána v základních registrech

> Parkovací oprávnění pro řemeslníky

 • parkovací oprávnění pro řemeslníky se vydávají na základě doložení dokladu o zakázce (smlouva o dílo, objednávka…) pro klienta na Praze 3
 • občanský průkaz, ve kterém se ověřuje jméno jednatele společnosti společně s obchodním rejstříkem
 • oprávnění se vydává bez SPZ/RZ vozidla, přes portálový účet si jednotliví zástupci sami mění SPZ/RZ v systému
 • pokud je doložen velký technický průkaz se zapsaným IČ, může si řemeslník vybavit i parkovací oprávnění na SPZ/RZ konkrétního vozidla za ceník pro abonenty

> Ceník pro rezidenty

ZPS ceník pro rezidenty


> Ceník pro abonenty

ZPS ceník pro abonenty


> Ceník pro řemeslníky

ZPS ceník pro řemeslníky


Co dělat při změně vozu nebo registrační značky?
Jestliže v průběhu platnosti oprávnění dojde k obměně vozu, je možné vydat za manipulační poplatek 100 Kč oprávnění k novému vozu na zbylé období. Podmínkou je prokázání vztahu k novému vozu podle situace v předchozím textu.

Co dělat při opravě vozu a zapůjčení náhradního vozidla?
Jestliže v době platnosti oprávnění je registrované vozidlo v opravně a rezident či abonent používá náhradní vůz, lze pro tento vůz vydat dočasné parkovací oprávnění v trvání délky opravy původního vozidla. Podmínkou je doložení zakázkového listu ze servisu s předpokládanou dobou opravy, osvědčení o registraci (malý TP) od zapůjčeného vozu a smlouva o zapůjčení náhradního vozu.

Výjimka ze zóny placeného stání pro imobilní osoby
Na parkovací oprávnění mají nárok osoby blízké pečující o imobilního rezidenta, rezidenta staršího 80 let nebo rezidenta, který je těžce tělesně postižen. K vydání parkovacího oprávnění se dokládá vyplněná žádost o výjimku a dále pak originály dokladů všech zúčastněných osob: občanský průkaz, technický průkaz, rodný list či jiný doklad k doložení příbuzenského vztahu s žadatelem (pokud neexistuje příbuzenský vztah, doloží se potvrzení z Úřadu práce), případně průkaz ZTP.
Výjimku lze vydat až na 3 vozidla na konkrétních 5 úseků parkovacích zón Prahy 3. Cena za parkovací oprávnění je 180,-Kč/rok. V případě, že bude parkovací oprávnění vyřizovat zmocněnec, musí se ke všem dokladům navíc doložit PLNÁ MOC s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Úředně ověřená plná moc se nevyžaduje, pouze pokud budete mít k plné moci i originál dokladu totožnosti žadatele – zmocnitele (občanský průkaz, cestovní pas).

Výdej parkovacích oprávnění probíhá v souladu s METODIKOU vydanou Magistrátem hl. m. Prahy.


Dokumenty ke stažení: