Praha 3 představuje strategii pro podporu cyklodopravy na svém území

Výstavba cyklistické infrastruktury se v Praze provádí postupnými kroky, většinou jako součást větších rekonstrukcí ulic či křižovatek nebo samostatnými projekty. Vedení třetí městské části se ale rozhodlo jít jinou cestou, a nechalo si zpracovat studii rozvoje cyklodopravy na území Prahy 3.

Vedení žižkovské radnice si uvědomuje rostoucí význam i potenciál cyklistické dopravy. Pro zajištění koordinovaného rozvoje si proto radnice nechala zpracovat strategii rozvoje cyklistické dopravy – Generel cyklistické dopravy na území Prahy 3. Představuje v něm dlouhodobou vizi a směr, kterým by se měla podpora cyklodopravy v budoucích letech ubírat. S dokumentem má nyní na webu městské části možnost seznámit se i veřejnost. 

Zpracovatelem cyklogenerelu je Ing. arch. Tomáš Cach, dopravní urbanista, do letošního ledna člen magistrátní komise pro cyklodopravu, který působí také jako odborný poradce národního cyklokordinátora a člen pracovní legislativní cykloskupiny ministerstva dopravy.

Hlavním cílem koncepce rozvoje cyklodopravy je postupně zlepšovat podmínky pro svobodnou možnost volby pohybu pro obyvatele i návštěvníky Prahy 3. V dlouhodobém výhledu by mělo dojít k zajištění plnohodnotné koexistence jízdního kola s ostatními druhy dopravy. Cyklogenerel by měl také pomoci zefektivnit přístup při plánování a přípravě investic do veřejné dopravní infrastruktury.

Studie má dvě základní části – analytickou a návrhovou. Nejprve analyzuje a vyhodnocuje stav a potenciál území a poté ve druhé části definuje principy, možnosti a limity opatření a jejich možné realizace. Návrh opatření je vytvořen s ohledem na širší souvislosti, zejména vazby na okolní městské části i celoměstský systém cyklotras.

Cyklogenerel je vytvořen s cílem vyvážení potřeb těch, kteří používají kolo zejména pro rekreaci a těch, co mají kolo především jako dopravní prostředek. Navržené trasy jsou rozděleny na tzv. integrované a chráněné trasy. Systém cyklotras by měl do budoucna nabídnout bezpečný průjezd územím Prahy 3 chráněnými cestami využitelnými i pro rekreační účely, ale i trasami rychlými v prostoru s automobilovou dopravou, které budou využívány hlavně pro dopravní účely. 

Generel cyklistické dopravy je dokument, který formuluje strategickou vizi do roku 2030. Již nyní je proto jasné, že v rychle se vyvíjejících a měnících podmínkách ho nebude možné beze zbytku realizovat. Dopředu by se naopak mělo počítat s jeho průběžnou aktualizací reagující na vývoj v území, realizované záměry, případně překážky zjištěné při podrobnějším prověření navrhovaných opatření.

Některé z navržených akcí cyklogenerelu se ale už začaly realizovat. V roce 2012 odstartovala na území Prahy 3 postupná instalace cyklostojanů hrazených z rozpočtu Technické správy komunikací hlavního města Prahy. Nainstalováno bylo celkem 18 cyklostojanů v šesti lokalitách. Podněty pro další instalaci cyklostojanů může veřejnost zasílat na adresu cyklostojany@praha3.cz.

Galerie