Prevence kriminality je obecně definována jako ofenzivní strategie boje s trestnou činností, která využívá především nerepresivní metody, na nichž se podílí celá škála veřejných institucí i soukromých subjektů..

Cílem preventivní politiky je snížení míry a závažnosti trestné činnosti a zvýšení pocitu bezpečnosti občanů. Prevence kriminality souvisí s prevencí dalších sociálně patologických jevů, z nichž k nejzávažnějším patří nejrůznější formy závislostí a sociální vyloučení.

Z hlediska účinnosti jsou nejefektivnější programy prevence kriminality na místní úrovni. Představují systém metodické, koncepční a finanční podpory ze strany ústředních orgánů státní správy a samosprávy a podpory vzniku programů prevence kriminality ve městech a obcích zatížených vysokou mírou kriminality a dalšími kriminálně rizikovými jevy.

Podstatou těchto programů je součinnost orgánů státní správy, samosprávy, policie a nestátních neziskových organizací. Záběr programu je podmíněn místní situací v oblasti vývoje sociálně patologických jevů, potřebami, zájmem a schopnostmi lidí a finančními prostředky.

Městská část Praha 3 se podílí na preventivních aktivitách zejména v součinnosti s preventivní politikou hl. města Prahy a zaměřuje se na projekty v sociální prevenci dětí a mládeže ze znevýhodněného prostředí.

Od roku 2008 se městská část pravidelně účastní Krajského programu prevence kriminality, v jehož rámci realizovala za přispění ministerstva vnitra ČR, hlavního města Prahy a z vlastních zdrojů sedm projektů s celkovým rozpočtem 572 000 Kč. Jednotlivé projekty se zaměřily na vybavení místních nízkoprahových klubů (např. hudebními nástroji, stolním fotbalem, projektory, tématickými DVD) a na výchovné pobytové výjezdy pro děti a mládež ze znevýhodněného prostředí. Záměrem těchto aktivit je snížení rizika ohrožení u dětí a mládeže, u kterých je zvýšená pravděpodobnost, že se stanou pachateli, nebo oběťmi trestné činnosti. Při realizaci a tvorbě projektů městská část úzce spolupracuje s místními neziskovými organizacemi.

.