Pro zvýšení bezpečnosti občanů a návštěvníků hlavního města Prahy buduje hlavní město Praha postupně od roku 1998 Městský kamerový systém (MKS).

Celkem je na území hlavního města Prahy umístěno 639 kamerových stanovišť a 61 monitorovacích pracovišť MKS.

Dopad existence Městského kamerového systému hlavního města Prahy na zajištění veřejného pořádku a snížení, resp. objasnění kriminality je pravidelně čtvrtletně hodnocen Policií ČR - Krajským ředitelstvím policie hl. m. Prahy. Na základě tohoto hodnocení lze konstatovat, že:

 • významný přínos MKS hlavního města Prahy je zejména v oblasti prevence kriminality; již pouhá instalace kamer se odráží ve snížení nápadu trestné činnosti ve sledovaných lokalitách,
 • v oblasti represe umožňuje MKS hlavního města Prahy obsáhnout velké území a operativně informovat příslušné složky Policie České republiky a Městské policie hlavního města Prahy, které mohou bezprostředně reagovat.

Dále je MKS hlavního města Prahy využíván pro monitorování míst s výskytem drogových překupníků, a tak se s jeho přispěním daří distributory omamných a psychotropních látek vytlačovat z problémových míst.

Monitorovací pracoviště:

 • operačního střediska Policie ČR - Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy,
 • operačních středisek Obvodních ředitelství Policie ČR - Praha I až Praha IV,
 • operačního střediska Policie ČR - Národní protidrogové centrály,
 • Centrálního operačního střediska Městské policie hl. m. Prahy,
 • operačních středisek Obvodních ředitelství Městské policie Praha 1 až Praha 15,
 • operačního střediska Krizového štábu hl. m. Prahy,
 • operačního střediska  Dopravní řídící ústředny hl. m. Prahy,
 • centrální dispečink Dopravního podniku hl. m. Prahy,
 • Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy,
 • operačního střediska Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy - zdravotnické operační středisko ZZS,
 • dispečink Technické správy komunikací hl. m. Prahy.

Na území Městské části Praha 3 je rozmístěno 24 kamer Městského kamerového systému. V roce 2011 je plánována výstavba dalších dvou kamer, na které přispěla MČ Praha 3 částkou 400 tisíc Kč. Jedna kamera bude umístěna na sloupu veřejného osvětlení na rohu ulic Seifertova – Příběnická, druhá pak na křižovatce ulic Koněvova - Spojovací – Pod lipami.

On-line kamery