Varování obyvatelstva před hrozícím nebo vzniklým nebezpečím je jedním ze základních opatření k jeho ochraně, k ochraně jeho zdraví, života a majetku.

Povinnost zabezpečit varování obyvatelstva vyplývá ze zákona číslo 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému §15 odst. 2) písm. c) a dodatkového protokolu k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949, článek 61.

Varování v případě nebezpečí bude realizováno prostřednictvím systému sirén. Každou první středu v měsíci ve 12:00 hodin se provádí zkouška. Je realizována nepřerušovaným tónem po dobu 140 sekund. Aktivaci provádí směna operačního střediska krizového štábu hl. m. Prahy. Dle aktuální potřeby a situace je možná aktivace sirén jednotlivě, po skupinách nebo na celém území Prahy. Aktivace sirén je možná rovněž z operačního střediska Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy.

K dispozici je v hlavním městě 424 sirén. Z uvedeného počtu je 217  rotačních a 207 elektronických.  

 • Rotační (elektrické) sirény  Jsou méně výhodné, neboť při výpadku elektřiny není možné tyto sirény spustit, vydávají pouze varovný signál a  provozuschopnost se dá kontrolovat jen hlasitou zkouškou.
 • Elektronické sirény Výhoda spočívá především v nezávislosti na zdroji elektrické energie, kdy při jeho výpadku umožňují provoz v délce 72 hodin a dají se doplnit o verbální (řečovou) informaci.  

Příklady verbální informace  uložené v paměti elektronických sirén:

 • ZKOUŠKA SIRÉN  - „Zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén. Právě proběhla zkouška sirén. Zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén.“
 • VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA  - „Všeobecná výstraha, všeobecná výstraha, všeobecná výstraha. Sledujte vysílání českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Všeobecná výstraha, všeobecná výstraha, všeobecná výstraha.“
 • KONEC POPLACHU - „Konec poplachu, konec poplachu, konec poplachu. Sledujte vysílání českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Konec poplachu, konec poplachu, konec poplachu.“
 • NEBEZPEČÍ ZÁTOPOVÉ VLNY  - „Nebezpečí zátopové vlny, nebezpečí zátopové vlny, nebezpečí zátopové vlny. Ohrožení zátopovou vlnou. Sledujte vysílání českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Nebezpečí zátopové vlny, nebezpečí zátopové vlny, nebezpečí zátopové vlny.“
 • CHEMICKÁ HAVÁRIE - „Chemická havárie, chemická havárie, chemická havárie. Ohrožení únikem škodlivin. Sledujte vysílání českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Chemická havárie, chemická havárie, chemická havárie.“

Další výhodou elektronických sirén je možnost VKV vysílání RADIO CITY 93,7 Mhz nebo přímou verbální informaci vestavěným mikrofonem.

Výhody elektronických sirén jsou zřejmé, ale vzhledem k ceně 400 000 Kč  obnova  za rotační bude pokračovat pomalu. Elektronické se osazují do míst zvýšeného nebezpečí a to  především do zátopových  oblasti  a do míst, kde  hrozí únik nebezpečných látek z chemických, chladírenských, farmaceutických a jiných provozů, které nakládají s nebezpečnými a výbušnými látkami.

Vybavení městské části Praha 3 sirénami:
Nachází se zde 20 sirén: 14 rotačních a 6 elektronických.

 • Rotační sirény: Fibichova 1500/21, Jana Želivského 1777/4, Koněvova 1741/183, Koněvova 1815/148, Koněvova 1484/84, Koněvova 2153/227, Korunní 2206/127, Kubelíkova 1583/2, Kostnické nám. 635/3, Lucemburská 2136/16, Malešická 2679/49, nám. Winstona Churchila 1880/2, U Vodárny 878/16, U Vinohradské nemocnice 2237/7. 
 • Elektronické sirény: Hradecká 2489/1, Lupáčova 1200/1, Lucemburská 1670/43, nám. Jiřího z Lobkovic 121/22, Koněvova 1958/212, Korunní 2458/98.

Jaké jsou druhy signálů?

 • „Všeobecná výstraha“ je vyhlašován kolísavým tónem po dobu 140 sekund. Signál může být vyhlašován třikrát za sebou v tříminutových intervalech. Vyhlašuje se v případě, kdy může dojít k ohrožení životů a zdraví obyvatel v důsledku živelní pohromy (povodně), havárie s únikem nebezpečných látek do životního prostředí, či jiné mimořádné situace  většího rozsahu.  
 • „Požární poplach“ je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 60 sekund, který má tvar 25 sekund nepřetržitého tónu, 10 sekund pauza a opět 25 sekund nepřetržitého tónu  za účelem svolávání jednotek dobrovolných hasičů.   
 • „Zkušební tón“ je nepřerušovaný tón po dobu 140 sekund, který je možno slyšet po celém státě každou první středu v měsíci ve 12:00 hodin.

V místech kde nelze využít stávající sirény je možné využít elektronickou mobilní sirénu MOBELA 100. Dále lze využít výstražná zařízení s hlasovým výstupem instalovaných na vozidlech integrovaného záchranného systému  hl. m. Prahy nebo radiové spojení vozidel městské hromadné dopravy.


38190_8007_sirena_elektronicka 

Siréna elektronická
 

 

 

 

 


38191_8007_sirena_rotacniSiréna rotační