Ústavní normy:

 • ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR,
 • ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR,
 • ústavní zákon č. 300/2000 Sb., - změna Ústavy a ústavního zákona
  č. 110/1998 Sb.,

Základní zákony:

 • zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon),
 • zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR,
 • zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy,

Další zákony a jiné normy:

 • zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému,
 • zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru ČR,
 • zákon č. 273/2008 Sb., o Policii ČR,
 • zákon č.219/1999 Sb., o ozbrojených silách ČR,
 • zákon č.585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)
 • zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii;
 • zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži ČR;
 • zákon č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
 • zákon č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
 • zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,
 • zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky,
 • zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon),
 • zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči (veterinární zákon),
 • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon),
 • zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích,
 • zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích,
 • zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavu ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy),
 • zákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou,
 • zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví,
 • zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy (kompetenční zákon),
 • zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů,

Poznámka: Všechny zde uvedené normy je třeba vnímat ve znění pozdějších předpisů.

Prováděcí předpisy:

(pouze výběr)

 • nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení krizového zákona, ve znění nařízení vlády č.36/2003 Sb.,
 • nařízení vlády č.463/2000 Sb., k provedení zákona o IZS, ve znění nařízení vlády č.527/2002 Sb.,
 • nařízení vlády č. 51/2004 Sb., o plánování obrany státu,
 • vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 281/2001 Sb., k provedení krizového zákona, ve znění vyhlášky č. 237/2003 Sb.,
 • vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě,
 • vyhláška Ministerstva obrany k provedení zákona o zajišťování obrany ČR č. 280/1999 Sb., kterou se stanoví postup při uplatňování požadavku na určení věcných prostředků a jejich převzetí, postup při uplatňování požadavku na určení fyzických osob k pracovní výpomoci nebo k pracovní povinnosti a kterou se stanoví náležitosti a vzor dodávacího příkazu, náležitosti a vzor dokladu o převzetí věcného prostředku, náležitosti a vzor dokladu o vrácení věcného prostředku a náležitosti a vzor povolávacího příkazu, ve znění vyhlášky č. 56/2003 Sb.,
 • vyhláška Ministerstva vnitra č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, ve znění vyhlášky
  č. 429/2003 Sb.,
 • vyhláška Ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva,
 • vyhláška Správy státních hmotných rezerv č. 498/2000 Sb., o plánování a provádění hospodářských opatření pro krizové stavy, ve znění vyhlášky č. 542/2002 Sb.
 • nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně;