Zapojení drobných podnikatelů (původců odpadů) do systému nakládání s komunálním odpadem na území hl. m. Prahy

V souvislosti s výsledkem otevřeného zadávacího řízení na zajištění komplexního systému nakládání s komunálním odpadem na území hl. m. Prahy v období od 2016—2025, a následně uzavřenou smlouvou č. INO/54/11/010585/2016 (dále jen „smlouva“) ze dne 19.7.2016, došlo ke změně zapojování drobných podnikatelů (původců odpadů) do komplexního systému nakládání s komunálním odpadem.
S účinností od 1.8.2016 je možnost zapojení do systému města pouze formou samostatné nádoby. V případě doložení podkladů prokazujících, že z prostorových důvodů není možné uložit v dané provozovně či objektu sběrné nádoby, je umožněn doplňkový pytlový sběr.

Podmínky pro zapojení do systému nakládání s komunálním odpadem určuje hl. m Praha a řídí se následujícím metodickým pokynem, ve kterém je přiložený aktuální ceník. Bližší informace o využívání systému města naleznete zde.

Veškeré informace o zapojení do systému nakládání s komunálním odpadem, který organizuje hl. m. Praha je možné získat na kontaktních místech svozových společností:

či oddělení odpadů MHMP (tel.: 236 004 229).

Informace MHMP pro podnikatele

Galerie