Zastupitelstvo Prahy 3 schválilo dotace pro rok 2016

Zastupitelé na svém zasedání 22. března 2016, na základě doporučení rady MČ Praha 3, usnesením ZMČ č. 201/2016 ze dne 22. 3. 2016 schválili finanční prostředky formou dotací z dotačního fondu a formou bezúročných finančních výpomocí z Fondu obnova a rozvoje.

Dotační systém MČ Praha 3 je prioritně zaměřen na široké spektrum veřejných sociálních, zdravotních, kulturně výchovných, volnočasových a ekologických aktivit všech věkových a sociálních skupin obyvatel.

Jednotlivé dotační programy byly podpořeny takto:

  • v dotačním programu pro oblast kultury bylo mezi 63 projektů rozděleno 4,365 mil. Kč,
  • v dotačním programu pro oblast volnočasových aktivit dětí a mládeže bylo mezi 50 projektů rozděleno 3,166 mil. Kč,
  • v dotačním programu pro oblast tělovýchovy a sportu bylo mezi 60 projektů rozděleno 4,379 mil. Kč,
  • v dotačním programu pro oblast životního prostředí bylo mezi 20 projektů rozděleno 833 tis. Kč,
  • v dotačním programu pro sociální oblast a zdravotnictví bylo mezi 54 projektů rozděleno 5,228 mil. Kč.

Mezi úspěšné žadatelé, kteří řádně splnili podmínky, některého z pěti dotačních programů bylo rozděleno téměř 18 mil, Kč z celkové částky cca 19,67 mil. Kč, kterou tvoří finanční prostředky vyčleněné z rozpočtu běžného roku ve výši 4 % běžných výdajů.  Zbylé finanční prostředky ve výši téměř 1,7 mil. Kč budou k dispozici na poskytnutí dotací mimo vyhlášené dotační tituly. Tyto prostředky byly vyčleněny v souladu se zásadami a ve smyslu ustanovení §10a zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.