VÝZVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3: Nájem bytu v Domě s pečovatelskou službou pro studenty vysokých škol

Městská část Praha 3 disponuje dvěma volnými bytovými jednotkami v Domech s pečovatelskou službou na Praze 3, které hodlá na základě usnesení Rady městské části č. 463 ze dne 17. 7. 2019 pronajmout studentovi vysoké školy v hlavním městě Praze na základě předložení projektu na aktivizaci obyvatel domu a jeho následné realizace. Jedná se o:

 • Byt č. 5 v 1. patře Domu s pečovatelskou službou, Roháčova 24-26/268, Praha 3, dispozice bytu: 1+0, velikost bytu: 43,1m2
 • Byt č. 3 v 1. patře Domu s pečovatelskou službou, Krásova 4/1841, 130 00 Praha 3, dispozice bytu: 1+0, velikost bytu 22,4m2

Žadatel o nájem ve výše uvedené bytové jednotce musí splnit následující podmínky:

 1. Studuje prezenční formu vysokoškolského studia v hlavním městě Praze.
 2. Má dobrou znalost českého jazyka.
 3. Předloží žádost - projekt v rozsahu max. 3 normostran – specifikace projektu dále.
 4. Po vyhodnocení výzvy uzavře dobrovolnickou smlouvu v době trvání 1 rok.
 5. Má čistý trestní rejstřík.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.

Nájemné je stanoveno ve výši:

 • Byt č. 5 v DPS Roháčova 24-26/268 – 5 172 Kč/měsíc
 • Byt č. 3 v DPS Krásova 4/1841– 2 688 Kč/měsíc

Specifikace projektu dle bodu 3:
Projekt se zaměřuje na aktivizaci obyvatel domu a jejich sociální integraci prostřednictvím aktivit realizovaných v domě s pečovatelskou službou (volnočasové aktivity, klubová činnost, asistence při práci s počítačem nebo chytrým telefonem, předčítání apod.), případně mimo něj (doprovázení při procházce, při cestě k lékaři apod.) ve prospěch jeho obyvatel. Rozsah aktivit musí být minimálně 30 hodin měsíčně.

Žadatel předkládá vlastnoručně podepsanou žádost - projekt v rozsahu maximálně 3 normostran, které obsahují:

 1. Informace o žadateli – jméno, příjmení, bydliště, občanství, datum narození, studovaná vysoká škola, studijní program a studijní obor, kontaktní údaje (e-mail, telefon) – může být rozvedeno v příloze ve formě životopisu
 2. Cíl projektu
 3. Aktivity projektu a jejich popis
 4. Harmonogram projektu – v měsíčním, týdenním a denním rozsahu – může být rozvedeno přílohou

Před uzavřením nájemní a dobrovolnické smlouvy je vybraný uchazeč povinen předložit výpis z trestního rejstříku a potvrzení o studiu.

Městská část Praha 3:

 • si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů.
 • si vyhrazuje právo před uzavřením smlouvy změnit podmínky výzvy nebo výzvu zrušit.
 • nevrací podané žádosti ani nehradí náklady na jejich zpracování.
 • je oprávněna po uchazeči, jehož žádost byla vyhodnocena jako nejvhodnější požadovat, aby před uzavřením Smlouvy předložil originály související dokladů.

Žádost s projektem zasílejte na adresu Úřadu městské části Praha, Seifertova 51/559, 130 85 Praha 3 v uzavřené obálce nadepsané „Nájem bytu v Domě s pečovatelskou službou pro studenty vysokých škol.“

Žádost je nutné podat nejpozději do 30. 8. 2019 do 12:00 hodin. Informace o vyhodnocení výzvy budou zveřejněny nejpozději 16. 9. 2019 na webu MČ Praha 3.