Výplata odměn členů okrskových volebních komisí

Vyhláška Ministerstva vnitra č.59/2002 Sb., ze dne 5. února 2002, o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, uvádí, že úřad městské části odměnu a paušální náhradu ušlého výdělku vyplatí do 30 dnů po ukončení činnosti okrskové volební komise. Dle zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů je činnost okrskové volební komise ukončena patnáctým dnem po vyhlášení celkových výsledků voleb Státní volební komisí (v případě voleb do Senátu, do zastupitelstev krajů, do zastupitelstev obcí a volby prezidenta republiky za předpokladu, že nebyl podán návrh na soudní přezkum). Návrh je možné podat nejpozději 10 dnů po vyhlášení výsledků voleb Státní volební komisi. Příslušný soud (v případě voleb do Senátu Nejvyšší správní soud, v případě voleb do zastupitelstev obcí Městský soud v Praze) rozhodne usnesením , a to do dvaceti dnů poté, co návrh došel soudu.

Tzn., že k vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do třetiny Senátu Parlamentu České republiky Státní volební komisí došlo dne 15. října 2018. Nyní běží 10 denní lhůta na možnost podání návrhů na soudní přezkum. V případě jeho podání, příslušný soud rozhodne usnesením do 20 dnů ode dne podání. Dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu v případě, že tento návrh byl soudem zamítnut, teprve končí činnost okrskové volební komise a městská část má 30 dnů na vyplacení odměny a paušální náhrady. Z výše uvedených důvodů nemohou být odměny vyplaceny dříve, než dojde k uplynutí stanovených lhůt.

O termínech budete informováni prostřednictvím internetových stránek městské části, nebo na informační desce umístěné v budově radnice Havlíčkovo náměstí 700/9, Praha 3.