Vyhlášení Dobrovolníka roku 2020

Žižkovská radnice již po desáté oceňuje ty, kteří vykonávají dobrovolnickou činnost minimálně jeden rok. V letošním roce proběhne ocenění vybraných kandidátů v rámci slavnostního vyhlášení v prosinci 2020.

Návrhy nejlepších trojkových dobrovolníků posílejte od 1. října 2020 e-mailem: mandrlova.klara@praha3.cz, či dopisem na adresu:

ÚMČ Praha 3
Odbor sociálních věcí, Oddělení prevence a metodické podpory
Mgr. Klára Mandrlová
Seifertova 51
130 00 Praha 3

Ve svém dopise co nejlépe popište činnost dobrovolníka, můžete přidat i fotografie. Dopis musí obsahovat i informace o navrhovateli. Uzávěrka přihlášek je 31. října 2020.


Pravidla soutěže „Dobrovolník roku 2020“ MČ Praha 3 — ke stažení zde

1. Do soutěže může být přihlášena fyzická osoba, která vykonává dobrovolnickou činnost na území Prahy 3 nejméně po dobu jednoho roku; tedy dobrovolník, který pomáhá v neziskové či jiné organizaci či je prospěšný jednotlivci nebo skupině osob (dále jen „kandidát“). Nemělo by se jednat o zaměstnance organizace, který pobírá za svoji práci mzdu, odměnu nebo plat.

Definice dobrovolníka: „Dobrovolník je člověk, který se ze své vůle rozhodne věnovat čas, znalosti a zkušenosti potřebným lidem nebo činnostem bez nároku na odměnu. Dobrovolník si uvědomuje originalitu a nezastupitelnost každého jedince ve svém nejširším okolí i to, že každý může být něčím prospěšný a že je dobré své dovednosti, volný čas a energii věnovat do projektů a programů zaměřených na různé cílové skupiny či jednotlivce bez nároku na honorář. Z dobrovolné činnosti má přínos nejen její příjemce, ale i dobrovolník, kterému přináší nové přátelské vztahy, nové zkušenosti a dovednosti, někdy i částečné řešení problému nezaměstnanosti.“

2. Kandidáta navrhuje právnická osoba sídlící nebo působící na Praze 3, nebo fyzická osoba trvale žijící na Praze 3 (dále jen „navrhovatel“).

3. Přihlášení kandidáta probíhá ve formě návrhu, který obsahuje:

  • název právnické/fyzické osoby, která kandidáta nominuje, stručnou charakteristiku a jméno kontaktní osoby, telefon, email,
  • jméno, příjmení, telefon a email kandidáta,
  • výstižný popis činnosti kandidáta z hlediska společenského přínosu pro cílovou skupinu nebo jednotlivce a pro organizaci a důvody pro jeho navržení.
  • Souhlas kandidáta se zveřejněním jména a důvodu nominace, který je podmínkou ocenění, včetně podepsaného prohlášení v tomto znění: „Souhlasím s nominací a čestně prohlašuji, že údaje uvedené v nominaci jsou pravdivé a veškeré aktivity konám v souladu s právními předpisy a právním řádem České republiky.“

Doporučení pro navrhovatele: Výstižně popište charakter dobrovolné činnosti kandidáta v souvislosti s jeho životem, profesí či studiem. Dále popište jeho přínos pro organizaci/fyzickou osobu, u níž působí. Uveďte konkrétně náplň a délku jeho dobrovolné činnosti. Můžete uvést i výjimečnosti – cílová skupina, netradiční činnosti, apod. Doporučení je možné doplnit videem či fotografiemi, které zachycují kandidáta při jeho dobrovolnické činnosti.

4. Soutěž je oficiálně vyhlášena dne 1. 10. 2020

5. Navrhovatel zasílá návrh na kandidáta nejpozději do 31. 10. 2020 na adresu: Městská část Praha 3, Mgr. Klára Mandrlová, Seifertova 51, 130 00 Praha 3, nebo e-mailem na adresu: mandrlova.klara@praha3.cz. Případné telefonické dotazy na telefonní číslo 222 116 480.

6. Výběr kandidátů provádí výběrová komise navržena místostarostou pro spolkovou činnost a neziskové organizace, složená ze zástupců MČ Praha 3, zástupců ÚMČ Praha 3, neziskových organizací a místních médií.

7. Výběr kandidátů pro ocenění proběhne v průběhu listopadu 2020 (po ukončení přijímání návrhů).

8. Ročně lze udělit maximálně 30 cen.

9. Ocenění vybraných kandidátů proběhne v rámci slavnostního vyhlášení v prosinci 2020.

10. Vybraní kandidáti obdrží ceny ve formě keramické sošky, diplomu na ručně vyrobeném papíru s logem MČ Praha 3 a upomínkových předmětů Městské části Praha 3.

Galerie