Upozornění pro stavebníky

Odbor výstavby upozorňuje, že dne 12. 10. 2018 nabylo účinnosti opatření obecné povahy č. 55/2018, kterým byla provedena celoměstsky významná změna územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. Z 2832/00.  

Tato skutečnost znamená, že zdejší stavební úřad bohužel nebude moci při schvalovacích procesech akceptovat závazná stanoviska MHMP odboru územního rozvoje (MHMP UZR) vydaná před 12. 10. 2018, tj. stavebníci budou muset předkládat nová závazná stanoviska MHMP UZR, ve kterých bude posouzen soulad navržených stavebních záměrů s územním plánem ve znění zahrnujícím výše uvedenou změnu.