POZVÁNKA na 9. zasedání Zastupitelstva městské části dne 17. 12. 2019 od 15:00 hodin

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
STAROSTA MĚSTSKÉ ČÁSTI
Jiří Ptáček

P O Z V Á N K A

na 9. zasedání Zastupitelstva městské části, které se bude konat

dne 17. 12. 2019 od 15:00 hodin

velká zasedací síň radnice městské části Praha 3, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3, 1. patro, č. dveří 126

Program bude upřesněn v materiálech, které jsou připraveny k vyzvednutí v kanceláři č. 31 na radnici, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3, v úterý 10. 12. 2019 od 15:00 hodin nebo ke stažení zde.


I. Pro jednání Zastupitelstva městské části

Bod „Dotazy, připomínky a podněty občanů“ je zařazen v pevném čase v 17:00, po dobu 60 minut. Bod „Dotazy, připomínky a podněty zastupitelů“ je zařazen bezprostředně po interpelacích občanů; nejpozději v 18:00 po dobu 60 minut. Právě projednávaný bod se na tuto dobu přeruší.
0. Schválení programu 9. schůze Zastupitelstva městské části
1. Návrh přísedících Obvodního soudu pro Prahu 3 - volební období 2020 2024
2. Změna souboru pravidel prodeje jednotek v domech ve vlastnictví hl.m. Prahy, svěřených Městské části Praha 3 a pravidel prodeje bytových jednotek pronajatých, vymezených podle zákona č. 72/1994 Sb., zákon o vlastnictví bytů, ve znění platném do 31.12.2013 a jednotek vymezených podle ustanovení § 1158 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, družstevních nástaveb (vestaveb) v budově svěřené Městské části Praha 3, schválených usnesením ZMČ č. 451 ze dne 18.3.2014.
3. Rozpočtové provizorium městské části Praha 3 na rok 2020
4. Rozpočtová opatření v roce 2019
5. Dotace z Dotačního fondu městské části Praha 3 na rok 2020
6. Dotace 2020 – revokace usnesení Zastupitelstva městské části Praha 3  č. 70-76 ze dne 11. 6. 2019
7. Vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části Praha 3 v rámci Dotačního fondu
8. Přistoupení k Memorandu o spolupráci při řešení bytové nouze na území hlavního města Prahy
9. Komunitní plán rozvoje sociálních a návazných služeb na městské části Praha 3 na období 2020-2024
10. Návrh na uzavření Dohody o prominutí části dluhu s nájemkyní bytu v domě Habrová 2657/8 , Praha 3
11. Prodej pozemku parc.č. 1648/17 v k.ú. Žižkov
12. Prodej pozemku parc.č. 2931/401 v k.ú. Žižkov, nově vzniklého na základě geometrického plánu č. 3354-132/2019
13. Žádost o svěření pozemků parc.č. 4229/1 a parc.č. 4229/9, vše v k.ú. Žižkov, při ulici Pitterova, Praha 3, do správy městské části Praha 3
14. Připojení k memorandu o vzájemné spolupráci s cílem konverze Nákladového nádraží Praha Žižkov
15. Vyřazení jednotek z prodeje dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, u kterých nebylo v zákonné lhůtě uplatněno předkupní právo oprávněného nájemce k jednotce
16. Uzavření dohody o narovnání vlastnického vztahu technologického zařízení kotelny v budově Baranova č.p. 1878, privatizované městskou částí Praha 3, v období před 30.5.2012
17. Uzavření dohody o narovnání vlastnického vztahu technologického zařízení kotelny v budově Basilejské náměstí č.p. 97, 98, 99, privatizované městskou částí Praha 3, v období před 30.5.2012
18. Uzavření dohody o narovnání vlastnického vztahu technologického zařízení kotelny v budově Hořanská č.p. 1510, 1511, 1512, privatizované městskou částí Praha 3, v období před 30.5.2012
19. Uzavření dohody o narovnání vlastnického vztahu technologického zařízení kotelny v budově Želivského č.p. 2386, 2387, 2388, 2389, privatizované městskou částí Praha 3, v období před 30.5.2012
20. Odpis nevymahatelné pohledávky z prodeje majetku s příslušenstvím z důvodu zastavení exekučního řízení
21. Odpis nevymahatelných pohledávek v roce 2019 v oblasti správy nemovitostí
22. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu městské části
23. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu městské části
24. Návrh na zrušení Nadačního fondu RYCHLÉ ŠÍPY JAROSLAVA FOGLARA
25. Dodatek č. 12 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200
26. Dodatek č. 13 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685
27. Dodatek č. 13 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 23/119
28. Dodatek č. 14 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 3, Vozová 5/953
29. Dodatek č. 15 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Jaroslava Seiferta, Praha 3, Vlkova 31/800
30. Dodatek č. 17 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola, Praha 3, Jeseniova 96/2400
31. Dodatek č. 19 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966
32. Dodatek č. 7 zřizovací listiny příspěvkové organizace Integrační centrum Zahrada v Praze 3, Praha 3, U Zásobní zahrady 8/2445
33. Dodatek č. 17 zřizovací listiny příspěvkové organizace Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716
34. Dodatek č. 6 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Za Trojku, Praha 3, Čajkovského 12a/12
35. Otevřený kód
36. Dotazy, připomínky, podněty, interpelace

II. Pro informaci Zastupitelstva městské části

- Informace o vyřízení dotazů, připomínek, podnětů a interpelací z 8. zasedání ZMČ konaného dne 17. 9. 2019
- Zápisy z výborů ZMČ

 

 

Galerie