Pozvánka na 7. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 3

Online přenos ze 7. jednání  Zastupitelstva MČ Praha 3 můžete sledovat zde

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
STAROSTA MĚSTSKÉ ČÁSTI Jiří Ptáček

P O Z V Á N K A

na 7. zasedání Zastupitelstva městské části,
které se bude konat dne 11. 6.¨2019 od 15:00 hodin
velká zasedací síň radnice městské části Praha 3, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3, 1. patro, č. dveří 126


Program a materiály k projednání jsou připraveny k vyzvednutí v kanceláři č. 31 na radnici, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3, od úterý 4. 6. 2019 od 15:00 hodin nebo ke stažení zde


P R O G R A M

Zastupitelstvo městské části
7. zasedání ze dne 11.6.2019 od 15:00 hodin

 • I. Pro jednání Zastupitelstva městské části
  • Bod „Dotazy, připomínky a podněty občanů“ je zařazen v pevném čase v 17:00h, po dobu 60min. Bod „Dotazy, připomínky a podněty zastupitelů“ je zařazen bezprostředně po interpelacích občanů, nejpozději v 18:00h po dobu 60min., právě projednávaný bod se na tuto dobu přeruší.
   • 1. Rezignace a volba člena rady městské části
   • 2. Volba místopředsedů výborů zastupitelstva městské části
   • 3. Změny v obsazení výborů
   • 4. Uzavírání smluv za městskou část - nakládání s majetkem
   • 5. Závěrečný účet městské části Praha 3 za rok 2018
   • 6. Schválení účetní závěrky Městské části Praha 3 za rok 2018
   • 7. Rozpočtová opatření v roce 2019
   • 8. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části
   • 9. Odpis nevymahatelné pohledávky za společností CIMERIES s.r.o. ve výši 108.032,- Kč
   • 10. Připomínky městské části k návrhu podkladové studie pro změnu Z2600/00 Nákladové nádraží Žižkov platného Územního plánu sídelního útvaru Hlavního města Prahy
   • 11. Revokace přílohy usnesení ZMČ č. 405 ze dne 12.6.2018 - vyřazení jednotek z prodeje dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, u kterých nebylo v zákonné lhůtě uplatněno předkupní právo oprávněného nájemce k jednotce
   • 12. Koncepce dotační politiky městské části Praha 3 pro období 2019-2022 a Zásady poskytování dotací z Dotačního fondu městské části Praha 3 na rok 2020
   • 13. Vyhlášení programů pro poskytnutí dotací z Dotačního fondu městské části Praha 3 na rok 2020 - Dotační program pro oblast životního prostředí
   • 14. Vyhlášení programů pro poskytnutí dotací z Dotačního fondu městské části Praha 3 na rok 2020 - Dotační program pro oblast tělovýchovy a sportu
   • 15. Vyhlášení programů pro poskytnutí dotací z Dotačního fondu městské části Praha 3 na rok 2020 - Dotační program pro oblast kultury
   • 16. Vyhlášení programů pro poskytnutí dotací z Dotačního fondu městské části Praha 3 na rok 2020 - Dotační program pro oblast výchovy a vzdělávání dětí a mládeže
   • 17. Vyhlášení programů pro poskytnutí dotací z Dotačního fondu městské části Praha 3 na rok 2020 - Dotační program pro oblast sociální a zdravotní
   • 18. Vyhlášení programů pro poskytnutí dotací z Dotačního fondu městské části Praha 3 na rok 2020 - Dotační program pro oblast památkové péče
   • 19. Revokace usnesení ZMČ č. 43 ze dne 19. 3. 2019 – Dotace z dotačního fondu městské části Praha 3 pro rok 2019
   • 20. Jednací řád zastupitelstva městské části
   • 21. Jednací řád výborů zastupitelstva městské části
   • 22. Návrh na uzavření Dohody o prominutí části dluhu na základě usnesení ZMČ č. 36 ze dne 26.02.2019, o podmínkách pro jednorázové prominutí části poplatků z prodlení za dlužné nájemné a plnění poskytovaná s užíváním bytu s bývalým nájemcem bytu v domě K Lučinám 2533/20 , Praha 3
   • 23. Akční plán pro rok 2019-2020 strategického plánu městské části Praha 3
   • 24. Dodatek č. 19 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/2500
   • 25. Prodej pozemku parc.č. 3771/3 v k.ú. Vinohrady, nově vzniklého rozdělením pozemku parc.č. 3771/2 v k.ú. Vinohrady, dle geometrického plánu č. 2331-297/2018
   • 26. Prodej pozemků parc.č. 2931/385, parc.č. 2931/386, parc.č. 2931/387 a parc.č. 2931/388, vše v k.ú. Žižkov
   • 27. Žádost o svěření pozemků parc.č. 2639/176, parc.č. 2639/179 a parc.č. 2639/180, vše v k.ú. Žižkov, do správy městské části Praha 3
   • 28. Žádost o svěření pozemku parc.č. 933/7 v k.ú. Žižkov do správy městské části Praha 3, nově vzniklého rozdělením pozemku parc.č. 933/1 v k.ú. Žižkov, dle geometrického plánu č. 3293-134/2018
   • 29. Žádost o odejmutí pozemku parc.č. 934/2 v k.ú. Žižkov, ze svěřené správy městské části Praha 3, nově vzniklého rozdělením pozemku parc.č. 934 v k.ú. Žižkov, dle geometrického plánu č. 3293-134/2018
   • 30. Žádost o svěření pozemků parc.č. 2183/174 a parc.č. 2183/175, vše v k.ú. Žižkov, do správy městské části Praha 3
   • 31. Záměr vypracování komplexního materiálu vysvětlujícího a objasňujícího roli maršála I. S. Koněva v letech 1945 - 1968
   • 32. Dotazy, připomínky, podněty, interpelace
 • II. Pro informaci Zastupitelstva městské části

  • zápisy z Výborů ZMČ

Související dokumenty