Pozvánka na 5. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 3 dne 19. března 2019

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
STAROSTA MĚSTSKÉ ČÁSTI Jiří Ptáček

P O Z V Á N K A

na 5. zasedání Zastupitelstva městské části, které se bude konat

dne 19. 3. 2019 od 15:00 hodin

velká zasedací síň radnice městské části Praha 3, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3, 1. patro, č. dveří 126

Program bude upřesněn v materiálech, které budou připraveny k vyzvednutí v kanceláři č. 31 na radnici, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3, v úterý 12. 3. 2019 od 15:00 hodin nebo jsou ke stažení zde.


P R O G R A M

Zastupitelstva městské části 5. zasedání ze dne 19.03.2019 od 15:00 hodin velká zasedací síń radnice městské části Praha 3,
Havlíčkovo nám. 9, Praha 3, 1. patro, č. dveří 126

I. Pro jednání Zastupitelstva městské části

Bod „Dotazy, připomínky a podněty občanů“ je zařazen v pevném čase v 17:00, po dobu 60 minut. Bod
„Dotazy, připomínky a podněty zastupitelů“ je zařazen bezprostředně po interpelacích občanů;
nejpozději v 18:00 po dobu 60 minut.
Právě projednávaný bod se na tuto dobu přeruší.

 1. Vyhodnocení plnění Akčního plánu na rok 2018 - závěrečná zpráva
 2. Akční plán pro rok 2019 Aktualizovaného Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 3 na období 2015–2019
 3. Dotace z dotačního fondu městské části Praha 3 pro rok 2019
 4. Dotace z rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2019 - Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón MK ČR -Farní sbor ČCE v Praze 3 - Žižkov 1, Betlémská kaple na Žižkově, oprava zvonice
 5. Rozpočtová opatření v roce 2019
 6. Použití prostředků z Fondu obnovy a rozvoje Městské části Praha 3 - poskytnutí návratných finančních výpomocí pro opravy a rekonstrukce domů na území MČ Praha 3
 7. Odejmutí pozemku parc.č. 2183/180 v k.ú. Žižkov, ze svěřené správy městské části Praha 3
 8. Žádost o svěření pozemku parc.č. 4267/11 v k.ú. Žižkov, do správy městské části Praha 3
 9. Prodej pozemku parc.č. 976 v k.ú. Křesanov, obci Vimperk, nově vzniklého rozdělením pozemku parc.č. st. 48 v k.ú. Křesanov, obci Vimperk, dle geometrického plánu č. 179-271/2017
 10. Prodej pozemku parc.č. 2814/25 v k.ú. Žižkov, nově vzniklého na základě geometrického plánu č. 3040-129/2016
 11. MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI mezi městskou částí Praha 3 a The Duke of Edinburgh’s International Award Czech Republic Foundation, o.p.s.
 12. Dodatek č. 11 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 23/119
 13. Dodatek č. 10 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 204/2686
 14. Dodatek č. 18 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966
 15. Dodatek č. 18 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/2500
 16. Dodatek č. 16 zřizovací listiny příspěvkové organizace Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716
 17. Dotazy, připomínky, podněty, interpelace

II. Pro informaci Zastupitelstva městské části

 • Zpráva o činnosti ombudsmana pro seniory na území MČ Praha 3
 • Zpráva o činnosti kontrolního výboru 2018
 • Zápisy z Výborů ZMČ