Pozvánka na 3. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 
STAROSTA MĚSTSKÉ ČÁSTI  Jiří Ptáček

P O Z V Á N K A

na 3. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 3,

18. 12. 2018 od 15:00 hodin, velká zasedací síň radnice městské části Praha 3,
Havlíčkovo nám. 9, Praha 3, 1. patro, č. dveří 126


P R O G R A M

Zastupitelstva městské části Praha 3
3. zasedání ze dne 18.12.2018
od 15:00 hodin velká zasedací síň radnice městské části Praha 3, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3, 1. patro, č. dveří 126

 • I. Pro jednání Zastupitelstva městské části
  • 1. Schválení programu 3. schůze Zastupitelstva městské části
  • 2. Návrh přísedících Obvodního soudu pro Prahu 3 - volební období 2019 - 2023
  • 3. Rezignace a volba člena Rady MČ
  • 4. Volba členů finančního výboru
  • 5. Změna jednacího řádu Zastupitelstva MČ Praha 3
  • 6. K poskytování příspěvků na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku
  • 7. Poskytovaná účelová plnění uvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 3
  • 8. Stanovení výše paušální hodinové náhrady výdělku neuvolněného člena zastupitelstva městské části ode dne přijetí tohoto usnesení
  • 9. Rozpočtové opatření v roce 2018
  • 10. Rozpočtové provizorium městské části Praha 3 na rok 2019
  • 11. Odpis nevymahatelných pohledávek v roce 2018 v oblasti správy nemovitostí
  • 12. Prodej nemovité věci dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění - pronajatých  bytových jednotek v domě č.p. 276, 277, který je součástí pozemku parc. č. 964/4, Českobratrská 276/11, Sabinova 277/10 a funkčně souvisejícím pozemkům parc.č. 964/21, 964/22, 964/23, 964/28 a 964/29, vše obec Praha, katastrální území Žižkov
  • 13. Prodej nemovité věci dle zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění – pronajatých bytových jednotek v domě č.p. 272 a 274, který je součástí pozemku parc.č. 964/6, spolu s funkčně souvisejícími pozemky parc.č. 964/24 a 964/25 vše k.ú. Žižkov, Praha 3, Českobratrská 7 a 9
  • 14. Vyřazení jednotek z prodeje dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, u kterých nebylo v zákonné lhůtě uplatněno předkupní právo oprávněného nájemce k jednotce
  • 15. Změna stanov společnosti Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s.
  • 16. Změna stanov společnosti Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.
  • 17. Otevřená města
  • 18. Dodatek č. 11 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200
  • 19. Dodatek č. 13 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Jaroslava Seiferta, Praha 3, Vlkova 31/800
  • 20. Dodatek č. 17 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/2500
  • 21. Dodatek č. 17 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966
  • 22. Dotazy, připomínky, podněty, interpelace
 • II. Pro informaci Zastupitelstva městské části

Související dokumenty