Pozvánka na 24. zasedání Zastupitelstva městské části

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 
STAROSTA MĚSTSKÉ ČÁSTI  Mgr. Alexander Bellu

P O Z V Á N K A

na 24. zasedání Zastupitelstva městské části,

které se bude konat dne 18. 9. 2018 od 15:00 hodin,
velká zasedací síň radnice městské části Praha 3, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3, 1. patro, č. dveří 126


 

P R O G R A M

 

Zastupitelstva městské části
24. zasedání ze dne 18.09.2018
od 15:00 hodin velká zasedací síň radnice městské části Praha 3, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3, 1. patro, č. dveří 126


I. Pro jednání Zastupitelstva městské části

 • 0. Schválení programu 24. schůze Zastupitelstva městské části
 • 1. Žádost o svěření pozemků parc.č. 1787/3, parc.č. 1787/4 a parc.č. 1787/5, vše v k.ú. Žižkov, nově vzniklých dle geometrického plánu č. 3152-45/2017, do správy městské části Praha 3
 • 2. Prodej spoluvlastnického podílu o velikosti id. 126/11916, k zastavěnému pozemku parc.č. 2800 v k.ú.Žižkov
 • 3. Uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě a smlouvě o zřízení věcného břemene č. 2017/00991/OMAONNM, uzavřené dne 4.10.2017 mezi městskou částí Praha 3 a společností Tulipa Třebešín s.r.o., IČ 25709526
 • 4. Rozpočtová opatření v roce 2018
 • 5. Návrh na schválení úplného znění Smlouvy o výstavbě bytových jednotek formou půdní vestavby, jejímž předmětem je výstavba bytových jednotek v budově č.p. 848, postavené na pozemku parc.č.2590, vše k.ú. Vinohrady, na adrese Přemyslovská 2 formou půdní vestavby, včetně převodu částí spoluvlastnických podílů na budově a pozemku - revokace usnesení ZMČ č. 380 ze dne 20.3.2018
 • 6. Návrh Smlouvy o výstavbě ve znění dodatku č. 1 a 2, jejímž předmětem je vymezení vzájemných práv a povinností smluvních stran při výstavbě nových bytových jednotek formou půdní vestavby do stávajících společných prostor v 6. nadzemním podlaží a do nově vzniklého 7. nadzemního podlaží v budově č.p. 1626, která je umístěna na pozemku parc. č. 2455, na adrese Laubova 3, Praha 3, vše v k.ú. Vinohrady, obec Praha, včetně převodu částí spoluvlastnických podílů na budově a pozemku
 • 7. Odpis poplatků z prodlení za dlužné nájemné a plnění poskytovaná s užíváním bytu
 • 8. Prodej nemovité věci dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění - pronajaté bytové jednotky v domě č.p. 395, který je součástí pozemku parc. č. 1856/2, Ostromečská 5, spolu s funkčně souvisejícími pozemky parc.č. 1856/35, parc.č. 1856/36, parc.č. 1856/37 a parc.č. 1856/39, k.ú. Žižkov, Praha 3
 • 9. Prodej nemovité věci dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění - pronajatých bytových jednotek v domě č.p. 519, 518, který je součástí pozemku parc. č. 1829/3, Jeseniova 19, 23, spolu s funkčně souvisejícími pozemky parc.č. 1829/8, 1829/26, 1829/27, 1829/28, 1829/33, 1829/34, 1842/9, 1842/10 a 1842/11, k.ú. Žižkov, Praha 3
 • 10. Prodej nemovité věci dle zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění – pronajatých bytových jednotek v domě č.p. 846, 909, který je součástí pozemku parc.č. 1855/4, spolu s funkčně souvisejícími pozemky parc.č. 1852/4, 1852/5, vše k.ú. Žižkov, Praha 3, Jeseniova 27, 29
 • 11. Prodej nemovité věci dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění - pronajatých bytových jednotek v domě č.p. 1063, který je součástí pozemku parc. č. 1855/3, Jeseniova 31, spolu s funkčně souvisejícími pozemky parc.č. 1852/3 a parc.č. 1855/28, k.ú. Žižkov, Praha 3
 • 12. Prodej nemovité věci dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění - pronajatých bytových jednotek v domě č.p. 1045, který je součástí pozemku parc. č. 1855/2, Jeseniova 33, spolu s funkčně souvisejícími pozemky parc.č. 1852/6, 1852/7, 1855/26 a 1855/27, k.ú. Žižkov, Praha 3
 • 13. Prodej nemovité věci dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění - pronajatých bytových jednotek v domě č.p. 1046, který je součástí pozemku parc. č. 1852/2, Jeseniova 35, spolu s funkčně souvisejícími pozemky parc.č. 1852/1, 1852/8 a 1855/25, k.ú. Žižkov, Praha 3
 • 14. Aktualizace Zásad poskytování dotací z Dotačního fondu městské části Praha 3
 • 15. Vyhlášení programů pro poskytnutí dotací z Dotačního fondu městské části Praha 3 - Dotační program pro oblast životního prostředí
 • 16. Vyhlášení programů pro poskytnutí dotací z Dotačního fondu městské části Praha 3 - Dotační program pro oblast tělovýchovy a sportu
 • 17. Vyhlášení programů pro poskytnutí dotací z Dotačního fondu městské části Praha 3 - Dotační program pro oblast památkové péče
 • 18. Vyhlášení programů pro poskytnutí dotací z Dotačního fondu městské části Praha 3 - Dotační program pro oblast kultury
 • 19. Vyhlášení programů pro poskytnutí dotací z Dotačního fondu městské části Praha 3 - Dotační program pro oblast volnočasových aktivit dětí a mládeže
 • 20. Vyhlášení programů pro poskytnutí dotací z Dotačního fondu městské části Praha 3 - Dotační program pro sociální oblast a zdravotnictví
 • 21. Návrh na uzavření Dohody o prominutí části dluhu na základě usnesení ZMČ č. 257 ze dne 20.12.2016 a č. 348 ze dne 19.12.2017, o podmínkách pro jednorázové prominutí části poplatků z prodlení za dlužné nájemné a plnění poskytovaná s užíváním bytu s bývalým nájemcem bytu v domě Táboritská 26/17 čp., Praha 3.
 • 22. Návrh na uzavření Dohody o prominutí části dluhu na základě usnesení ZMČ č. 257 ze dne 20.12.2016 a č. 348 ze dne 19.12.2017, o podmínkách pro jednorázové prominutí části poplatků z prodlení za dlužné nájemné a plnění poskytovaná s užíváním bytu s bývalým nájemcem bytu v domě Čajkovského 15/2421, Praha 3.
 • 23. Dodatek č. 9 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 3, Sudoměřská 54/1137
 • 24. Dodatek č. 10 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 23/119
 • 25. Dodatek č. 13 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Pražačka, Praha 3, Nad Ohradou 25/1700
 • 26. Dodatek č. 15 zřizovací listiny příspěvkové organizace Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716
 • 27. Dotazy, připomínky, podněty, interpelace

II. Pro informaci Zastupitelstva městské části

 • Zpráva RMČ Praha 3 o činnosti za I. pololetí 2018
 • Zpráva ZMČ Praha 3 o činnosti za I. pololetí 2018
 • Informace o vyřízení dotazů, připomínek, podnětů a interpelací z 23. zasedání ZMČ
 • Zápisy z výborů ZMČ

Program bude upřesněn v materiálech, které budou připraveny k vyzvednutí v kanceláři č. 031 na radnici, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3, dne 11. 9. 2018 od 14:00 hodin nebo ke stažení zde.

Galerie