Pozvánka na 11. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 3 dne 26. 5. 2020 od 15:00 hodin v kongresovém sále hotelu Olšanka

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
STAROSTA MĚSTSKÉ ČÁSTI
Jiří Ptáček

P O Z V Á N K A
na 11. zasedání Zastupitelstva městské části,

které se bude konat dne 26. 5. 2020 od 15:00 hodin
kongresový sál hotelu Olšanka, Táboritská 1000/23, Praha 3.

Program bude upřesněn v materiálech, které budou připraveny k vyzvednutí v kanceláři č. 31 na radnici, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3, v úterý 19. 5. 2020 od 15:00 hodin


P R O G R A M
Zastupitelstva městské části 11. zasedání dne 26. 5. 2020

I. Pro jednání Zastupitelstva městské části

Bod „Dotazy, připomínky a podněty občanů“ je zařazen v pevném čase v 17:00, po dobu 60 minut. Bod „Dotazy, připomínky a podněty zastupitelů“ je zařazen bezprostředně po interpelacích občanů; nejpozději v 18:00 po dobu 60 minut. Právě projednávaný bod se na tuto dobu přeruší.

 • 0. Schválení programu 11. schůze Zastupitelstva městské části
 • 1. Návrh přísedících Obvodního soudu pro Prahu 3 - volební období 2020 – 2024
 • 2. Petice za dodržení Souboru pravidel prodeje jednotek v domech ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených městské části Praha 3
 • 3. Změny v obsazení rady městské části
 • 4. Zřízení výboru pro výchovu a vzdělávání, stanovení funkce předsedy výboru jako uvolněné, volba členů výboru
 • 5. Změny v obsazení výborů
 • 6. Změna jednacího řádu výborů zastupitelstva městské části
 • 7. Akční plán pro rok 2020 Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na městské části Praha 3 na období 2020-2024
 • 8. Dotace z rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2020 - Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón MK ČR - Klášter karmelitánů s kostelem sv. Anny, Římskokatolická farnost u kostela sv. Prokopa, Čajkovského 669/36, 130 00 Praha 3 -Žižkov (oprava střechy kostela)
 • 9. Žádost o udělení souhlasu se změnou v užívání sušárny v 8.NP na bytovou jednotku a Změna prohlášení vlastníka budovy č.p. 2278, postavené na pozemku parc.č. 2626, Radhošťská 2278/1, Praha 3, vše k.ú. Vinohrady, obec Praha, s dohodou o vypořádání podílů.
 • 10. Vyřazení jednotek z prodeje dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, u kterých nebylo v zákonné lhůtě uplatněno předkupní právo oprávněného nájemce k jednotce
 • 11. Návrh Smlouvy o výstavbě, jejímž předmětem je výstavba pěti bytových jednotek formou půdní vestavby domě č.p. 353, který je součástí pozemku parc. č. 673, Seifertova 69, Praha 3, vše k.ú. Žižkov, obec Praha
 • 12. Změna souboru pravidel prodeje jednotek v domech ve vlastnictví hl.m. Prahy, svěřených Městské části Praha 3, schválených usnesením ZMČ č. 451 ze dne 18.3.2014, ve znění změny bodu A. souboru pravidel, schválené usnesením ZMČ č. 104 ze dne 17.12.2019 v části B. PRODEJ NEPRONAJATÝCH BYTOVÝCH JEDNOTEK
 • 13. Zrušení a vypořádání spoluvlastnictví rozdělením věci, týkající se spoluvlastnického podílu o velikosti id. 15/75 k pozemku parc.č. 512 v k.ú. Žižkov, se společností VITKOVIA CENTRUM s.r.o., IČ 03652181
 • 14. Odejmutí svěřené správy k majetku - objektům sloupů veřejného osvětlení a stavbě zapínacího místa, vybudovaným v rámci investiční akce městské části Praha 3 pod názvem "Revitalizace Kostnického náměstí", na pozemcích parc.č. 256, parc.č. 257, parc.č. 630/1 a parc.č. 630/2 , vše v k.ú. Žižkov
 • 15. Odejmutí svěřené správy k majetku - objektům sloupů veřejného osvětlení, vybudovaným v rámci investiční akce městské části Praha 3 pod názvem "Úpravy Komenského náměstí, k.ú. Žižkov, Praha 3", na pozemcích parc.č. 933/1, 934 a 936/1, vše v k.ú. Žižkov
 • 16. Odejmutí svěřené správy k majetku - objektům sloupů veřejného osvětlení, vybudovaným v rámci investiční akce městské části Praha 3 pod názvem "Obnova náměstí Barikád, Praha 3 - Žižkov", na pozemcích parc.č. 1966/1 a 1965, vše v k.ú. Žižkov
 • 17. Koupě pozemku parc.č. 2965/2 v k.ú. Vinohrady, nově vzniklého rozdělením pozemku parc.č. 2965 v k. ú. Vinohrady dle geometrického plánu č. 2282-20/2018
 • 18. Dohoda o narovnání vlastnického vztahu k technologickému zařízení kotelny v budově Jičínská č.p. 613, Praha 3, privatizované městskou částí Praha 3, v období před 30.5.2012
 • 19. Dohoda o narovnání vlastnického vztahu k technologickému zařízení kotelny v budově Radhošťská č. p. 2278, Praha 3, privatizované městskou částí Praha 3, v období před 30.5.2012
 • 20. Dohoda o narovnání vlastnického vztahu k technologickému zařízení kotelny v budově Zelenky Hajského č.p. 1826, Praha 3, privatizované městskou částí Praha 3, v období před 30.5.2012
 • 21. Dohoda o narovnání vlastnického vztahu k technologickému zařízení kotelny v budově Jeseniova č.p. 2446, Praha 3, privatizované městskou částí Praha 3, v období před 30.5.2012
 • 22. Dohoda o narovnání vlastnického vztahu k technologickému zařízení kotelny v budově Vinohradská č. p. 1888, Praha 3, privatizované městskou částí Praha 3, v období před 30.5.2012
 • 23. Dohoda o narovnání vlastnického vztahu k technologickému zařízení kotelny v budově Hořanská č.p. 1513, 1514, 1515, Praha 3, privatizované městskou částí Praha 3, v období před 30.5.2012
 • 24. Dohoda o narovnání vlastnického vztahu k technologickému zařízení kotelny v budově Koněvova č.p. 2414, 2415, 2416, 2417, Praha 3, privatizované městskou částí Praha 3, v období před 30.5.2012
 • 25. Dohoda o narovnání vlastnického vztahu k technologickému zařízení kotelny v budově Čajkovského č. p. 2422, Praha 3, privatizované městskou částí Praha 3, v období před 30.5.2012
 • 26. Rozpočtová opatření v roce 2020
 • 27. Prominutí povinnosti odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně spolku „Krásná žába z.s.“
 • 28. Dodatek č. 11 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 3, U Zásobní zahrady 6/2697
 • 29. Dodatek č. 11 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 204/2686
 • 30. Dodatek č. 12 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 3, Na Vrcholu 1a/1955
 • 31. Dodatek č. 18 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola, Praha 3, Jeseniova 96/2400
 • 32. Dodatek č. 20 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/2500
 • 33. Dodatek č. 23 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614
 • 34. Dotazy, připomínky, podněty, interpelace

II. Pro informaci Zastupitelstva městské části

 • Zpráva Rady městské části Praha 3 o činnosti za II. pololetí 2019
 • Zpráva Zastupitelstva městské části Praha 3 o činnosti za II. pololetí 2019
 • Zpráva o činnosti ombudsmana pro seniory na území městské části Praha 3 v roce 2019

Galerie