Pozvánka na 11. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 3

Konat se bude dne 22. 3. 2016 od 15:00 hodin ve velké zasedací síni radnice městské části Praha 3, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3, 1. patro, č. dveří 126

PROGRAM 11. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 3

ze dne 22.03.2016 od 15:00 hodin velká zasedací síň radnice, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3

I. Pro jednání Zastupitelstva městské části

 • 0. Schválení programu 11. schůze Zastupitelstva městské části
 • 1. Použití prostředků z Fondu obnovy a rozvoje Městské části Praha 3 – poskytnutí návratných finančních výpomocí pro opravy a rekonstrukce domů na území MČ Praha 3
 • 2. Aktualizace Programu regenerace městské památkové zóny Praha 3
 • 3. Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Za Trojku, Praha 3, Čajkovského 12a/12
 • 4. Prodej pozemku parc.č. 4446 v k.ú. Žižkov, Správě železniční dopravní cesty, státní organizaci, IČ 70994234, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
 • 5. Prodej pozemku parc. č. 2183/172 v k.ú. Žižkov, zastavěného stavbou technického vybavení bez čp/č. ev., vlastníkovi této stavby, společnosti PREdistribuce, a.s., IČ 27376516
 • 6. Prodej spoluvlastnického podílu o velikosti id. 22/144 k pozemku parc.č. 84, jehož součástí je stavba č.p. 754, vše v k.ú. Žižkov, ul. Bořivojova 98, Praha 3
 • 7. Vyhodnocení plnění Akčního plánu za rok 2015
 • 8. Vyřazení jednotek z prodeje dle zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění, a dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, u kterých nebylo v zákonné lhůtě uplatněno přednostní právo oprávněného nájemce na koupi jednotky nebo předkupní právo oprávněného nájemce k jednotce
 • 9. Návrh Smlouvy o výstavbě pěti nových bytových jednotek formou půdní vestavby v budově č.p. 172, Roháčova 3, Praha 3, postavené na pozemku parc. č. 890/1, vše k.ú. Žižkov, obec Praha, rozšíření jedné bytové jednotky, sloučení dvou bytových jednotek a o převodu spoluvlastnických podílů na pozemcích parc. č. 890/1 a 890/2
 • 10. Zásady poskytování dotací mimo vyhlášené dotační programy městské části Praha 3
 • 11. Změna objemu rozpočtu 2016
 • 12. Akční plán pro rok 2016 Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na území Městské části Praha 3 na období 2015 - 2019
 • 13. Dodatek č. 5 zřizovací listiny příspěvkové organizace Ošetřovatelský domov Praha 3, Pod Lipami 44/2570, Praha 3
 • 14. Dodatek č. 7 zřizovací listiny příspěvkové organizace Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716
 • 15. Dodatek č. 6 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 3, Na Vrcholu 1a/1955
 • 16. Dodatek č. 8 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/2500
 • 17. Dodatek č. 9 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966
 • 18. Dodatek č. 12 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614
 • 19. Dotace z dotačního fondu městské části Praha 3 pro rok 2016
 • 20. Dotazy, připomínky, podněty, interpelace

II. Pro informaci Zastupitelstva městské části

 • Zpráva ZMČ Praha 3 - Dotazy, připomínky, podněty, interpelace z 8.zasedání ZMČ dne 22. 12. 2015
 • Zpráva ZMČ Praha 3 - Dotazy, připomínky, podněty, interpelace z 9.zasedání ZMČ dne 16. 2. 2016
 • Zpráva ZMČ Praha 3 o činnosti za II. pololetí 2015
 • Zpráva RMČ Praha 3 o činnosti za II. pololetí 2015
 • Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí ÚMČ Praha 3 s rodinou Demeterových
 • Zpráva o činnosti ombudsmana pro seniory na území městské části Praha 3 v roce 2015
 • Zápisy z výborů ZMČ

Galerie