Postup a doporučení pro splnění ohlašovacích povinností v oblasti odpadové hospodářství v roce 2017

Ohlašovací povinnost původci odpadů vzniká dle § 39 odst. 2 zákona o odpadech tehdy, přesáhne-li v produkci či nakládání s odpady zákonem stanovený limit 100 kg nebezpečného nebo 100 t ostatního odpadu za předchozí kalendářní rok. Pak je jeho povinností podat Roční hlášení o produkci a nakládání s odpady dle přílohy 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech s nakládání s odpady, a to do 15. února následujícího roku (15.2.2017!) zvlášť za každou samostatnou provozovnu, činnost, mobilní zařízení a za každý druh odpadu obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností místně příslušnému podle místa nakládání s odpadem a to prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností www.ispop.cz. Oprávněné osoby jsou povinny v případě, že nakládají v kalendářním roce s odpadem, zasílat každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi a o původcích odpadů obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny.

Galerie