Parkování ve veřejné zeleni je zakázáno!

Odbor ochrany životního prostředí eviduje v poslední době čím dál více případů parkování motorových vozidel ve veřejné zeleni.

Travnatá plocha se pak mění v rozježděné a po dešti také rozbahněné pole. Plochy veřejné zeleně jsou znehodnocovány a tímto jednáním poškozovány. Parkování ve veřejné zeleni je na celém území hl. m. Prahy zakázáno, a to prostřednictvím obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy o ochraně veřejné zeleně č. 6/2001.

Obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy o ochraně veřejné zeleně č. 6/2001 se vztahuje na pozemky evidované v katastru nemovitostí jako zeleň, zeleň v zástavbě nebo ostatní veřejná zeleň, včetně zařízení, vybavení a objektů na nich se nacházejících.

Dle § 2 obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy o ochraně veřejné zeleně č. 6/2001 je ve veřejné zeleni zakázáno používat motorová vozidla, s výjimkou vozíků zdravotně postižených, vjíždět s nimi a parkovat na ni, tento zákaz se vztahuje i na přípojná vozidla.

Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že poruší povinnost stanovenou v obecně závazné vyhlášce obce nebo kraje dle § 4 odst. 2 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích. Za výše uvedený přestupek hrozí pokuta až do výše 100.000 Kč.

Na správné parkování na území Městské části Prahy 3 dohlíží strážnicí Městské policie hl. m. Prahy. K nedovolenému parkování ve veřejné zeleni dochází zejména v ulici Buková, Novovysočanská, Hořanská, K Chmelnici, Luční, náměstí Jiřího z Poděbrad a na dalších místech.

Upozorňujeme, že veřejnou zelení se také rozumí zeleň přístupná každému a sloužící obecnému užívání bez omezení vlastnictví, jedná se zejména o zeleň na veřejných prostranstvích (např. zeleň na náměstích, uliční zeleň, sídlištní zeleň, parky a sady atd.), která nemusí být v katastru nemovitostí evidována jako zeleň. Řidiči parkující na této zeleni se dopouští záboru veřejného prostranství a za toto jednání hrozí pokuta do 50.000 Kč, a pokud řidič zaparkuje na veřejném prostranství opakovaně, může mu být uložena pokuta až do 75.000 Kč. Toto porušení je snadno dohledatelné, neboť po celé republice funguje registr přestupků.