Omezení v obecním systému svozu a sběru komunálního odpadu na území hl. m. Prahy

V reakci na rozhodnutí Vlády ČR, která v rámci bezpečnostních opatření vyhlásila „KARANTÉNU“ a zamezila tak volnému pohybu obyvatel na veřejnosti, dochází v obecním systému svozu a sběru komunálního odpadu na území hl. m. Prahy k následujícím omezením:

V rámci zachování fungování městské infrastruktury je svoz a sběr komunálního odpadu zajištěn s účinností od dnešního dne do 24. 3. 2020 následovně:

 1. Svoz směsného odpadu — probíhá bez omezení, svoz bude i nadále zajišťován standardně v nastavených svozových dnech a četnostech,
 2. Svoz využitelných složek (papír, sklo, plasty, tetrapack, kovy, bioodpad)  — probíhá bez omezení, svoz bude i nadále zajišťován standardně v nastavených svozových dnech a četnostech,
 3. Provoz sběrných svorů — všech 19 sběrných dvorů je pro veřejnost (občany) dočasně uzavřeno
 4. Provoz kompostárny hl. m. Prahy ve Slivenci  je pro veřejnost přerušen, návoz bioodpadu od podnikatelských subjektů je i nadále umožněn bez omezení,
 5. Služba přistavování velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad a bioodpad — přerušena do 24. 3. 2020.
 6. Svoz nebezpečného odpadu:
       a) Stabilní sběr a svoz NO — služba dočasně přerušena do 24 .3. 2020,
       b) Mobilní sběr NO – služba dočasně přerušena do 24. 3 .2020,
       c) Svoz nepoužitelných léčiv z lékáren zapojených do systému města – probíhá bez omezení.

Provoz kontaktních center svozových společností:
V současné době je jejich provoz nastaven tak, aby nedocházelo k osobnímu kontaktu zástupců kontaktních center (KC) s veřejností a to až do odvolání. Komunikace s kontaktními centry bude omezena pouze na telefonní a písemnou formu (dopis nebo e-mail). Pro potřeby občanů bude před KC přistaven sběrný prostředek pro bezkontaktní převzetí písemností.

Sledujte informace na http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/odpady/index.html