Informace k umístění prodejního místa před provozovnou

Od 22. dubna 2020 je na základě rozhodnutí Odboru pozemních komunikací a drah MHMP ke zvláštnímu užívání pozemních komunikací umožněno podnikatelům v Praze zřízení předsunutého prodejního místa před provozovnou.

Stolek, prodejní pult apod. mohou mít obchodníci na chodníku až do konce roku zdarma.

Uliční prodej je nutné oznámit na e-mailové adresy uvedené v rozhodnutí zasláním vyplněného formuláře. Při provozování tohoto prodejního místa je nutné dodržet závazné podmínky uvedené v rozhodnutí.

E-mailové adresy pro zasílání vyplněného formuláře:

Prodejní zábor může podnikatel umístit nejdříve v den, kdy vláda umožní otevřít provozovnu, která je předmětem jeho podnikatelské činnosti.

Upozorňujeme, že restauračních zahrádek před provozovnami stravovacích služeb se toto rozhodnutí netýká a žadatel musí postupovat v klasickém režimu. Poplatky za předzahrádky na pozemcích hl. m. Prahy jsou také odpuštěné.

Stejně tak se toto rozhodnutí netýká reklamních poutačů a dalších reklamních zařízení, kde je pro jejich umístění na pozemních komunikacích i nadále nutné rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace a které i nadále podléhají platbě místního poplatku za zábor veřejného prostranství.

Galerie