Azbest a azbestové materiály: zdravotní rizika, problematika odstraňování azbestových materiálů v praxi

Přednášku pořádá Hygienická stanice hlavního města Prahy v pondělí 22. 10. 2018 od 14.00 hodin ve velké zasedací místnosti HSHMP, v ulici Rytířská 402/12, Praha 1.

Přednáška je určena pro všechny zájemce z řad firem a společností realizujících odstraňování azbestových materiálů, zaměstnancům Prednaska-HP-azbest-pozvanka-plakatekstavebních úřadů, stavebníkům a ostatním zájemcům o problematiku azbestu a materiálů.

Přihlášení probíhá pomocí tohoto formuláře.

Další případné organizační informace dodá pracovník vztahů k veřejnosti Bc. Jarmila Fuksová, Kancelář ředitele HSHMP; telefon: 296 336 713; 733 673 953; e-mail: jarmila.fuksova@hygpraha.cz.

 

Obsah přednášky

Co je azbest a v čem
spočívá jeho
nebezpečnost pro
lidské zdraví
(chemické složení a formy,
charakteristické vlastnosti)
Kde se s azbestem
můžeme nejčastěji
setkat, zdroje expozice
azbestu
(stavební průmysl – výčet
stavebních materiálů, příklady
výrobků s azbestem)
Negativní dopady na
lidské zdraví
(zdravotní rizika, nemoci
způsobené azbestem)
Jaké jsou povinnosti
stavebníka v případě,
že se na stavbě
nachází azbest
(dokumentace, průzkum stavby,
zajištění odborného odstranění
azbestu (včetně uložení odpadu)
Jaké jsou povinnosti
společnosti, která se
zabývá odstraňováním
azbestových materiálů,
platná legislativní
opatření
(kategorizace prací, školení
zaměstnanců, ochrana před
expozicí resp. ochrana zdraví při
práci, zajištění pracovně
lékařských služeb) - co má
obsahovat hlášení prací s
azbestem místně příslušné KHS -
co je práce s ojedinělou a
krátkodobou expozicí azbestu