Samosprávu městské části tvoří zastupitelstvo a rada. Postavení a pravomoci samosprávy městské části stanoví zákon o hlavním městě Praze. Stejný zákon určuje i práva občanů v souvislosti s orgány samosprávy.

Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze

Práva občanů

Občan městské části, který dosáhl věku 18 let, má právo:

  • volit a být volen do zastupitelstva městské části
  • nahlížet do rozpočtu a závěrečného účtu městské části za uplynulý kalendářní rok, do usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva, do usnesení rady, výborů zastupitelstva a komisí rady a pořizovat si z nich výpisy
  • podávat orgánům městské části návrhy, připomínky a podněty, které tyto orgány musí bezodkladně vyřídit, nejpozději do 60 dnů
  • vyjadřovat se k návrhu rozpočtu městské části a k závěrečnému účtu za uplynulý kalendářní rok, a to buď písemně ve stanovené lhůtě (30 dnů před projednáním v orgánech městské části) nebo ústně na zasedání zastupitelstva městské části
  • vyjadřovat na zasedání zastupitelstva v souladu s jednacím řádem svá stanoviska

Chcete, aby vaše záležitost byla projednána zastupitelstvem nebo radou?

Občan městské části, který dosáhl věku 18 let, má právo požadovat projednání určité záležitosti, která spadá do samostatné působnosti, radou nebo zastupitelstvem městské části. Toto právo se vztahuje i na osoby, které nejsou českého občanství, ale mají v městské části trvalý pobyt, a na osoby, které vlastní na území městské části nemovitost.

Žádost o projednání adresuje občan radě nebo zastupitelstvu a lze ji podat prostřednictvím podatelny, a to i elektronicky na podatelna@praha3.cz

Je-li taková žádost podepsána nejméně 0,5 % občanů městské části (tj. 357 občanů; k 31.12.2012 má MČ Praha 3 celkem 71409 občanů), musí být záležitost projednána na zasedání daného orgánu nejpozději do 60 dnů.

Chcete se obrátit se svou záležitostí na člena zastupitelstva nebo rady?

Pokud se chcete se svým problémem obrátit na některého člena zastupitelstva nebo rady, můžete využít dostupné kontakty - členové Zastupitelstva MČ Praha 3.