Trojka rozdělila dotace  

Zastupitelstvo městské části Praha 3 schválilo 17. 12. 2019 pro rok 2020 dotace ve výši 10 550 000 korun. Finančními prostředky podpořila městská část dotační programy v oblastech životního prostředí, tělovýchovy a sportu, kultury, výchovy a vzdělávání dětí a mládeže, památkové péče nebo sociální a zdravotní péče.

Z 284 řádně podaných žádostí bylo vyhověno 206 z nich. Z požadované částky 36 098 590 korun bylo schváleno 10 550 000 korun. Vyplácení dotací začíná v únoru.

„Oproti loňskému roku jsou schválené dotace viditelně štíhlejší. Peníze putují tam, kde jsou nejvíce potřeba, a to do oblasti sociální a zdravotní, výchovy a vzdělávání nebo na podporu sportovních aktivit. V dalších programech jsme upřednostnili projekty s lokálním charakterem před těmi, které mají celopražský význam a neshodují se s Koncepcí pro dotační politiku MČ Praha 3,“ upřesňuje radní František Doseděl.

Oblast životního prostředí byla podpořena částkou 254 000 korun. Cílem programu je přispět ke zlepšení stavu životního prostředí, především prostřednictvím rozšiřování a údržby zelených ploch, revitalizace veřejně přístupných ploch a vnitrobloků, ochrany biodiversity, akumulace a retence vody a environmentálního vzdělávání a osvěty.

Na tělovýchovu a sport vyčlenila městská část 2 110 000 korun. Peníze budou určeny na podporu sportovních a tělovýchovných aktivit pro všechny generace obyvatel Prahy 3.

Částkou 1 688 000 korun podpořila městská část profesionální i neprofesionální kulturní dění na Praze 3, především prostřednictvím podpory lokálních projektů a místních akcí, které fungují primárně pro obyvatele Prahy 3, rozvoje komunitního života v rámci městské části a podpory alternativního umění.

Program výchovy, vzdělávání a smysluplného využití volného času dětí a mládeže získá dotace ve výši 2 532 000 korun. Především se jedná o zajištění dostupnosti celoroční oddílové činnosti, táborů příměstských a pobytových, dostupnosti kroužků a podporu dětí ohrožených školních neúspěchem.

Dotace ve výši 3 543 600 korun půjdou do oblasti sociální a zdravotní. Jejich realizace je zajišťována primárně subjekty nestátní a neziskové povahy, které jsou závislé na podpoře z veřejných zdrojů a nemohou ze své podstaty vytvářet zisk. V rámci dotačního programu jsou podporovány služby, které se zaměřují na oblast sociální péče, sociální prevence a sociálního poradenství. Dále služby návazného charakteru zaměřené na různé specifické cílové skupiny a oblasti zájmu městské části, nebo pak služby zaměřující se na prevenci rizikových jevů, na oblast zdravotnictví a hospicovou péči.

Částkou 422 000 korun byl podpořený program na obnovu kulturních památek a uměleckých objektů ve veřejném prostoru na území městské části, především prostřednictvím oprav a údržby původních architektonických prvků u zapsaných kulturních památek a obnovy soch, uměleckých děl a uměleckých prvků ve veřejném prostoru.

Nová hodnotící kritéria

Na rozdíl od minulých let byla nastavena nová hodnotící kritéria. Byl brán v potaz princip upřednostňování kvality na úkor kvantity a žádosti byly posuzovány z pohledu kvality zpracování projektu, rozpočtu a transparentnosti, přínosu pro obyvatele Prahy 3 a společenské odpovědnosti projektu.