Pravda o založení žižkovské reálky

Prameny o založení reálky na Žižkově (současného Gymnázia Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8, Praha 3) uvádějí různá data vzniku.

V Almanachu Gymnázia v Praze 3 z roku 1997 autor článku, „Z historie školy“ na straně 21 uvádí: „Obecní zastupitelstvo města Žižkova podalo již r. 1892 žádost o zřízení nižšího reálného gymnázia, ale teprve po čtyřech letech bylo jednání o zřízení střední školy korunováno úspěchem a výnosem vídeňské vlády z 24. října 1896 povoleno založení střední školy – reálky“. Tato fakta uveřejněná v almanachu jsou dosud považována za nezpochybnitelná a o jejich autenticitě nikdo nepochybuje. Obecně se soudí, že autor článku si dané sdělení o založení reálky důkladně prověřil. Dodnes se proto v dalších materiálech pracuje zcela standardně s těmito údaji.

Totéž je v podstatě opakováno na internetových stránkách školy o historii školy.

Ve Slaďárenských listech z listopadu 2019 u příležitosti 120. výročí školy v úvodním článku „Jaké výročí si letos připomínáme?“ autor článku o založení školy uvádí: „Formální založení školy jako instituce spadá do roku 1897, kdy vešlo v platnost oznámení, že „Jeho c. k. Apoštolské Veličenstvo ráčilo nejvyšším rozhodnutím... nejmilostivěji schváliti, aby byla od školního roku 1897/8 zřízena v Žižkově státní reálná škola s vyučovacím jazykem českým“. Vyučování bylo zahájeno 20. září 1897.  

A právě rozpor mezi datem výnosu vídeňské vlády z  24. října 1896 o zřízení reálky v předcházejících pramenech a poznámkou v Listech o schválení, aby od školního roku 1897/8 byla zřízena škola, vede k úvaze, které datum je směrodatné a zjistit, jak to vlastně všechno bylo.

Prvním krokem k zahájení historického pátrání – studie o založení žižkovské reálky se stal kontakt s MHMP, odborem Archiv hlavního města Prahy, Oddělení fondů městských podniků, institucí a fyzických osob. Výsledkem složitého bádání bylo zjištění, že následně se bude nutno obrátit na vyšší úroveň – konkrétně na Národní archiv, Oddělení fondů samosprávy a státní správy z let 1848-1918.

Ve zdejším fondu Zemské školní rady (Národní archiv, Zemská školní rada 1892 -1910, ka.1911, sign. IV - 4 -37, č.j. 38569/1894) se nachází čistopis ministerského výnosu, kterým Ministerstvo kultu a vyučování povoluje zřízení školy a nařizuje radě zahájit další kroky v tomto směru. Výnos je datován 31. října 1894.

V ministerském výnosu je hned v úvodu zveřejněno stanovisko císaře „Jeho c. a k. Apoštolské Veličenstvo vydalo svým Nejvyšším usnesením z 18. října 1894, s podmínkou uvolnění potřebných prostředků dle zákona, nejmilostivější svolení, aby se začátkem školního roku 1895/96 byla v městě Královských Vinohradech založena Státní reálná škola s českým vyučovacím jazykem“.

Překvapujícím bylo zjištění, že za datum zřízení této střední školy lze považovat tzv. Nejvyšší usnesení ze dne 18. října 1894 (nikoliv, jak je tradováno dosud v pramenech, rok 1896 – viz Almanach, nebo rok 1897 – viz Listy), kterým císař povolil vznik školy (za podmínky řádného alokování nutných financí ve státním rozpočtu).

Druhým závažným zjištěním bylo, že v úřední korespondenci je však škola situována na Královské Vinohrady, protože Žižkov byl v té době stále veden jako součást školní obce Královské Vinohrady. Vinohradský obecní výbor se také musel zavázat, že škole zajistí odpovídající zázemí a bude přispívat na její provoz.

Nejvyšší usnesení se však ve fondech Národního archivu ale nenachází, bylo by jej možné dohledat buď ve fondech Ministerstva kultu a vyučování ve Vídni nebo v Císařské kabinetní kanceláři. Oba archivní fondy se nacházejí v rakouských státních archivech ve Vídni.

V třetím a závěrečném kroku bylo nutné se obrátit na vídeňský archiv pro definitivní potvrzení získaných informací a dle možnosti získat kopii Nejvyššího usnesení císaře, která by završila a potvrdila získaná fakta. V tomto kroku bylo nutné vyhledat pomoc na rakouském velvyslanectví v Praze. Na základě telefonického rozhovoru byl získán kontakt na Rakouské kulturní fórum v Praze. To doporučilo využít v první řadě kontakt na archivní fondy Allegemeines Verwaltungsarchiv – Finanz und Hofkammerarchiv ve Vídni (byl získán oficiální kontakt a spojení), který shromažďuje archiválie z let 1500 až 1940. V případě neúspěchu bylo doporučeno použít kontakt na Oesterreichischiches  Staatsarchiv, Abteilung Haus,-Hof-und Staatsarchiv (též byl získán oficiální kontakt a spojení). Poté byl využit první kontakt s písemným dotazem, zda by bylo možné získat kopii nebo sken Nejvyššího usnesení o založení reálky (pokud možno s osobním stanoviskem císaře). Velmi záhy přišla odpověď příslušného pracovníka archivu, že ano, ale za stanovený poplatek na základě uzavření smlouvy. Následovalo uzavření písemného objednání prací a všech náležitostí, poté po úhradě byly zaslány vídeňským archivem požadované materiály – skeny do Prahy.

 Tak bylo získáno do ruky Nejvyšší usnesení se stanoviskem a podpisem císaře jako zakládající listina o zřízení žižkovské reálky v Praze s českým vyučovacím jazykem ( OStA, AVA, U – Allg., Ktn. 2613, Zl. 24.288/1894). Císař zde doslova napsal: „Povoluji, s ústavním schválením žádosti, aby počátkem školního roku 1895/6 byla podle požadovaných modalit zřízena Státní střední škola s českým vyučovacím jazykem v Královských Vinohradech, Budapešť, 18. října 1894“. Nechybí panovníkův podpis.

Tak tedy závěrem – pro vznik, založení školy není zásadní 24. říjen 1896, jak se píše v Almanachu gymnázia v Praze 3 z roku 1997, ani datum 1897, jak se uvádí ve Slaďárenských  listech z roku 2019, nýbrž datum 18. října 1894 - je den schválení a založení školy. Zároveň je chybně uvedena ve Slaďárenských listech citace ohledně stanoviska císaře v Nejvyšším usnesení.

Text: PhDr. Ivan Nefe, CSc.