Pozvánka na 20. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 3

Koná se dne 18. 3. 2014 od 15 hodin v Kongresovém sálu hotelu Olšanka.

PROGRAM:

I. Pro jednání Zastupitelstva městské části
1. Soubor pravidel prodeje jednotek v domech ve vlastnictví hl. m.Prahy,svěřených Městské části Praha 3 a Pravidla prodeje bytových jednotek pronajatých, vymezených podle zákona č. 72/1994 Sb., zákona o vlastnictví bytů, ve znění platném do 31.12.2013 a jednotek vymezených podle ustanovení § 1158 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění, družstevních nástaveb (vestaveb) v budově svěřené městské části Praha 3.
2. Vyřazení jednotek z prodeje dle zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění, u kterých nebylo v zákonné lhůtě uplatněno přednostní právo oprávněného nájemce na koupi jednotky nebo předkupní právo oprávněného nájemce k jednotce.
3. Pravidla prodeje nemovitého majetku městské části Praha 3.
4. Žádost o prodloužení lhůty pro použití a vyúčtování daru - DAROVACÍ SMLOUVA Č. 2013/01118/7.1.
5. Směna pozemku parc. č. 1918 v k.ú. Vysočany, vedeného na LV č. 885 pro k.ú. Vysočany, obec Praha, s vlastnickým právem pro hl. m. Prahu, se svěřenou správou Městské části Praha 3, za pozemky parc. č. 4320/5, 4320/6, 4320/7, 4320/8 a 4320/9, vše v k.ú. Žižkov, nově vzniklé na základě GP č. 2605-14/2013 ze dne 21. 5. 2013, rozdělením pozemku parc. č. 4320 v k.ú. Žižkov, vedeného na LV č. 376 pro k.ú. Žižkov, obec Praha, s vlastnickým právem pro Arcibiskupství pražské, IČ 00445100, se sídlem 118 00 Praha - Hradčany, Hradčanské náměstí 56/16, za účelem majetkoprávního narovnání.
6. Žádost o svěření pozemku parc. č. 2638/2 v k.ú. Vinohrady, zapsaného na LV č. 2178 pro k.ú. Vinohrady, obec Praha, s vlastnickým právem pro Hl. m. Prahu, do správy městské části Praha 3.
7. Změna objemu rozpočtu roku 2014.
8. Aktualizace Zásad pro poskytování půjček a darů z Fondu obnovy a rozvoje.
9. Použití prostředků z Fondu obnovy a rozvoje městské části Praha 3 - poskytnutí vratných finančních částek a daru pro opravy a rekonstrukce domů na území Městské části Praha 3.
10. Použití prostředků z Fondu obnovy a rozvoje městské části Praha 3 - poskytnutí návratných bezúročných půjček a darů pro opravy a rekonstrukce domů na území MČ Praha 3.
11. Realizace projektu „ICT Pro Prahu 3".
12. Poskytnutí peněžitých darů v oblasti tělovýchovy a sportu pro rok 2014/I. etapa - dary nad 50.000 Kč.
13. Dodatek č. 6 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 3, U Zásobní zahrady 6/2697.
14. Poskytnutí daru z fondu sociálního a zdravotního.
15. Prodej nemovité věci dle zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění - pronajatých bytových jednotek v domě č.p. 608, který je součástí pozemku parc.č. 482 v k.ú. Žižkov, Praha 3, Koněvova 7 (materiál bude předán při prezenci).
16. Prodej nemovité věci dle zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění - pronajatých bytových jednotek v domě č.p. 1937, který je součástí pozemku parc.č. 2125/1 a prodej pozemku parc.č. 2125/2 v k.ú. Žižkov, Praha 3, Zelenky Hajského 4 (materiál bude předán při prezenci).
17. Dotazy, připomínky, podněty, interpelace.

II. Pro informaci Zastupitelstva městské části
Zpráva Zastupitelstva městské části o činnosti za II. pol. 2013
Zpráva Rady městské části o činnosti za II. pol. 2013
Zpráva o činnosti Kontrolního výboru
Zápisy z výborů ZMČ
Informace o vyřízení dotazů, připomínek, podnětů a interpelací z 19. zasedání ZMČ konaného dne 17. 12. 2013