Praha 3 chce platit opravy chodníků, ale TSK jako správce nestíhá

Opravené chodníky jsou podobně jako péče o veřejná prostranství vizitkou městské části. Zatímco o své parky, hřiště a zeleň se Praha 3 může starat, chodníky jí nepatří. Jsou majetkem hlavního města Prahy a jejich správu má na starosti Technická správa komunikací.

Velké procento chodníků na Trojce není v dobrém stavu, jsou plné propadů a nerovností. Ačkoliv Praha 3 vyvíjí velké úsilí k zajištění schůdnosti a dobrého stavu místních komunikací, v tomto systému se ocitá v nepříjemné roli pouhé veřejnoprávní korporace, která má zájem na zvelebování svého území, ale sama jej opravit nesmí. Přitom je ochotna dlouhodobě suplovat investice majitele (hlavního města Prahy) i práci správce chodníků (TSK). Hlavnímu městu ze svého rozpočtu posílá ročně miliony korun na opravy chodníků na svém území a podílí se i na projekčních přípravách oprav. Od roku 2010 tato částka přesahuje 133 milionů korun, které Praha 3 poslala na zajištění projektů, opravy komunikací i úpravy pro vyšší bezpečnost. Ze strany TSK však dlouhodobě chybí jasný harmonogram prací a vázne také koordinace se správci sítí. Rekonstrukce sítí by totiž měla předcházet opravám povrchů.

Hlavnímu městu se nedaří v žádoucím tempu proinvestovat peníze, které mu Praha 3 na opravy poskytuje. Za předcházející roky nemá Praha 3 z peněz alokovaných na magistrátu vyčerpáno celkem 12 milionů korun. Z těch by se v letošním roce měly proplatit rozpracované akce v ulicích Mezi Domky, Na Rovnosti, Pod Jarovem a Šrobárova za devět milionů korun a již hotové opravy na adresách Roháčova, Strážní, Ondříčkova a Domažlická. V letošním roce se realizace po několika letech dočká například oprava chodníku v Jagellonské ulici.

Stav chodníků také monitoruje a vyhodnocuje Správa zbytkového majetku Prahy 3, aktualizuje fotodokumentaci a jednotlivé lokality pro opravy vytipovává na základě terénního šetření. V letošním roce připravuje projekt pro ulici Jeseniova, která se nachází v ochranném pásmu památkové zóny, tudíž projekt nemusí zpracovávat výhradně TSK, zatímco opravy v památkové zóně jsou kompletně v režii TSK.

„Problémem dopravní infrastruktury na celém území metropole je vnitřní dluh v řádu desítek miliard korun, který se postupně snaží hlavní město Praha prostřednictvím TSK snižovat. Opravy ucelených úseků chodníků jsou systémově řešeny jejich zařazením do Chodníkového programu, který v rámci investic zajišťuje investiční úsek TSK,“ uvedla k problematice mluvčí TSK Barbora Lišková. Dodává, že vzhledem k objemu fi nančních prostředků, nutné koordinaci se správci poduličních sítí a jejich rekonstrukcí a zachování maximální možné průjezdnosti, je nutné tuto činnost rozdělovat rovnoměrně na celé území města. Dle jejího vyjádření je v Praze 3 kladen důraz především na plošné opravy vozovek komunikací I. třídy. Největší akcí TSK proto bude v letošním roce rekonstrukce Husitské ulice, kde dojde kromě opravy vozovky také k rekonstrukci všech chodníků. Vloni zahájila TSK rekonstrukci tramvajových zastávek Olšanská. Úprava zahrnuje zřízení bezbariérového přístupu na zastávky a přechody pro chodce. Akce bude dokončena na jaře.

 

Proč to tak dlouho trvá?

Pro každou opravu je potřeba žádat velké množství stanovisek, vyjádření a jde o proces velmi zdlouhavý. V Praze 3 je třeba rozlišit, jestli ulice spadá do památkové zóny nebo do ochranného pásma památkové zóny. Rekonstrukce povrchu chodníků podléhá v památkové zóně stavebnímu povolení a podkladem musí být dle stavebního zákona souhlasy osob, které mají vlastnická práva nebo práva odpovídající věcnému břemenu k pozemkům, které mají společnou hranici s pozemkem, na kterém má být stavební záměr uskutečněn. V ochranném pásmu podléhá stavební ohlášce. Zohlednit se musí vyjádření památkářů, jejichž závazné stanovisko zpravidla určí nový povrch, zda bude položena zámková dlažba, vyjadřují se ke vzoru mozaiky, její barvě apod. U ochranného pásma je jejich stanovisko doporučujícího charakteru.

 

Koordinace se správci sítí

Do hry před každou plánovanou opravou chodníku vstupují také správci sítí. Oslovit se musí kolem 30 vyjadřovatelů veřejné dopravní a technické infrastruktury. Správci sítí, zejména pak PVS (voda) a PVK (kanalizace), mají naplánované vlastní rekonstrukce a opravy. Tito správci mají přednost, jelikož v případě chodníkového programu se jedná de facto o „estetické účely“, zatímco síťaři řeší funkcionalitu a předcházení haváriím. Aby nedocházelo k situacím, kdy do opraveného chodníku zasáhne havárie a musí se rozbít to, co je již hotové, probíhají koordinační schůzky se síťaři, které chodníky odložit, počkat na rekonstrukci sítí a následně realizovat nové povrchy. Vytipované lokality SZM poskytuje TSK, PVS a PVK. Tyto subjekty následně vyřadí z fotodokumentace chodníky, které nelze rekonstruovat v nadcházejících cca dvou letech (rekonstrukce kanalizace, vodovodní soustavy, která by znamenala opět rozkopat opravený chodník).

                                                                                                                                                                                             Katka Maršálová

 


Realizace pro rok 2018

Lipanská v úseku Seifertova – Bořivojova + předlažba chodníku a vyrovnání obrub. Koněvova v úseku Jana Masaryka – Rečkova. Součástí je i oprava odvodňovacího zařízení.

Šrobárova, U Vinohradské nemocnice – Hollarovo náměstí, Hollarovo náměstí – U Vinohradského hřbitova, Pod Jarovem, Mezi Domky, Na Rovnosti.

Výměna povrchů za mozaikovou dlažbu 2017: Domažlická, Černínova, Ondříčkova, Strážní, Roháčova.