Jak se Praha 3 stará o nejstarší generaci svých občanů?

Populace v České republice stárne a ani naše městská část není výjimkou. Proto se péči o seniory věnuje čím dál větší pozornost. Nejpodstatnější je zajistit seniorům dostatek kapacit v domovech a kvalitní služby, zejména ty speciální.

DSS_Jarov_vizualizace - verze 3-01 (2018)Podle posledních statistik žije v Praze 3 přes 13 tisíc lidí, kteří překročili věk 65 let. Zvyšuje se i věk, ve kterém lidé dožívají, a úměrně tomu i počet těch, kteří potřebují pomocné služby, včetně těch pobytových. Praha 3 zajišťuje provoz Ošetřovatelského domova Praha 3 v Habrové ulici, který poskytuje službu domova pro seniory a má kapacitu 87 lůžek. Kromě ubytování a stravy mají obyvatelé k dispozici fyzioterapeutické a rehabilitační služby, lékaře, ale i pravidelný program, kterého se mohou účastnit ve volném čase. Průměrný věk obyvatel domova je 86 let. Prostřednictvím této své příspěvkové organizace Praha 3 nabízí také odlehčovací službu v objektu Pod Lipami, kde je dalších sedm lůžek. Službu lze využít od jednoho týdne do tří měsíců a využívají ji senioři, kteří žijí v domácím prostředí, v době, kdy pečující osoba není delší dobu k dispozici.

Další organizací, která se věnuje převážně seniorům, je Pečovatelská služba Prahy 3. Terénní služba poskytuje ročně pomoc až devíti stovkám klientů, pro které zajišťuje zejména rozvoz a donášku obědů, nákup potravin, ale také pomoc při běžných činnostech, osobní hygieně nebo s péčí o domácnost. Službu využívají i obyvatelé Domů s pečovatelskou službou v Roháčově a Krásově ulici, ve kterých se nachází 204 bytů. Na provozu obou obecních příspěvkových organizací, tedy Ošetřovatelského domova a Pečovatelské služby, se podílí převážně městská část. V loňském roce to bylo částkou 28,6 milionu korun. Další peníze do sociální oblasti plynou od státu prostřednictvím hlavního města Prahy z Ministerstva práce a sociálních věcí.

Kromě služeb, které městská část poskytuje prostřednictvím svých příspěvkových organizací, zajišťuje některé služby také úřad. Jsou to například bezplatné právní služby nebo činnost ombudsmana pro seniory. Tuto službu v loňském roce vyhledalo více než sto občanů. Ti řešili zejména problematiku nájemního bydlení, ale také dědické záležitosti nebo sousedské vztahy.

Senioři jsou současně nejpodporovanější skupinou, jejíž potřeby zohledňují Pravidla bytové politiky městské části platná od 1. 6. 2016. Dosud bylo schváleno k uzavření nájemní smlouvy k bytu celkem 34 žadatelů, z nichž 29 již bydlí a pět čeká na vhodný byt. Z celkového počtu jde o 40 % nově uzavíraných smluv. Důvodem pro přidělení bytu jsou velmi nízké příjmy, kdy v mnoha případech důchod nepostačuje ani na pokrytí nájmu. Značnou roli hraje i špatný zdravotní a psychický stav žadatelů z této podporované skupiny nebo neschopnost opatřit si bydlení vlastními silami.

Těm seniorům, kteří mohou a chtějí žít ve svých domovech, také městská část přispívá na zajištění tísňové služby AREÍON. Jednoduché přístroje umožňují starým a osamoceným nebo hendikepovaným lidem žít v bezpečí domácího prostředí, přičemž jsou pod stálým dohledem a v případě ohrožení života si mohou okamžitě přivolat pomoc.

V letošním roce se Praha 3 významně zaměřila na rozvoj činností pro aktivní seniory. Pod hlavičkou programu Trojka pro seniory poskytuje zdarma pro občany řadu společenských, sportovních i kulturních aktivit, mezi něž patří besedy, výlety, jazykové i počítačové kurzy, taneční odpoledne, možnost si jít zaplavat do bazénu, projet se historickou tramvají nebo vyhlídkovou lodí, zapojit se do soutěže v luštění křížovek. Mezi seniory jsou oblíbené i jednorázové společenské akce jako například Fresh senior festival, který se konal v září na nám. Jiřího z Poděbrad, nebo akce u příležitosti Mezinárodního dne seniorů.

Formou dotací městská část aktivně podporuje organizace, které působí na městské části a zajišťují další typy služeb. Mezi nimi například služby osobní asistence organizace Hewer, nebo společnost Remedium, která organizuje sociálně aktivizační, vzdělávací, společenské a kulturní programy pro seniory. Grantová podpora směřuje i k zájmovým skupinám – spolku Senioři ČR (původně Svaz důchodců) – a do komunitních center. Komunitní centrum Armády spásy je místem, kde se scházejí převážně osamělí senioři z blízkého i vzdálenějšího okolí, aby zde mohli ve společenství příjemně a smysluplně trávit svůj čas. Naproti tomu před rokem otevřené Komunitní centrum Žižkov v Koněvově ulici a jeho program jsou zaměřeny na mezigenerační setkávání a předávání zkušeností, například u vaření nebo práce s počítačem.

Co ale v Praze 3 chybí zcela, jsou lůžkové kapacity v domově se zvláštním režimem, která poskytnou specializovanou péči zaměřenou na seniory s demencí. I z toho důvodu městská část delší dobu připravuje výstavbu nového Domu sociálních služeb, který by měl kombinovat služby běžného domova pro seniory a domova se zvláštním režimem se zvláštními službami pro potřeby starých lidí s poruchou typu Alzheimerovy choroby a dalších. Nabídnout by měl 97 lůžek a další služby včetně denního stacionáře.

Veřejnost se měla možnost s projektem seznámit na dvou veřejných debatách. Plánovaný objem stavby v místě bývalých jeslí se setkal s nepochopením a protesty některých z okolních obyvatel, kteří sestavili petici. Městská část tedy nechala záměr upravit tak, aby se zohlednily požadavky občanů. Objekt byl proto snížen o jedno patro, ale změnou dispozic se současně podařilo zachovat vysoký standard poskytovaných služeb a co nejvyšší kapacitu. Oba faktory jsou velmi důležité, neboť z hlediska dlouhodobé udržitelnosti služeb musí být model ekonomicky přijatelný. Nová studie prošla komisí pro sociální politiku a zdravotnictví a následně ji projednal Výbor pro územní rozvoj, který po zvážení všech informací a argumentů doporučil projekt připravit ke zpracování dokumentace pro územní řízení. Projekt Domu sociálních služeb je k dispozici na webových stránkách městské části.

Katka Maršálová


Anketa Jak by se měla rozvíjet péče o seniory na Praze 3?

Rozhodně by
měl nadále
pokračovat
úspěšný
projekt Fresh
senior, díky
kterému se senioři
naší městské části pravidelně
setkávají, chodí na vycházky,
koncerty a nejsou tak sami. Pro
lepší péči je také nutné zvýšení
počtu lůžek v Ošetřovatelském
domově v Habrové ulici a navýšení
a zkvalitnění domácí péče
pro seniory. Dále modernizace
a kvalitní zdravotní péče v Poliklinice
Olšanská, Vinohradská
a Centrum zdravotní péče Jarov.
Je také potřeba na frekventovaných
přechodech prodloužit
intervaly zelené. A konečně
musíme dbát na opravu laviček
a starat se dobře o naše parky.
Alexander Bellu (ODS),
starosta
ČSSD v tomto
období vytvořila
program
Trojka pro seniory
zaměřený
na celou
řadu kulturních,
sportovních a vzdělávacích
aktivit. Našim cílem je totiž
nejen kvalitní a dostupná péče,
ale rovněž spokojený a aktivní
život našich seniorů. V oblasti
péče pak usilujeme o vybudování
dvou nových domů sociálních
služeb, o zavedení seniorské
taxislužby, bezplatných
rozvozů nákupů a také o zavedení
programu bezplatných
obědů pro seniory ve fi nanční
tísni. Tento typ výdajů z městského
rozpočtu je otázkou priorit
vedení radnice a politiků.
Irena Ropková (ČSSD),
radní
Pečovat
o naše seniory
a handicapované,
je především
myslet
na jejich
každodenní
potřeby. Myslet na to, jak se
bez zbytečných bariér dostanou
na nákup, k lékaři nebo
na poštu. Naší prioritou v dalším
volebním období je zlepšení
průchodnosti ulic, zbudovaní
bezbariérových přístupu
do všech veřejných budov
a prosazení zhotovení výtahů
ve stanicích metra na Praze 3.
Také opravy a rekonstrukce
ulic musí být plánovány s ohledem
na potřeby osob se zhoršenou
pohyblivostí.
Jan Materna (TOP 09),
místostarosta
Domnívám
se, že péče
o seniory je
v Praze 3
na velice dobré
úrovni. Pro
aktivní seniory
trojka pravidelně zajišťuje výlety,
taneční odpoledne, křížovkářskou
ligu či programy v rámci
projektu Fresh senior. Skrze
moji babičku mám výborné
zkušenosti s místní Pečovatelskou
službou, jejíž zaměstnanci
odvádějí kvalitní práci a jsou
vždy ochotni pomoci osobám,
které vzhledem ke svému věku
mají nějaké obtíže. Do budoucna
je vítanou zprávou výstavba
Domu sociálních služeb, jen lokalitu
mám s otazníkem.
Tomáš Štampach (Svobodní),
koaliční zastupitel
V první řadě je
třeba zlepšit
pečovatelskou
službu, aby
se zkvalitnila
a posunula
více do jednotlivých
částí obvodu. Nově
by mohla vzniknout kontaktní
místa na Vinohradech, Žižkově
a Jarově. Místa by sloužila
seniorům a osobám, které
o kohokoli dlouhodobě doma
pečují. Místa by sloužila k předávání
informací, objednávání
služby a edukaci pečujících.
Služba by zde měla i zázemí.
Teprve potom můžeme uvažovat
o výstavbě pobytového
zařízení avšak s přiměřenou
potřebnou kapacitou.
Martina Chmelová (Ž(n)S),
opoziční zastupitelka
Rozvíjet nabídku
pomocí
pečovatelské
služby
především
v domácnostech,
ale
i mimo jako doprovod a dopravu
za potřebami pohybově
omezených, včetně vyřizování
správních úkonů. K tomu
zatím chybí síť základen
sociálních služeb, tvořených
ze stacionářů i domovů se
stravovacími a hygienickými
službami. Nabídku zájmových
činností a akcí se slevou zajišťovaných
pražskými radnicemi
považuji za samozřejmost. Žel
stále jich je málo. Nenechme
žádného seniora nebo invalidu
uzavřeného a osamoceného
mezi zdmi svého bytu.
Pavel Ambrož (KSČM),
opoziční zastupitel