Dotace pro rok 2019 jsou viditelně štíhlejší, i tak patří v Praze k těm nejvyšším

Zastupitelstvo městské části na svém jednání 19. března schválilo rozdělení dotací z dotačního fondu na rok 2019 ve výši 12,5 milionu korun.

Ve srovnání s předchozím rokem, kdy bylo na dotace rozděleno 16,5 milionu korun, se jedná o částku o čtvrtinu nižší. Částka na dotace vychází ze schváleného rozpočtu, jehož prioritou byla vyrovnanost. I tak má Praha 3 ve srovnání s ostatními městskými částmi v dotacích jeden z nejvyšších fi nančních objemů. Pro srovnání uveďme celkovou výši dotací ve srovnatelně velkých městských částech, např. Praha 2, celková částka 3 695 000 Kč (kultura 900 000 Kč, prevence kriminality 500 000 Kč, prevence sociálně patologických jevů a návazné kriminality 383 000 Kč, mimoškolní činnost dětí a mládeže 500 000 Kč, sport 262 000 Kč, životní prostředí 250 000 Kč, oblast sociální a sociálně zdravotní 900 000 Kč.), nebo Praha 7, celková částka 4 730 000 Kč (bezpečnost a protidrogová prevence 200 000 Kč, kultura 2 200 000 Kč, sociální a zdravotní 830 000 Kč, sport 1 000 000 Kč, školství 250 000 Kč, životní prostředí 250 000 Kč).

 

Jak se rozhodovalo
Největší míra zodpovědnosti ležela na členech jednotlivých odborných výborů a komisí, tedy členech poradních orgánů Rady městské části a Zastupitelstva městské části. Členové komisí a výborů rozhodovali naprosto individuálně a nezávisle pomocí elektronického přidělování bodů podle předem stanovených kritérií v rámci jednotlivých dotačních programů pro jednotlivé žádosti o dotace.

Výsledné sumarizované bodové ohodnocení bylo pro závěrečné rozhodování Výboru pro dotační politiku směrodatné. Doporučení tohoto výboru poté akceptovala i rada městské části a předložila ho zastupitelstvu ke schválení.

 

Priority
Členové komisí a výborů zohledňovali význam a přínos žádosti pro městskou část, její obyvatele a množství zapojených skupin obyvatel. Zohledňována byla i doba trvání projektu. Upřednostňovány byly projekty s delším trváním před projekty jednorázovými. Zřetel byl brán i na skutečnost, zda projekt požívá i další podporu, např. z Magistrátu hlavního města Prahy. Tyto projekty podpořeny nebyly, nebo jen nižšími částkami. Hodnotitelé rovněž zkoumali, zda žadatel dotaci skutečně potřebuje, či zda je schopen projekt financovat sám. Větší pozornosti a podpoře se těšily projekty směrované na děti a seniory realizované na Praze 3. Důležitým kritériem byl také veřejný zájem, upřednostňovány byly projekty podporující spolkovou a místní činnost. Snahou bylo podpořit více projektů třeba nižší částkou pro zajištění základních potřeb, jako úhradu nájmu či energií, před podporou jednorázových akcí s vysokým finančním požadavkem.

 

Srovnání s předchozím rokem
V letošním roce bylo řádně podáno 368 žádostí, v minulém roce 390. Ve srovnání s rokem 2018 bylo vyhověno více žádostem, letos 270, loni 258. Letos bylo zamítnuto 98 žádostí, v loňském roce 132.

Vzhledem k nižšímu rozpočtu si ve srovnání s minulým rokem pohoršily všechny dotační programy. Nejcitelnější propad zaznamenal program pro oblast kultury. V loňském roce obdržel 3 500 000 korun, letos necelé 2 000 000. Naopak nejmenší ztráty postihly dotační program pro oblast volnočasových aktivit dětí a mládeže, který letos obdržel 3 000 000 (vloni 3 500 000) a dotační program pro sociální oblast a zdravotnictví s dotací 4 021 000 korun (vloni 4 440 000).

 

Nová dotační pravidla
Souběžně s rozdělováním dotací pro letošní rok pracuje vedení radnice na přípravě nových pravidel pro rozdělování dotací. Cílem je krom jiného dosáhnout větší transparentnosti při rozdělování dotací. V plánu je připravit pravidla tak, aby mohla být předložena zastupitelstvu ke schválení v červnu tohoto roku.

Radko Šťastný