Bezpečnost je naše priorita, vzkazuje radnice občanům a návštěvníkům Prahy 3

Již v delším časovém horizontu se Trojka řadí k nejbezpečnějším městským částem v hlavním městě. Aby byl tento stav do budoucna udržitelný a měl tendenci se ještě zlepšovat, klade vedení městské části důraz na spolupráci s Městskou policií a především na prevenci kriminality.

Jak vypadala situace v roce 2017
Policie České republiky konstatuje o bezpečnostní situaci na Praze 3 mimo jiné, že struktura trestné činnosti páchané na území městské části se v posledních letech nemění. Převládá jednoznačně majetková trestná činnost, následují krádeže prosté, krádeže vloupáním, ostatní trestná činnost, hospodářská a zbývající kriminalita, násilné trestné činy a nejnižší četnost představují mravnostní trestné činy. Celkově je možno konstatovat, že bezpečnost na Praze 3 se trvale zlepšuje.

Alespoň stručný přehled nám ukazuje, jaký byl trend ve vývoji některých druhů kriminality na Trojce v roce 2017 oproti roku předešlému. V oblasti násilné trestné činnosti došlo k poklesu o 1,82 %, loupeže vykazují pokles o 17,39 %. Mravnostní trestná činnost nijak neovlivňuje celkový objem trestné činnosti a představuje pouze 0,38 % z celkové trestné činnosti. Na úseku krádeží vloupáním je pokles o 25,88 %.
U krádeží prostých převládá kriminalita, která bezprostředně ovlivňuje mínění občanů o policii. V roce 2017 bylo spácháno celkem 1 078 trestných činů, objasněnost na tomto úseku činí pouze 10,11 % z celkové trestné činnosti. U odcizených vozidel došlo k poklesu o 58,11 %, ovšem u vloupání do vozidel zaznamenala policie naopak nárůst o 22,02 %.

Na úseku drog bylo zjištěno a prokázáno celkem 130 případů, což je pokles o 94 případů. Z toho bylo zjištěno 106 případů nedovolené výroby a distribuce drog, psychotropních látek a jedů pro jiného, 19 případů nedovolené výroby pro sebe.

Mimo kriminalitu se policisté také zabývali prověřováním a prošetřováním zjištěných a oznámených přestupků. Řešeno bylo 2 541 přestupků v blokovém řízení a byly uloženy blokové pokuty v celkové výši 1 264 000 Kč.

Bude více strážníků?
Navýšení počtu strážníků se zdá být nejúčinnější zbraní v boji proti kriminalitě a bezdomovectví. Praha 3 má v současnosti k dispozici 84 strážníků. Podle tabulek by jich městská část měla mít přidělených 109, které také požaduje. Starosta Alexander Bellu (ODS) se s prosbou o posily obrátil přímo na ředitele Městské policie Eduarda Šustera. Podle slov šéfa pražských strážníků by k navýšení stavů mělo dojít letos na podzim. Městská policie podle svých slov v současnosti nedokáže problém bezdomovectví efektivně řešit. Chybí totiž účinná legislativa.

Bolavá místa
Malešický lesík, Krejcárek, Vítkov nebo Trocnovská – to jsou některá z míst, kde jsou problémy s bezdomovci téměř na denním pořádku. V Praze 3 se pravidelně pohybuje okolo padesáti lidí bez domova. „Za první pololetí máme přesně 277 porušení vyhlášky, z toho 137 jsme jich oznamovali správním orgánům, zbytek je řešen na místě složenkou,“ řekl ředitel Městské policie Prahy 3 Dušan Machoň. Drtivá většina pokut je navíc ze strany bezdomovců nevymahatelná a zůstává nezaplacena.

Starosta Alexander Bellu se společně s radním Mojmírem Mikulášem a vedoucím oddělení krizového řízení Milanem Jančálkem snažili najít řešení problému ve zlepšení spolupráce se strážníky, která by zahrnovala i zvýšenou součinnost ze strany městské části. Představitelé městské části si plně uvědomují všechny složitosti, nutné postupy a procesy, ale současnou situaci rozhodně nechtějí akceptovat. Řešení je podle starosty apelovat na poslaneckou sněmovnu, aby upravila současnou legislativu. V tomto směru se chce spojit i se starosty dalších městských částí.

Efektivita a její limity
Efektivnost činnosti městské policie je tedy zatím limitována pouze počtem jejich strážníků. Na Trojce vytipovala jedenáct lokalit, kde se osoby bez domova nejčastěji objevují. Strážníci tato místa kontrolují minimálně šestkrát denně. Kontroly samozřejmě probíhají i v noci. Nasazeny jsou také hlídky v civilu. Nové strážníky bude Městská policie vyřazovat z kurzu letos v listopadu. Praha 3 má být mezi prvními třemi až pěti městskými částmi, kam nově vyřazení strážníci zamíří, vyplývá z příslibu ředitele Městské policie hlavního města.
Od prvního září navíc bude nové členy mezi strážníky lákat nabízený příspěvek na ubytování a dopravu. Vedení MP si slibuje, že takový benefit bude pro potenciální posily zajímavou motivací. Ve hře je i nabídka služebních bytů, která by mohla ulehčit nábor nových strážníků, což by Prahu 3 tak učinilo bezpečnějším místem pro občany i návštěvníky.

Faktem je, že Praha 3 bohužel přišla v minulosti o devět strážníků, kteří museli Městskou policii opustit, protože neměli maturitu. „To byli hotoví strážníci, kteří měli nejlepší potenciál, nebylo nutné je už nic učit,“ posteskl si ředitel Šuster nad bývalým zákonným požadavkem. Městskou policii v Praze z tohoto důvodu opustilo dohromady 110 strážníků.

Prevence a opatření
Problematika osob bez přístřeší a problémových uživatelů drog i ostatních návykových látek je však velice složitá a vyžaduje dlouhodobý komplexní přístup, tak, aby kupříkladu nedocházelo k vytlačování těchto problematických skupin z jedné městské části do druhé apod. Cílem musí být trvale udržitelné řešení, či alespoň výrazné zmírnění těchto jevů.

„Městská část Praha 3 podporuje služby, které se snaží zmírňovat dopady přítomnosti těchto osob na našem území a podporuje změnu negativních návyků a celkově životního stylu těchto osob. Disponuje celou řadou terénních programů, podporuje azylové bydlení, sociální bydlení pro osoby, které se chtějí začlenit a v neposlední řadě poskytuje i širokou škálu poradenství,“ říká Vladimír Beran, vedoucí odboru sociálních věcí.

Rovněž tak Městská policie věnuje velkou pozornost prevenci kriminality. Ta je realizovaná oddělením prevence, představuje komplex opatření sociální a situační prevence včetně informovanosti veřejnosti o možnostech a způsobech ochrany před nejčastěji se vyskytujícími druhy kriminality. Ve výše uvedené oblasti oslovují pracovníci oddělení prevence občany a návštěvníky metropole prostřednictvím metodicky zpracovaných preventivních programů se zaměřením na celou šíři rizikového chování s cílem přispět k eliminaci rizikových faktorů.

„Všechna tato preventivní opatření, prováděná ve spolupráci Městské policie a městské části vykazují z dlouhodobého hlediska pozitivní výsledky, zároveň je však důležité, vyžaduje-li to situace, či okolnosti, zvolit represivní přístup vůči všem osobám, které zásadním způsobem porušují veřejný pořádek a narušují poklidné občanské soužití na Trojce a potažmo v celé Praze,“ dodává Vladimír Beran, vedoucí odboru sociálních věcí.

Na území MČ Praha 3 byl vybudován také kamerový systém čítající 30 bezpečnostních kamer. Tento systém je kvalitní a do značné míry má vliv na zajištění klidu a veřejného pořádku v dané oblasti, ale ovlivňuje i páchání trestné činnosti, kdy se pachatelé oblastem zabezpečeným kamerami vyhýbají.

-red-


Anketa Jak efektivně zvýšit bezpečnost na Praze 3?

 

Touto záležitostí se jako starosta intenzivně zabývám. Prvním krokem je zvýšit počet městských strážníků a zmírnit tím současný podstav. To jsem již s ředitelem městské policie dohodl a od podzimu by Praha 3 měla získat 20 nových strážníků. Druhým krokem je, aby se hlavní pozornost strážníků zaměřila na kriminální činnost a drogově závislé v ulicích, místo toho, aby se jako teď zabývali především pokutováním za špatné parkování. Další kroky připravuji a budu je brzy prezentovat i našim občanům. Teď mohu říci jen to, že se tím jejich pocit bezpečí zase o něco zlepší, stejně jako se to povedlo s dosavadními opatřeními.

 

Alexander Bellu (ODS), starosta


Řešením je nejen podpora strážníků prostřednictvím benefitů, ale také účinná prevence. Je důležité dále  rozšiřovat úspěšné terénní programy zaměřené na práci s lidmi bez domova a také na uživatele drog. Jsem
rád, že se nám to v posledních letech ve spolupráci s neziskovým sektorem daří. Například jsme s R-Mosty otevřeli Job-club v Husitské a s Nadějí pomáháme lidem bez domova v terénu. Prevenci nesmíme podceňovat. I tito lidé potřebují pomoct. Nikdy nevíme, kdy budeme potřebovat pomoc my sami.

David Gregor (ČSSD), místostarosta


Jako zásadní opatření pro zvýšení bezpečnosti vnímám navýšení hlídkujících policistů v terénu. Nejedná se přitom
o navýšení represivní, ale především preventivní úlohy hlídek. Další možností je rozšíření kamerového systému do problematických lokalit. U některých lokalit by přitom postačilo zajistit lepší osvětlení, čímž by se tyto staly výrazně bezpečnějšími. V neposlední řadě by pak bylo vhodné zajistit zákonnou možnost zakázat osobám,
které opakovaně porušují zákony a vyhlášky, pobyt na území obce.

Jan Materna (TOP 09), místostarosta


Zajištění bezpečnosti našich občanů je jedním z primárních úkolů a to logicky v součinnosti s policií. Dobrou  zprávou je avizované zvýšení počtu městských strážníků. Nutné však je, aby primární činností městské policie nebyla administrativa, ale přítomnost v ulicích a terénní práce. Tam bohužel dochází k problémům s drogově závislými, s bezdomovci a kriminální činností a tam tedy oprávněně občané očekávají pomoc. Vyřešení některých problémů by pomohla novelizace institutu domovského práva.

Mojmír Mikuláš (Svobodní), radní


Zklidněním dopravy a lepší prací policie. Hodně totiž záleží na způsobu, jakým policie pracuje. Pokud se bude  soustředit na nahánění lidí bez domova sem a tam po městě, jak navrhuje starosta Bellu, tak nám více strážníků nepomůže. Policii odpadlo sledování přestupků za neoprávněné parkování v zónách, které už dnes řeší automatický systém. Přesto není schopna efektivně řešit některé dopravní přestupky (stání na zákazu a v zeleni,
průjezd rezidenčními zónami apod.) nebo dodržování nočního klidu.

Martina Chmelová (Ž(n)S), opoziční zastupitelka


K čemu máme dvě policie? Policisté a strážníci musí odstranit nedostatky ve své práci sami. Nepostižených
případů vandalismu, krádeží, ale i drogy a šmejdi, rušení nočního klidu, nerespektování dopravních předpisů,
znečišťování veřejných prostor… je přespříliš. Zklamaní občané většinou tyto skutky ani nenahlásí. A radnice? Musí být náročnější při schvalování dopravních projektů a neměla by obyvatele vysokým nájemným nechat padat na sociální dno. A nezapomínat na preventivní výchovné akce, nejen ve školách.

Pavel Ambrož, (KSČM), opoziční zastupitel