Aktuální informace k zápisům do mateřských škol 

Zápisy do mateřských škol budou probíhat bez účasti dětí a s možností využití elektronického podání v maximální míře. Proběhnou podle plánovaného harmonogramu v květnu 2020.

Žádosti o přijetí do MŠ a potřebné formuláře budou umístěny na webových stránkách jednotlivých mateřských škol. Zákonní zástupci budou mít možnost si je stáhnout a vyplnit pohodlně doma a doručit do mateřské školy elektronicky formou:

  1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
  3. poštou,
  4. osobním podáním po předchozí domluvě -  v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy.

Důležité také je, aby zákonný zástupce předložil mateřské školy potřebné doklady:

Rodný list dítěte - pro doložení rodných listů platí, že stačí odeslat jejich prostou kopií dálkovým způsobem. Je nutné dbát na ochranu osobních údajů, proto doporučujeme jejich odeslání především datovou schránkou nebo poštou, případně se domluvit s ředitelem mateřské školy na jiné formě.

Místo trvalého pobytu dítěte (u spádových dětí může ředitel školy ověřit na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel).

Doložení řádného očkování dítěte: Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

  • 1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor prohlášení je uveden na webových stránkách mateřských škol) a
  • 2. doloží kopii očkovacího průkazu.

Termín zápisů do mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 3:

od 2 .5. do 11. 5. 2020

(vzhledem k organizaci zápisů elektronicky je možné zasílat přihlášky již od soboty 2. 5. 2020)

Odkazy na stránky jednotlivých MŠ, kde najdete přihlášku:

MŠ Jeseniova 98 MŠ nám. J. z Lobkovic ZŠ a MŠ Chelčického
MŠ Jeseniova 204 MŠ Milíčův dům MŠ v ulici Žerotínova
MŠ Waldorfská MŠ Sudoměřská  MŠ v ulici Perunova
MŠ Libická MŠ U Zásobní zahrady ZŠ a MŠ J. Seiferta
MŠ Na Balkáně MŠ Vozová ZŠ a MŠ Jarov
MŠ Na Vrcholu MŠ Pražačka MŠ Jeseniova 4

Děkuji všem zúčastněným za pochopení a vstřícnost v této nestandardní situaci a přejeme hodně zdraví, klidný průběh zápisu a novým malým školáčkům a jejich rodinám příjemný školní rok v mateřské škole.

Iveta Němečková, vedoucí odboru školství MČ Praha 3