V rámci dlouhodobé koncepce Městské části Praha 3 revitalizovat bytový fond probíhají počínaje rokem 2016 a budou probíhat i nadále celkové opravy panelových domů. Samotnému zahájení oprav předcházejí náročné projekční práce a inženýrská činnost směřující k vydání stavebních povolení.

Stavební práce zahrnují zejména opravu a zateplení fasád, opravu lodžií včetně výměny zábradlí, výměnu oken ve společných a nebytových prostorách, opravu a zateplení střech, změnu konstrukce a zateplení ateliérů v nadstřešní části. Dále zbudování nových vstupních prosklených stěn a úpravu zádveří objektů. Současně také úpravu předzahrádek a parterů objektů.

Důvodem navržených oprav je snaha majitele domů o odstranění konstrukčních závad objektů. Opravami dojde ke zhodnocení celkového technického stavu, prodloužení životnosti i statické bezpečnosti. Nezanedbatelným pozitivem oprav je i nové architektonické řešení objektů postavených v osmdesátých a devadesátých letech minulého století.

Stavební práce probíhající několik měsíců jsou prováděny za provozu domů, což způsobuje dočasné nepohodlí nájemcům bytových jednotek v rekonstruovaných domech. Zástupci městské části jsou si těchto nepříjemností způsobených stavební činností vědomi, a proto rozhodli o jejich kompenzaci formou slev z nájemného. Veškeré nepohodlí je následně vyváženo jednak bydlením v příjemnějším prostředí, jednak možností odkoupení nájemního bytu v rámci procesu privatizace.

Táboritská 22, 24, 26

Stavební úpravy panelových domů Praha 3, ul. Táboritská 22, 24, 26

Předmětem oprav bude úprava severní části fasády, společně s úpravou vstupů do objektu a nebytových prostor z Olšanského náměstí. Výměna oken v nebytových a společných prostorách domů, výměna stávajícího zábradlí na lodžiích. Zateplení fasády celého objektu, oprava a zateplení střechy domů a předsazené střechy nad přízemními prostory. Rozšíření schodišť  prostupujících objekty Táboritská 22 a 26 do ulic Sudoměřská a Baranova. Oprava podzemních garáží, úprava nejbližšího okolí vjezdů do garáží na východní a západní straně a úprava prostranství za objektem.  

Vyskytly se problémy při dokončování projektu se získáním několika zbývajících vyjádření dotčených orgánů státní správy. Souhlasné stanovisko s umístění stavebních jeřábů za objekty se již podařilo získat. Aktuálně stále zapříčiňuje zpoždění s podáním žádosti o stavební povolení absence souhlasného stanoviska hygienické stanice. Bezprostředně po získání stavebního povolení dojde k dopracování dokumentace pro provádění stavby a zpracování výkazu výměr. Zahájení výběrového řízení lze předpokládat v prvním čtvrtletí roku 2019. Realizaci stavby by poté bylo možné zahájit nejdříve v polovině roku 2019.

 

 

 

Harmonogram privatizace – stav přípravy privatizace bytů v domech

 

Návrh na prodej bytů lze zastupitelstvu předložit  k projednání až po té, kdy  bude k dispozici pravomocný kolaudační souhlas stavebního úřadu na  opravy budov,  úpravy pozemků a komunikací.  V souvislosti s opravami domů  bylo nezbytné zajistit oddělení nebo sloučení některých pozemků  (zejména předzahrádek), které budou   v rámci privatizace rovněž prodávány jako funkčně související pozemky. Před schválením prodeje bytových jednotek v zastupitelstvu je nezbytné, aby tyto nově vzniklé pozemkové parcely byly zapsány v katastru nemovitostí.  Jak stavební řízení k vydání kolaudačního souhlasu tak i řízení o návrhu na zápis pozemků do katastru nemovitostí si vyžádá určitý čas. Ani jeden z těchto procesů není u stavebního úřadu, ani u  katastrálního úřadu dokončen.

 

 

 

Galerie