V rámci dlouhodobé koncepce Městské části Praha 3 revitalizovat bytový fond probíhají počínaje rokem 2016 a budou probíhat i nadále celkové opravy panelových domů. Samotnému zahájení oprav předcházejí náročné projekční práce a inženýrská činnost směřující k vydání stavebních povolení.

Stavební práce zahrnují zejména opravu a zateplení fasád, opravu lodžií včetně výměny zábradlí, výměnu oken ve společných a nebytových prostorách, opravu a zateplení střech, změnu konstrukce a zateplení ateliérů v nadstřešní části. Dále zbudování nových vstupních prosklených stěn a úpravu zádveří objektů. Současně také úpravu předzahrádek a parterů objektů.

Důvodem navržených oprav je snaha majitele domů o odstranění konstrukčních závad objektů. Opravami dojde ke zhodnocení celkového technického stavu, prodloužení životnosti i statické bezpečnosti. Nezanedbatelným pozitivem oprav je i nové architektonické řešení objektů postavených v osmdesátých a devadesátých letech minulého století.

Stavební práce probíhající několik měsíců jsou prováděny za provozu domů, což způsobuje dočasné nepohodlí nájemcům bytových jednotek v rekonstruovaných domech. Zástupci městské části jsou si těchto nepříjemností způsobených stavební činností vědomi, a proto rozhodli o jejich kompenzaci formou slev z nájemného. Veškeré nepohodlí je následně vyváženo jednak bydlením v příjemnějším prostředí, jednak možností odkoupení nájemního bytu v rámci procesu privatizace.

Roháčova 34, 36, 38, 40, 42, 44

„Stavební úpravy panelových domů Praha 3, ul. Roháčova 34, 36, 38, 40, 42, 44“ byly na podkladě vydaných stavebních povolení a zdlouhavého výběrového řízení na zhotovitele prací zahájeny koncem března 2018.

Předmětem díla je oprava a zateplení střešního pláště, oprava a zateplení fasády, oprava lodžií včetně výměny zábradlí, výměna oken ve společných a nebytových prostorách, oprava a změna konstrukce ateliérů v 9. nadzemním podlaží. Dále proběhne úprava ochozu a prostor pod ochozem v  1. a 2. podzemním podlaží s nahrazením stávajících stěn celoprosklenou hliníkovou fasádou a vybudováním přístavby s nebytovým prostorem. Současně bude vybudováno nové schodiště namísto nevyhovujícího průchodu mezi vnitroblokem a domem Roháčova 34.

Zhotovitelem stavby je společnost Podzimek a synové s.r.o., Třešť.

Celkové vynaložené náklady činí 127 mil. Kč vč. DPH.

Dokončení realizace oprav domů Roháčova 34, 36, 38, 40, 42, 44 je i s překonáním zimního období 2018/2019 a dokončením přejímky hlavní stavby je předpokládáno v prvních měsících roku 2019. Při příznivém termínu vyřízení kolaudačního řízení by privatizace mohla být zahájena ve 2. čtvrtletí roku 2019.

 

 

Harmonogram privatizace – stav přípravy privatizace bytů v domech

 

 

Návrh na prodej bytů lze zastupitelstvu předložit  k projednání až po té, kdy  bude k dispozici pravomocný kolaudační souhlas stavebního úřadu na  opravy budov,  úpravy pozemků a komunikací.  V souvislosti s opravami domů  bylo nezbytné zajistit oddělení nebo sloučení některých pozemků  (zejména předzahrádek), které budou   v rámci privatizace rovněž prodávány jako funkčně související pozemky. Před schválením prodeje bytových jednotek v zastupitelstvu je nezbytné, aby tyto nově vzniklé pozemkové parcely byly zapsány v katastru nemovitostí.  Jak stavební řízení k vydání kolaudačního souhlasu tak i řízení o návrhu na zápis pozemků do katastru nemovitostí si vyžádá určitý čas. Ani jeden z těchto procesů není u stavebního úřadu, ani u  katastrálního úřadu dokončen.

Přes výše uvedené v současnosti probíhá příprava prodeje jednotek, zejména zaměřování bytů, příprava textu prohlášení vlastníka, zahájení  zpracování znaleckých posudků a další kroky.

Galerie