V rámci dlouhodobé koncepce Městské části Praha 3 revitalizovat bytový fond probíhají počínaje rokem 2016 a budou probíhat i nadále celkové opravy panelových domů. Samotnému zahájení oprav předcházejí náročné projekční práce a inženýrská činnost směřující k vydání stavebních povolení.

Stavební práce zahrnují zejména opravu a zateplení fasád, opravu lodžií včetně výměny zábradlí, výměnu oken ve společných a nebytových prostorách, opravu a zateplení střech, změnu konstrukce a zateplení ateliérů v nadstřešní části. Dále zbudování nových vstupních prosklených stěn a úpravu zádveří objektů. Současně také úpravu předzahrádek a parterů objektů.

Důvodem navržených oprav je snaha majitele domů o odstranění konstrukčních závad objektů. Opravami dojde ke zhodnocení celkového technického stavu, prodloužení životnosti i statické bezpečnosti. Nezanedbatelným pozitivem oprav je i nové architektonické řešení objektů postavených v osmdesátých a devadesátých letech minulého století.

Stavební práce probíhající několik měsíců jsou prováděny za provozu domů, což způsobuje dočasné nepohodlí nájemcům bytových jednotek v rekonstruovaných domech. Zástupci městské části jsou si těchto nepříjemností způsobených stavební činností vědomi, a proto rozhodli o jejich kompenzaci formou slev z nájemného. Veškeré nepohodlí je následně vyváženo jednak bydlením v příjemnějším prostředí, jednak možností odkoupení nájemního bytu v rámci procesu privatizace.

Kubelíkova 60, 62, 64, 66

Stavební úpravy panelových domů Praha 3, ul. Kubelíkova 60, 62, 64, 66.

Předmětem díla bude oprava a zateplení střešního pláště, oprava a zateplení fasády, oprava lodžií včetně výměny zábradlí, výměna oken ve společných a nebytových prostorách, oprava a změna konstrukce ateliérů v posledním nadzemním podlaží. Dále bude realizováno nové řešení prostor podnoží objektu včetně úpravy nejbližšího okolí.

Aktuálně probíhají projekční práce zajišťované projekčním ateliérem MS architektura & design s.r.o. Praha 5 a zajišťování nápravy původního nesouhlasu majitele sousední nemovitosti se stavbou a umístěním lešení k východní fasádě objektu na střechu soukromé provozovny. Až na základě úspěšného právního a smluvního vypořádání této situace bude moci projekční ateliér dokončit projekt finálního řešení úpravy podnoží v blízkosti výkladních skříní sousedního objektu a až následně bude možné požádat o stavební povolení. V souvislosti s touto nedořešenou záležitostí není zatím možné stanovit bližší termíny zahájení výběrového řízení na zhotovitele, realizace oprav a zahájení privatizace bytového fondu.


Harmonogram privatizace – stav přípravy privatizace bytů v domech

Návrh na prodej bytů lze zastupitelstvu předložit  k projednání až po té, kdy  bude k dispozici pravomocný kolaudační souhlas stavebního úřadu na  opravy budov,  úpravy pozemků a komunikací.  V souvislosti s opravami domů  bylo nezbytné zajistit oddělení nebo sloučení některých pozemků  (zejména předzahrádek), které budou   v rámci privatizace rovněž prodávány jako funkčně související pozemky. Před schválením prodeje bytových jednotek v zastupitelstvu je nezbytné, aby tyto nově vzniklé pozemkové parcely byly zapsány v katastru nemovitostí.  Jak stavební řízení k vydání kolaudačního souhlasu tak i řízení o návrhu na zápis pozemků do katastru nemovitostí si vyžádá určitý čas. Ani jeden z těchto procesů není u stavebního úřadu, ani u  katastrálního úřadu dokončen.

Přes výše uvedené v současnosti probíhá příprava prodeje jednotek, zejména zaměřování bytů, příprava textu prohlášení vlastníka, zahájení  zpracování znaleckých posudků a další kroky.

11 Kubelikova 60-66 - vizualizace


Objekt je dotčen soudním sporem o určení vlastnictví – informace může podat Odbor majetku.

 

Stanovisko k privatizace domů v Kubelíkově ulici

Advokátní kancelář  JUDr. Libuše Mikulecké

sídlo Kubánské náměstí 1284/1, Praha 10, 100 00

Tel., fax +420272743010,  mob. 603357803   

          

                                                                                  V Praze dne 21.9.2017

 

Věc: Privatizace domů čp. 703, 717, 725 a 733, k.ú. Žižkov (Kubelíkova ul.) 

Městská část Praha 3 podala žalobu na spoluvlastníky stavby velkoprodejny Albert o bezdůvodné obohacení ve výši Kč  643 600,- vzhledem k tomu, že užívali pozemek parc.č. 1437/3, k.ú. Žižkov, který má městská část Praha 3 ve svěření, bez právního důvodu a za jeho užívání městské části Praha 3 neplatili žádnou úhradu. Tento soudní spor byl odročen na neurčito, tj. do doby, než bude vyřešen soudní spor o určení vlastnického práva ke garážím pod velkoprodejnou Albert.

Pan Miloslav Štěpán a S.I.D, a.s., jako spoluvlastníci stavby velkoprodejny Albert čp. 580, k.ú. Žižkov podali žalobu na Hl.m. Prahu a Městskou část Praha 3 na určení vlastnického práva ke garážím, nacházejícím se pod velkoprodejnou Albert s odůvodněním, že garáže jsou součástí stavby velkoprodejny a z toho by mělo vyplývat, že městská část  Praha 3 užívá jejich garáže a je povinna za jejich užívání zaplatit žalobcům Kč 8 614 096,30 (od 1.7.2016 do zaplacení) .

U Obvodního soudu pro Prahu 3 proběhl  ve věci určení vlastnického práva ke garážím soudní spor pod čj. 17 C 178/2016 – 39 a příslušný soud vynesl dne 31.5.2017 Rozsudek ve věci s tím, že žaloba byla zamítnuta, tzn. že garáže pod velkoprodejnou nejsou součástí velkoprodejny a jejich vlastnictví náleží Hl.m. Praze, svěřeno Městské části Praha 3. Proti tomuto rozsudku podali žalobci (p. Štěpán a S.I.D., a.s.) odvolání a soudní spor bude řešit Městský soud v Praze.      

Vzhledem k tomu, že domy čp. 703, 717, 725 a 733, k.ú. Žižkov, velkoprodejna Albert č.p. 580, k.ú. Žižkov a garáže bez čp/če, k.ú. Žižkov, tvoří jednu stavbu, nelze do doby soudního  vyřešení otázky vlastnictví výše uvedené domy privatizovat.

S pozdravem                                     

                                                                                                           ………..……………….

                                                                                                          JUDr. Libuše Mikulecká

                                                                                                                      advokátka