V rámci dlouhodobé koncepce Městské části Praha 3 revitalizovat bytový fond probíhají počínaje rokem 2016 a budou probíhat i nadále celkové opravy panelových domů. Samotnému zahájení oprav předcházejí náročné projekční práce a inženýrská činnost směřující k vydání stavebních povolení.

Stavební práce zahrnují zejména opravu a zateplení fasád, opravu lodžií včetně výměny zábradlí, výměnu oken ve společných a nebytových prostorách, opravu a zateplení střech, změnu konstrukce a zateplení ateliérů v nadstřešní části. Dále zbudování nových vstupních prosklených stěn a úpravu zádveří objektů. Současně také úpravu předzahrádek a parterů objektů.

Důvodem navržených oprav je snaha majitele domů o odstranění konstrukčních závad objektů. Opravami dojde ke zhodnocení celkového technického stavu, prodloužení životnosti i statické bezpečnosti. Nezanedbatelným pozitivem oprav je i nové architektonické řešení objektů postavených v osmdesátých a devadesátých letech minulého století.

Stavební práce probíhající několik měsíců jsou prováděny za provozu domů, což způsobuje dočasné nepohodlí nájemcům bytových jednotek v rekonstruovaných domech. Zástupci městské části jsou si těchto nepříjemností způsobených stavební činností vědomi, a proto rozhodli o jejich kompenzaci formou slev z nájemného. Veškeré nepohodlí je následně vyváženo jednak bydlením v příjemnějším prostředí, jednak možností odkoupení nájemního bytu v rámci procesu privatizace.

Jeseniova 15, 17, 19, 23, 25

„Stavební úpravy panelových domů Praha 3, ul. Jeseniova 15, 17, 19, 23, 25“, spočívající v opravě a zateplení střešního pláště a fasády, opravě lodžií, výměně oken ve společných a nebytových prostorách, opravě ateliérů v nadstřešní části, zbudování nových vstupních prosklených stěn a úpravě zádveří objektů byly dokončeny na konci měsíce června 2017. Stavební úřad potvrdil na základě vydaných stavebních povolení právo užívání dne 19. prosince 2017.

Celkové vynaložené náklady činí 74 mil. Kč vč. DPH.

Aktuálně jsou veškeré potřebné kolaudační doklady předány příslušným odborům městské části k zahájení procesu privatizace bytového fondu.

 

Harmonogram privatizace – stav přípravy privatizace bytů v domech

 

 

Bytové jednotky by měly být dle schváleného harmonogramu privatizace schváleny k prodeji zastupitelstvem městské části Praha 3 v roce 2017.

Stavební úpravy u domů jsou jako stavba dokončena.

Návrh na prodej bytů lze zastupitelstvu předložit  k projednání až po té, kdy bude k dispozici pravomocný kolaudační souhlas stavebního úřadu na  opravy budov,  úpravy pozemků a komunikací. V souvislosti s opravami domů bylo nezbytné zajistit oddělení nebo sloučení některých pozemků  (zejména předzahrádek), které budou v rámci privatizace rovněž prodávány jako funkčně související pozemky. Před schválením prodeje bytových jednotek v zastupitelstvu je nezbytné, aby tyto nově vzniklé pozemkové parcely byly zapsány v katastru nemovitostí. Jak stavební řízení k vydání kolaudačního souhlasu tak i řízení o návrhu na zápis pozemků do katastru nemovitostí si vyžádá určitý čas. Ani jeden z těchto procesů není u stavebního úřadu, ani u  katastrálního úřadu dokončen.

Probíhá měření jednotek  a příprava prohlášení vlastníka. Předpoklad schválení prodeje bytových jednotek je na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 3 v prosinci 2017.

 

Galerie