V rámci dlouhodobé koncepce Městské části Praha 3 revitalizovat bytový fond probíhají počínaje rokem 2016 a budou probíhat i nadále celkové opravy panelových domů. Samotnému zahájení oprav předcházejí náročné projekční práce a inženýrská činnost směřující k vydání stavebních povolení.

Stavební práce zahrnují zejména opravu a zateplení fasád, opravu lodžií včetně výměny zábradlí, výměnu oken ve společných a nebytových prostorách, opravu a zateplení střech, změnu konstrukce a zateplení ateliérů v nadstřešní části. Dále zbudování nových vstupních prosklených stěn a úpravu zádveří objektů. Současně také úpravu předzahrádek a parterů objektů.

Důvodem navržených oprav je snaha majitele domů o odstranění konstrukčních závad objektů. Opravami dojde ke zhodnocení celkového technického stavu, prodloužení životnosti i statické bezpečnosti. Nezanedbatelným pozitivem oprav je i nové architektonické řešení objektů postavených v osmdesátých a devadesátých letech minulého století.

Stavební práce probíhající několik měsíců jsou prováděny za provozu domů, což způsobuje dočasné nepohodlí nájemcům bytových jednotek v rekonstruovaných domech. Zástupci městské části jsou si těchto nepříjemností způsobených stavební činností vědomi, a proto rozhodli o jejich kompenzaci formou slev z nájemného. Veškeré nepohodlí je následně vyváženo jednak bydlením v příjemnějším prostředí, jednak možností odkoupení nájemního bytu v rámci procesu privatizace.

Blahoslavova 2, 4, 6, 8, 10, Roháčova 30

„Stavební úpravy panelových domů Praha 3, ul. Blahoslavova 2, 4, 6, 8, 10, Roháčova 30“

Předmětem oprav bude oprava a zateplení fasády objektů, výměna oken v nebytových a společných prostorách, výměna stávajícího zábradlí na lodžiích, oprava a zateplení střechy, změna konstrukce a zateplení ateliérů v nadstřešní části objektu. Dále úprava vstupů do objektů a sadových úprav předzahrádek. Přístavba k domu v úrovni 2.PP a 1.PP vestavěná do stávajícího ochozu a tím vytvoření nových bytových a nebytových jednotek a dále oprava a rozšíření chodníků.

Z důvodu nastalé kolize uvažované výstavby a k ní vydaného územního rozhodnutí s projekčním řešením oprav vnitrobloku Jeseniova x Roháčova bylo nutné přeřešit způsob získání stavebního povolení k opravám domů. V rámci urychlení tohoto procesu bylo nutné provést doplnění projektové dokumentace a získání kladných stanovisek příslušných dotčených orgánům státní správy pro vyřízení sloučeného územního souhlasu a stavebního povolení.

Aktuálně projekční ateliér dokončuje revizi kontrolního rozpočtu na základě upravené projektové dokumentace tak, aby mohlo být po schválení Radou MČ do konce listopadu zahájeno výběrové řízení na zhotovitele prací.

 

Harmonogram privatizace – stav přípravy privatizace bytů v domech

 

 

Návrh na prodej bytů lze zastupitelstvu předložit  k projednání až po té, kdy  bude k dispozici pravomocný kolaudační souhlas stavebního úřadu na  opravy budov,  úpravy pozemků a komunikací.  V souvislosti s opravami domů  bylo nezbytné zajistit oddělení nebo sloučení některých pozemků  (zejména předzahrádek), které budou   v rámci privatizace rovněž prodávány jako funkčně související pozemky. Před schválením prodeje bytových jednotek v zastupitelstvu je nezbytné, aby tyto nově vzniklé pozemkové parcely byly zapsány v katastru nemovitostí.  Jak stavební řízení k vydání kolaudačního souhlasu tak i řízení o návrhu na zápis pozemků do katastru nemovitostí si vyžádá určitý čas. Ani jeden z těchto procesů není u stavebního úřadu, ani u  katastrálního úřadu dokončen.

 

Galerie