Praha 3 uspořádala diskuzi o klimatické nouzi

Ve středu 30. října od 18:00 hodin se konalo další pokračování Žižkovského panelu v zasedací místnosti Zastupitelstva městské části Praha 3, Havlíčkovo nám. 9. Tentokrát byla tématem klimatická nouze na komunální úrovni.

Jak se Praha 3 má připravit na změny klimatu? A co může udělat, aby k nim nepřispívala? Debata o klimatické nouzi na komunální úrovni si IMG_6114vzala za cíl, co klimatická nouze znamená v praxi, jaká výjimečná opatření jsou potřeba provést a které kroky je na místě prosazovat.

K debatě zasedli členové expertní pracovní skupiny Tomáš Tesař (bývalý náměstek ministra pro životní prostředí v sekci ochrana přírody), Walter Sodomka (ředitel nestátní neziskové organizace Komínová asociace (APOKS), Jan Nezhyba (ekologický aktivista) a Anna Kárníková (ředitelka Hnutí Duha).

Za Prahu 3 doplnili panelisty místostarosta městské části Praha 3 Ondřej Rut, radní městské části Praha 3 a předsedkyně Komise pro strategické plánování Jana Belecová, mezi jejíž kompetence zároveň spadá ochrana IMG_6092životního prostředí. Večerem provázel a diskuzi moderoval zastupitel městské části Praha 3 a člen Komise pro strategické plánování Matěj Michalk Žaloudek.

Expertní pracovní skupina, kterou v souladu s Implementačním plánem Adaptační strategie hl. m. Prahy Městská část Praha 3 vytvořila v září 2019, analyzuje, navrhuje, rozpracovává a připravuje jednotlivé kroky vedoucí k realizaci adaptačních opatření v Praze 3. Prvořadými úkoly je příprava konkrétních opatření vyplývajících z potřeb městské části Praha 3, týkajících se především snížení negativního vlivu extrémních teplot a efektu městského tepelného ostrova, dále zvyšování retenční schopnosti městské krajiny, využívání dešťové a odpadní vody a snížení energetické náročnosti Prahy 3 včetně podpory adaptace budov a snížení emisí a uhlíkové stopy.IMG_6056

Tato opatření vychází ze dvojí strategie adaptace a mitigace. Zatímco adaptační strategie se přizpůsobuje na aktuální klimatické změny, například proměnou druhové skladby rostlin v krajině, mitigace usiluje o zmírnění změny klimatu. „Obě strategie jsou velmi úzce propojené,“ zdůraznil hned na začátku debaty Tomáš Tesař. Kombinací adaptační a mitigační strategie je třeba hledat optimální řešení klimatické nouze. Pro zjednodušení lze určit čtyři zastřešující oblasti, v nichž se klimatická změna projevuje: jsou jimi doprava, energetika, odpadové hospodářství a zeleň.

Expertní skupina je poradním orgánem Rady městské části. O případném schválení jednotlivých opatření a návrhů, které expertní skupina připraví mimo jiné i pro budoucí strategický plán městské části, bude jednáno na příslušném zasedání Rady městské části Praha 3.

Celý záznam ze Žižkovského panelu (III.) si můžete poslechnout zde.

Text a foto: Pavel Šmída