Zbytečným výjezdům hasičů k domnělým požárům lze předejít

Konec dubna již tradičně patří „pálení“ čarodějnic.  Na mnoha místech se rozhoří velké ohně, které ale mohou budit dojem požáru.

Každoročně jednotky požární ochrany HZS hl. m. Prahy vyjíždějí zcela zbytečně k domnělým požárům, a to nejen v období „pálení“ čarodějnic. V roce 2016 jednotky požární ochrany HZS hl. m. Prahy vyjely zbytečně k domnělým požárům – k nenahlášenému spalování hořlavých látek - celkem 13 krát. Lze  snížit počet těchto zbytečných výjezdů? 
"Zbytečný výjezd hasičů stojí daňové poplatníky řádově tisíce korun. Výše ceny zbytečného výjezdu se odvíjí od počtu hasičů, kteří k domnělému požáru vyjíždí, s jakou technikou, jak daleko a také jak dlouho tento výjezd trvá. Čas, který se „ztratí“ zbytečným výjezdem může být rozhodně využit jinak, efektivněji. Neohlášené pálení právnickou nebo podnikající fyzickou osobou je porušení povinností vyplývající ze  zákona o požární ochraně. Této osobě může uložit Hasičský záchranný sbor kraje nemalou pokutu", řekl plk. Ing. Jiří Hošek, náměstek ředitele HZS hl. m. Prahy pro prevenci a civilní nouzovou připravenost. 

Blíží se „pálení“ čarodějnic, musí i fyzická osoba oznámit spalování? 

„V případě, že oheň, který si – a to nejen na konci dubna – fyzická osoba organizuje např. na své zahradě a je takové velikosti, že by mohl vzniknout dojem požáru, doporučujeme zaevidovat i takové spalování. Prevence se vždy vyplatí. V případě, že někdo takový oheň zpozoruje, může se domnívat, že vznikl požár a v dobré víře zavolá na tísňovou linku.  Hasiči si rychle ověří, zda v uvedeném místě je hlášeno spalovaní, kontaktují zodpovědnou osobu a tím nemusí dojít ke zbytečnému výjezdu“, dodal náměstek Hošek. 

Povinnost nahlášení pálení je zakotvena v zákoně o požární ochraně

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby nesmí vypalovat porosty. Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat. Ustanovení zvláštních právních předpisů nejsou tímto dotčena.
§ 5 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákon o požární ochraně)

Hasičský záchranný sbor kraje při výkonu státního požárního dozoru může uložit pokutu až do 500 000 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, která porušila povinnost vyplývající z předpisů o požární ochraně tím, že - vypaluje porosty nebo neoznámí spalování hořlavých látek na volném prostranství orgánu státního požárního dozoru.

Jak oznámit spalování hořlavých látek? 

Na webových stránkách HZS hl. m. Prahy najdete aplikaci, pomocí které vzniká evidence pálení a tím informovanost hasičů o místě a čase spalování, způsobu zajištění i toho,  kdo je zodpovědný za spalování, včetně dalších souvislostí. 

Evidence pálení: https://paleni.izscr.cz