Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Na vašem soukromí nám záleží

My, Městská část Praha 3, IČO 00063517, používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. pro zlepšení kvality našich webových stránek a jejich obsahu. Kliknutím na tlačítko „Povolit vše“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu.

Přeskočit na hlavní obsah

Blahoslavova 2, 4, 6, 8, 10, Roháčova 30

  Popis milníku Přiřazeno komu Průběh Začátek
  PRŮBĚH REVITALIZACE
Projektová dokumentace uzavření smlouvy na projektovou dokumentaci - MČ zastoupena SMP Praha 3 a.s. SMP, OMEGA projekt s. r.o. HOTOVO 1.11.2014
převedení smlouvy na MČ Praha 3 OTSMI, OMEGA projekt s. r.o. HOTOVO 1.4.2015
kolize pozemková - přepracování dokumentace na sloučené územní a stavební řízení OTSMI, OMEGA projekt s. r.o. HOTOVO 1.6.2018
dodatečné požadavky dotčených orgánů státní správy (OOŽP, TSK, OD) - dopracování DSP DOSS, OMEGA projekt s.r.o. HOTOVO 1.7.2018
podání žádosti o sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení (s chybami) OTSMI, OMEGA projekt s. r.o. HOTOVO 14.1.2019
nekonání projektanta v nápravě chyb dokumentace pro stavební povolení (mnohé urgence) OTSMI, OMEGA projekt s. r.o. HOTOVO 1.7.2019
výběrové řízení na nového projektanta (Obchodní projekt Hradec Králové v.o.s.) OTSMI, OPHK v.o.s. HOTOVO 1.8.2019
uzavření smlouvy s novým projektantem na revizi, dopracování a digitalizaci DSP OTSMI, OPHK v.o.s. HOTOVO 1.8.2019
úplné doplnění projektové dokumentace včetně získání kladných stanovisek DOSS a podání na OV OTSMI, OPHK v.o.s. HOTOVO 20.2.2020
Územní a stavební řízení oznámení odboru výstavby o zahájení sloučeného územního a stavebního řízení OTSMI, OV HOTOVO 28.2.2020
vydání sloučeného územního a stavebního rozhodnutí (zpoždění - kyberútok a COVID) OTSMI, OV HOTOVO 20.5.2020
Výběrové řízení na dodavatele výběr administrátora VŘ OTSMI HOTOVO 1.12.2019
smlouva s administrátorem - ISONOE INVEST OTSMI HOTOVO 1.1.2020
usnesení rady č. 321, schválení záměru na vypsání nadlimitní VZ na stavební práce v užším řízení RMČ HOTOVO 27.5.2020
výzva administrátorovi k zahájení plnění výběrového řízení OTSMI, ISONOE INVEST HOTOVO 1.6.2020
kontrola dokumentace a příprava zadávacích podmínek OTSMI, ISONOE INVEST HOTOVO 1.7.2020
usnesení rady č. 513, schválení zadávacích podmínek k VŘ a složení hodnotící komise RMČ HOTOVO 15.7.2020
zahájení výběrového řízení - nadlimitní zakázka na stavební práce - užší dvoukolové řízení OTSMI, OKÚ, ISONOE INVEST HOTOVO 7.8.2020
I.kolo výběrového řízení - podání žádostí o účast s prokázáním kvalifikačních předpokladů OTSMI, OKÚ, ISONOE INVEST HOTOVO 25.9.2020
II. kolo výběrového řízení - podání cenových nabídek od uchazečů po vyhodnocení kvalifikace OTSMI, OKÚ, ISONOE INVEST HOTOVO 5.1.2021
výběr dodavatele po vyhodnocení nabídek - závěrečný protokol hodnotící komise OTSMI, OKÚ, ISONOE INVEST HOTOVO 27.1.2021
usnesení rady č. 57, schválení vybraného dodavatele RMČ HOTOVO 1.2.2021
uplynutí zákonné lhůty na odvolání uchazečů OTSMI, OKÚ, ISONOE INVEST HOTOVO 17. 2. 2021
uzavření smlouvy o dílo OTSMI, zhotovitel díla HOTOVO 18. 2. 2021
výzva zhotovitele díla k převzetí staveniště, příprava staveniště a vyřízení záborů OTSMI, zhotovitel díla HOTOVO 25. 2. 2021
Revitalizace zahájení revitalizace objektu v nasmlouvané délce 12 měsíců OTSMI, zhotovitel díla HOTOVO 22. 3. 2021
možné zdržení stavby vlivem zimních klimatických podmínek a nepředpokládaných prací v odhadované délce 3 měsíců OTSMI, zhotovitel díla HOTOVO Q3/2022
dokončení stavby - předání a převzetí díla OTSMI, zhotovitel díla HOTOVO Q3/2022
žádost o kolaudaci, získání kladných vyjádření DOSS k objektu, bezbariér. bytům a komunikacím OTSMI HOTOVO Q4/2022
kolaudace - zahájení užívání (z důvodu sloučeného územního a stavebního řízení není možné kolaudovat zvlášť objekt a komunikace kvůli urychlení privatizace) OTSMI, OV HOTOVO Q2/2023
  Přilehlé chodníky a zatravněné plochy — pouze rozhodnutí o předčasném užívání (výměna 3 lamp v koordinaci s TSK) OTSMI + TSK probíhá předpoklad Q4/2023
  PRŮBĚH PRIVATIZAČNÍHO PROCESU
Přípravná fáze + záměr prodeje zajištění stavebně technické dokumentace, případné narovnání kolaudačního stavu privatizace + archiv odboru výstavby HOTOVO Q3/2021
zjištění majetkoprávních vztahů OMA HOTOVO Q3/2021
záměr prodeje RMČ HOTOVO 10.4.2019
oznámení MHMP o chystané privatizaci (kamery, sirény, kryty CO) privatizace HOTOVO Q2/2022
informování nájemníků Informativní dopisy nájemcům, termín zaměření jednotek privatizace HOTOVO Q2/2022
oznámení o možnosti rozšířit nájemní smlouvu o osobu blízkou privatizace HOTOVO Q2/2022
zpracování žádosti o rozšíření nájemní smlouvy odbor bytů HOTOVO Q2/2022
fáze měření prohlídky a zaměření jednotek, společných částí privatizace + IKON s.r.o. HOTOVO Q3/2022
vydání kolaudačního souhlasu - revitalizace OTSMI, OV HOTOVO Q2/2023
zpracování PENB privatizace předpoklad Q4/2023
geometrický plán skutečného provedení stavby OMA + geodet HOTOVO Q4/2023
zápis geometrického plánu do katastru nemovitostí OMA + katastr nemovitostí HOTOVO Q4/2023
  geometrický plán funkčně souvisejícíh pozemků OMA + geodet předpoklad Q3/2023
  zápis geometrického plánu do katastru nemovitostí OMA + katastr nemovitostí přepodklad Q3/2023

svěření pozemků

(týká se Blahoslavova 10, a Roháčova 30)

v případě přesahu stavby do pozemků MHMP — žádost o jejich svěření MČ P3 OMA předpoklad Q4/2023
souhlas se svěřením pozemků do správy MČ Praha 3 MHMP - rada, zastupitelstvo předpoklad Q4/2023
změna Statutu hl.m. Prahy - svěření pozemků pro MČ Praha 3 MHMP předpoklad Q1/2024
zápis svěření pozemků pro MČ Praha 3 do katastru nemovitostí OMA + katastr nemovitostí předpoklad Q1/2024
Poznámka: V případě domů Blahoslavova 10 a Roháčova 30 se z důvodu procesu svěření pozemků (viz výše) všechny následující termíny posouvají o 1Q.
administrativní úkony revokace záměru prodeje RMČ předpoklad Q4/2023
vyvěšení revokace záměru na úřední desku privatizace předpoklad Q4/2023
potvrzení o zaúčtování technického zhodnocení SZM,a.s., OE, OMA předpoklad Q4/2023
prohlášení o zřízení služebnosti formou věcného břemene IKON s.r.o. alternativně Q4/2023
schválení prohlášení o zřízení služebnosti RMČ alternativně Q4/2023
příprava čistopisu prohlášení o zřízení služebnosti IKON s.r.o. alternativně Q4/2023
podpis prohlášení o zřízení služebnosti starosta MČ P3 alternativně Q4/2023
ověření správnosti prohlášení o zřízení služebnosti   alternativně Q4/2023
vklad prohlášení o zřízení služebnosti do katastu nemovitostí IKON s.r.o. alternativně Q4/2023
zápis zřízení služebnosti formou věcného břemene do katastru nemovitostí katastr nemovitostí alternativně Q4/2023
PV a posudek zpracování prohlášení vlastníka a jeho kontrola IKON s.r.o. + privatizace předpoklad Q4/2023
schválení prohlášení vlastníka RMČ předpoklad Q4/2023
příprava čistopisu prohlášení vlastníka IKON s.r.o. předpoklad Q4/2023
podpis prohlášení vlastníka starosta MČ P3 předpoklad Q4/2023
ověření správnosti prohlášení vlastníka MHMP předpoklad Q4/2023
zápis prohlášení vlastníka do katastru nemovitostí privatizace předpoklad Q4/2023
rozpad domu na jednotky v systému ENO privatizace předpoklad Q4/2023
zpracování znaleckého posudku soudní znalec předpoklad Q4/2023
specifikace oprávněných nájemců privatizace předpoklad Q4/2023
kompletace oprávnění nájemci x znalecký posudek IKON s.r.o. předpoklad Q4/2023

Schválení prodeje

návrh usnesení na prodej jednotek privatizace předpoklad Q1/2024
schválení prodeje jednotek RMČ předpoklad Q1/2024
schválení prodeje jednotek ZMČ předpoklad Q1/2024
předání usnesení ZMČ o prodeji jednotek spol. IKON s.r.o. privatizace předpoklad Q1/2024
příprava závazných nabídek na odkoupení bytu IKON s.r.o. předpoklad Q1/2024
předávání závazných nabídek k odkoupení bytové jednotky IKON s.r.o. předpoklad Q1/2024
Login