Odbor zabezpečuje finanční hospodaření, účetnictví a rozpočet městské části Praha 3, skládá se ze tří oddělení – Oddělení rozpočtu, Oddělení poplatků a Oddělení účetnictví.

Adresa: Havlíčkovo nám. 9, Praha 3, nová budova 1. a 2. patro Praha 3, tel. 222 116 340

Úřední hodiny: pondělí, středa: 8.00 - 18.00 hod.

Oddělení poplatků

Adresa oddělení: Lipanská 11, Praha 3

Oddělení poplatků spravuje níže uvedené poplatky v plném rozsahu v souladu s příslušnými zákony a vyhláškami (vede evidenci fyzických i právnických osob, poskytujících ubytovací služby v objektech, umístěných na území městské části Praha 3, vyměřuje a vybírá příslušné poplatky, provádí vyhledávací činnost vč. místních šetření, vydává formuláře na přihlášení k poplatkům a na pravidelné čtvrtletní hlášení o poskytnutých ubytovacích službách v příslušném období, vydává poštovní poukázky na zaplacení poplatků, vede evidenci plateb, vymáhá nedoplatky vč. exekučních řízení.

Poplatek za rekreační pobyt

 • Základní sazba poplatku činí 15,- Kč za osobu a noc. Poplatek platí osoba, ubytovaná za rekreačním účelem svému ubytovateli, který jej poté odvádí správci poplatku (Úřadu městské části).
 • Poplatku nepodléhají osoby ubytované za jiným než rekreačním účelem, osoby mladší 18 let a starší 70 let, držitelé ZTP-P.

Místní poplatek z ubytovací kapacity

 • Základní sazba poplatku činí 6,- Kč za využité lůžko a den v zařízeních, sloužících k ubytování za úplatu bez ohledu na důvod pobytu (tedy nejen rekreační ale i např. pracovní). Poplatek platí osoba, která ubytování poskytuje (ubytovatel).
 • Poplatku nepodléhají zařízení, sloužící k ubytování žáků a studentů (internáty, koleje) a zařízení sloužící k sociálním a charitativním účelům.
 • Ohlašovací povinnost: Ubytovatel (fyzická či právnická osoba) je povinen přihlásit se osobně k placení obou těchto poplatků nejpozději do 30 dnů ode dne nabytí právní moci povolení nebo oprávnění k provozování činnosti, vydané živnostenským odborem, eventuálně ode dne zahájení činnosti. Do 15 dnů je rovněž povinen nahlásit každou změnu, která má vliv na výši poplatku.
 • Ubytovatel je povinen vést řádně evidenci ubytovaných osob ("kniha hostů") a na výzvu ji předložit správci poplatku k nahlédnutí. Do 15 dnů po ukončení každého čtvrtletí předá ubytovatel správci poplatku hlášení o počtu ubytovaných osob za uplynulé období a v témže termínu zaplatí poplatek, odpovídající údajům v hlášení.
 • Odhlašovací povinnost: Ubytovatel je povinen nejpozději do 30 dnů nahlásit ukončení nebo přerušení poskytování ubytovacích služeb.

Místní poplatek ze psů

 • Oddělení poplatků spravuje tento poplatek v plném rozsahu v souladu s příslušnými zákony a vyhláškami (vede evidenci majitelů psů na základě jejich přihlášení a odhlášení k poplatku, provádí vyhledávací činnost ve spolupráci s městskou policií, vydává evid. známky, vyměřuje a vybírá poplatek za psy, vyhotovuje a rozesílá poštovní poukázky, vede evidenci plateb, vymáhá nedoplatky vč. exekučních řízení).
 • Základní sazba poplatku za 1 psa je 1500,- Kč ročně. Osoby, pobírající jakýkoli typ důchodu, pokud je jejich jediným zdrojem příjmu, platí za 1 psa 200,- Kč ročně, za psy  chované v rodinných domcích se platí 600,- Kč ročně. Za každého dalšího psa se sazba zvyšuje o 50% základní sazby.
 • Slevy: Osvobozeni od poplatku jsou psi, sloužící jako doprovod osobám se ZTP-P, psi záchranářští s příslušným vycvičením, služební psi policejní. Psi, opatření mikročipem, registrovaným v databázi Magistrátu hl. m. Prahy, mají slevu 350,- Kč ze základní sazby poplatku po dobu 2 let, počínaje rokem následujícím po roce čipování a zavedení do databáze MHP.
 • Psi, převzatí z útulků provozovaných na území hl. m. Prahy, jsou osvobozeni od placení poplatku úplně, a to po dobu 2 let od data převzetí psa.
 • Ohlašovací povinnost: Každého psa (i čipovaného či nepodléhajícího poplatku) je nutno osobně přihlásit k evidenci a vyzvednout známku do 15 dnů od jeho nabytí bez ohledu na to, je-li čipován či nikoli. Poplatková povinnost pak začíná uplynutím 3 měsíců věku psa.
 • Odhlašovací povinnost: Pokud pes již nežije nebo byl předán jinému majiteli, event. se majitel přestěhoval (zvl. mimo Prahu 3) je třeba neprodleně ve vlastním zájmu psa co nejdříve (dle vyhl. do 15 dnů) písemně (doporučeně) nebo osobně odhlásit a tím ukončit k 1. dni následujícího měsíce platební povinnost.
 • Není-li pes řádně a doložitelně odhlášen, poplatková povinnost nadále trvá se všemi z toho vyplývajícími důsledky.
 • Poplatník je povinen nahlásit veškeré změny, které mohou mít vliv na výši poplatku, případně jeho existenci vůbec.

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

 • Oddělení poplatků vede účetní evidenci předepsaných plateb místního poplatku, vydává platební výměry na včas nezaplacené místní poplatky, výzvy k zaplacení nedoplatku v náhradní lhůtě, vymáhá nedoplatky vč. exekučních řízení. Vykonává kontrolní činnost, vztahující se k účetní evidenci a placení správních poplatků, vedených v oddělení účetnictví.

Správu tohoto poplatku včetně vydávání povolení k záboru veř. prostranství na základě příslušných zákonů a vyhlášek vykonává odboru dopravy a energetiky (Seifertova 51).

Místní poplatek ze vstupného

 • Oddělení poplatků vede účetní evidenci pohledávek, vzniklých na základě příslušných rozhodnutí, evidenci plateb, sleduje nedoplatky, vydává výzvy k zaplacení nedoplatků v náhradní lhůtě, vymáhá nedoplatky včetně exekučních řízení.
 • Správní poplatky, vyměřené v souvislosti s vydanými rozhodnutími, sleduje oddělení účetnictví.

Správu tohoto poplatku vč. vydávání povolení k uskutečnění kulturních akcí vykonává odbor kultury.

Oddělení poplatků vede účetní evidenci pohledávek a plateb, sleduje nedoplatky, vydává výzvy k zaplacení nedoplatků v náhradní lhůtě, vymáhá nedoplatky včetně exekučních řízení.

Pro všechny místní poplatky platí ustanovení § 11 zák. č. 565/90 Sb., které stanovuje, že nebudou-li poplatky odvedeny včas a ve správné výši, vyměří obec poplatky platebním výměrem a může včas neodvedené poplatky zvýšit až třikrát.

Sankční platby

Oddělení poplatků vede centrální evidenci veškerých pokut, ukládaných jednotlivými odbory Úřadu městské části Praha 3 dle příslušných zákonů a vyhlášek. Vede účetní evidenci pohledávek a plateb, sleduje nedoplatky, vydává výzvy k zaplacení nedoplatků v náhradní lhůtě, vymáhá nedoplatky včetně exekučních řízení.