Odbor organizační se skládá ze tří oddělení – oddělení organizační, oddělení ověřování a CzechPOINT a oddělení správy dokumentů. Oddělení ověřování a CzechPOINT zajišťuje služby kontaktního místa CzechPOINT, vidimaci a legalizaci dokumentů. Oddělení správy dokumentů zajišťuje služby podatelny, spisové služby a spisovny.

Podatelna

Místo, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání.

Poštovní adresa:

Městská část Praha 3, Úřad městské části Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, 130 00 Praha 3

Pracoviště podatelny pro osobní podání:

Havlíčkovo nám. 9 (přízemí, místnost č. 30), tel.: 222 116 397
Seifertova 51 (přízemí), tel.: 222 116 429

Elektronická podatelna e-mailpodatelna@praha3.cz

ID datové schránky: eqkbt8g

Úřední hodiny podatelny:

pondělí 8.00-18.00 hod.
úterý 8.00-16.00 hod.
středa 8.00-18.00 hod.
čtvrtek 8.00-16.00 hod.
pátek 8.00-14.00 hod.

CzechPoint a Ověřování podpisů a listin

Adresa, telefon:

Lipanská 9, přízemí, tel. 222 116 205, 222 116 206

Úřední hodiny:

pondělí 8.00-12.00 13.00-18.00
úterý 8.00-12.00 13.00-15.30
středa 8.00-12.00 13.00-18.00
čtvrtek 8.00-12.00 13.00-15.30
pátek 8.00-12.00  

CzechPoint:

Poskytuje občanům možnost získat ověřené výstupy z těchto registrů:

 1. Katastr nemovitostí
 2. Veřejný rejstřík
 3. Živnostenský rejstřík
 4. Rejstřík trestů
 5. Výpis z bodového hodnocení řidiče
 6. Výpis ověřeného výstupu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 7. Registr účastníků provozu autovraků ISOH
 8. Insolvenční rejstřík
 9. Autorizovaná konverze dokumentů

Ověřování podpisů a listin (legalizace a vidimace):

Vidimace je ověřování shody opisu nebo kopie s listinou.

Vidimaci nelze provést u listin, jejichž jedinečnost nelze nahradit (občanský průkaz, řidičský průkaz atd.), u listin, které jsou opatřeny plastickým razítkem nebo otiskem plastického razítka, dále není-li z předkládané listiny patrné, že se jedná o prvopis, ověřenou listinu, opis nebo kopii ze spisu nebo stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí.. Listinu také nelze ověřit, když jsou v listině změny, doplňky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost, a také když je ověřovaná listina psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého; to neplatí, pořídí-li kopii listiny přímo úředník (ověřující osoba) na kopírovacím zařízení úřadu.

Legalizace - ověřuje se, že žadatel listinu před úřední osobu vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní.

Legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v listině. Úřad za obsah listiny neodpovídá.

Ověření vlastnoručního podpisu nelze provést na listině, která neobsahuje žádný text a na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li současně předložen úředně ověřený překlad do jazyka českého.

Žadatel o legalizaci předloží k prokázání své totožnosti:

 • platný občanský průkaz, nebo cestovní doklad (jde-li o státního občana České republiky)
 • průkaz o povolení k pobytu nebo cestovní doklad anebo průkaz totožnosti občana členského státu EU, jde-li o cizince
 • průkaz žadatele o udělení azylu (osoba, která si podala žádost o azyl)
 • průkaz o povolení k pobytu azylanta (osoba, které byl udělen azyl)
 • průkaz žadatele o udělení dočasné ochrany (osoba, která si požádala o dočasnou ochranu cizince)

Správní poplatky se platí v hotovosti v kanceláři ověřování v následující výši:

 • 30,- Kč za ověření jedné strany kopie dle předloženého originálu.
 • 30,- Kč za ověření pravosti jednoho podpisu.
 • 100,- Kč za 1. stranu výpisu z CzechPointu (50,- Kč každá další strana)
 • 30,- Kč za 1 stranu konverze
 • 2,- Kč za 1 stranu černobílé kopie ve formátu A4