Živností je ve smyslu § 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem. Odbor se skládá ze tří oddělení - správní oddělení (ohlašování živností, koncese), kontrolní oddělení (živnostenská kontrola, sankce), oddělení živnostenského rejstříku (výpisy ze živnostenského rejstříku a Osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele).

Adresa: Lipanská 14, Praha 3, tel. 222 116 418

Úřední hodiny: pondělí, středa: 8.00 – 12.00 hod., 13.00 – 17.30 hod.

Kdy na Správní oddělení, které se nachází na zmíněné adrese ve 2. patře?

 1. V tomto oddělení můžete ohlásit živnost nebo podat žádost o koncesi.
 2. Dále zde ohlašujete všechny změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti a to do 15 dnů od jejich vzniku. To neplatí, pokud jde o změny a doplnění již zapsaná v základních registrech, v obchodním rejstříku nebo informačním systému evidence obyvatel.
 3. Správní oddělení též vyřizuje zrušení živnostenského oprávnění na vlastní žádost a pokračování v provozování živnosti při úmrtí podnikatele nebo zániky při úmrtí.

Kdy se vydat na Kontrolní oddělení, které se nachází na zmíněné adrese v 1. patře?

 1. Z vlastní vůle - v případě, že máte potřebu podat podnět k prošetření, zda podnikatel dodržuje povinnosti uložené mu zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání a předpisů souvisejících s podnikáním, nebo v případě, že si potřebujete ujasnit své povinnosti podnikatele ve vztahu ke kontrolujícím orgánům.
 2. Z vlastní vůle - pokud vykonáváte funkci odpovědného zástupce ve smyslu § 11 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, a hodláte oznámit živnostenskému úřadu, že jste výkon této funkce ukončili.
 3. Výše uvedené úkony lze učinit též písemně.
 4. Z moci úřední – ve všech případech, kdy jste předvoláni k podání vysvětlení, ke kontrole, ke svědecké výpovědi, k řízení o správním deliktu či k řízení o přestupku, apod., přičemž patřičné poučení o následku vašeho nekonání (nedostavení se bez řádné omluvy) naleznete vždy v konkrétní písemnosti, kterou jste obdrželi.

Doporučení: zabezpečte si příjem písemností tak, abyste se o případném předvolání včas dozvěděli a mohli v dané věci jednat.

Kdy se vydat na Oddělení živnostenského rejstříku, které se nachází na zmíněné adrese ve 3. patře?

 1. Pokud žádáte o výpis z živnostenského rejstříku.
 2. Při ohlášení přerušení či znovuzahájení provozování živnosti.
 3. Při oznámení o zahájení či ukončení činnosti v provozovně.

Nový vyvolávací systém

Na odboru živnostenském byl rozšířen vyvolávací systém. Nově je k dispozici vyvolávací systém také ve 3. patře budovy Lipanská 14. Přepážky jsou nově rozmístěny takto: 2. patro – přepážky 1 – 5, 3. patro – přepážky 6 – 8.

Potom, co klient zvolí úkon a vytiskne si klientský lístek, bude přesměrován k právě volné přepážce.

 • V případě, že se klient nachází  ve II. patře a je volán volnou přepážkou ve třetím patře, objeví se na zobrazovací jednotce u čísla přepážky šipka nahoru např. 6 ↑, a klient se  přesune k přepážce č. 6 ve třetím patře, kde bude obsloužen.
 • V případě, že se klient nachází ve třetím patře a bude volán volnou přepážkou ve druhém patře, objeví se na zobrazovací jednotce u čísla přepážky šipka dolů 3 ↓ a klient se přesune k přepážce č. 3 ve druhém patře, kde bude obsloužen.