Odbor se skládá ze tří oddělení – oddělení sociální práce, oddělení sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) a oddělení prevence a metodické podpory. Na odboru sociálních věcí Úřadu městské části Praha 3 nejsou od 1. 1. 2012 vypláceny žádné sociální dávky.

Adresa: Seifertova 51, Praha 3, 2. a 4. patro, tel. 222 116 409

Úřední hodiny: pondělí, středa: 8.00 - 18.00 hod.

Oddělení sociální práce

Poskytuje tyto služby:

 • Poradenství a pomoc seniorům a zdravotně postiženým občanům
 • Poradenství a pomoc rodině s postiženým dítětem
 • Poradenství a pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením
 • Poradenství a pomoc osobám žijícím rizikovým způsobem života
 • Poradenství a pomoc obětem agrese, trestné činnosti a domácího násilí
 • Poradenství a pomoc osobám, které ztratily přístřeší nebo se nacházejí v nejistém či neadekvátním bydlení
 • Poradenství a pomoc nezaměstnaným
 • Poradenství a pomoc osobám s materiálními problémy
 • Poradenství a pomoc osobám po výkonu trestu odnětí svobody
 • Vyřízení žádosti o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou
 • Ustanovení zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění
 • Vyřízení žádosti o připojení na systém tísňového volání AREION
 • Ombudsman pro seniory
 • Veřejný opatrovník (vykonává opatrovnictví osobám zbaveným či omezeným ve způsobilosti k právním úkonům, v rozsahu stanoveném soudem, přijímá poznatky o občanech s nestandardním chováním a jednáním a činí příslušná opatření)

Oddělení sociálně právní ochrany dětí

Poskytuje poradenství a součinnost při řešení následujících životních situací:

 • Oznámení podezření na týrání nebo zanedbávání dětí, nedostatečnou péči rodičů
 • Rozvod a svěření dítěte do péče
 • Stanovení nebo zvýšení výživného na dítě
 • Zamezení styku s dítětem
 • Těžká životní situace rodiny s dětmi, ztráta bydlení
 • Domácí násilí, kdy obětí jsou rodič nebo nezletilé dítě
 • Výchovné problémy s dítětem
 • Problémy s drogami u dětí
 • Osvojení dítě
 • Péče o dítě v pěstounské péči
 • Pěstounská péče na přechodnou dobu
 • Poskytnutí vzorů na podání návrhů k soudu

Sociálně právní ochrana je bezplatná a je poskytována všem dětem do jejich 18 let věku.

Oddělení prevence a metodické podpory

Poskytuje tyto služby:

 • Poradenství rodinám s dětmi
 • Poradenství národnostním menšinám, cizincům, imigrantům a azylantům (poradce pro národnostní menšiny a cizince – Bc. Adéla Šulcová, DiS., kancelář č. 210, tel. 222 116 409, e-mail: sulcova.adela@praha3.cz
 • Vydání parkovacích průkazů označujících vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou, tj. držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P

Další důležité odkazy:

Česká správa sociálního zabezpečení, http://www.cssz.cz

Kontaktní pracoviště Pražské správy sociálního zabezpečení pro Prahu 3: Olšanská 3, Praha 3, tel. 244 012 111

 • Vyřizuje žádosti o pojistné dávky důchodového pojištění (důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké, sirotčí, pozůstalostní)
 • Spravuje agendu odvodů plateb na sociální pojištění zaměstnanců zaměstnavatelů se sídlem v Praze 3, osob samostatně výdělečně činných, osob dobrovolně pojištěných

Kontaktní pracoviště Pražské správy sociálního zabezpečení v Praze 8, Trojská 13a, tel. 283 104 111

 • Vyplácí dávky nemocenského pojištění (nemocenské, ošetřovné, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství, peněžitá pomoc v mateřství)

Úřad práce ČR

Krajská pobočka ÚP ČR pro hlavní město Praha, tel. 950 178 111 – ústředna, webová stránka www.uradprace.cz

Kontaktní pracoviště Praha 3, referát zprostředkování a poradenství: Roháčova 133/13, Praha 3, tel. 950 178 244, e-mail posta.aad@aa.mpsv.cz

 • Vyplácí pojistnou sociální dávku podpora v nezaměstnanosti a zajišťuje zprostředkování zaměstnání.

Kontaktní pracoviště Praha 3, oddělení nepojistných sociálních dávek: Seifertova 51, Praha 3, 1. patro

 • Vyplácí nepojistné sociální dávky:
 1. státní sociální podpora, tel. 950 178 537, e-mail posta.abc@aa.mpsv.cz 
 2. dávky pro osoby se zdravotním postižením, tel. 950 178 896, e-mail posta.abc.dozp@uradprace.cz
 3. příspěvek na péči, tel. 950 178 842, e-mail posta.abc.pnp@uradprace.cz
 4. hmotná nouze, tel. 950 178 355, e-mail  posta.abc.hn@uradprace.cz