Odbor školství je organizační jednotkou Úřadu městské části Praha 3 na úseku školství. Mimo jiné odbor zajišťuje styk s veřejností, poskytuje informace v oblasti školství. Přijímá žádosti, návrhy, oznámení a stížnosti občanů ve věcech veřejného nebo jiného společenského zájmu náležející do jeho působnosti.

Adresa: Lipanská 9, Praha 3, tel. 222 116 357

Úřední hodiny: pondělí, středa: 8.00–18.00 hod.

Zápis do základních škol (ZŠ)

Zápisy do ZŠ probíhají v měsíci dubnu kalendářního roku. Přesné termíny zápisů budou zveřejněny s dostatečným předstihem na webových stránkách ZŠ, na webových stránkách MČ Praha 3 a v Radničních novinách. Školní docházka začíná počátkem září, a je povinná pro každé dítě, které před začátkem školního roku dosáhlo věku šesti let.  Tedy když je dítěti do data 31. 8. 6 roků, musí být na tento školní rok zapsáno ke školní docházce. Jestliže rodiče mají důvody, proč by dítě nemělo nastoupit do školy v 6 letech, mohou při zápisu požádat školu o povolení odkladu školní docházky o 1 rok.

Zákonný zástupce (rodič) je povinen dítě k docházce přihlásit ve škole, jejíž spádová oblast přísluší trvalému bydlišti dítěte. U zápisu musí být přítomno dítě a jeho zákonný zástupce (rodič). Zákonný zástupce (rodič) u zápisu předloží svůj občanský průkaz nebo cestovní pas, a předloží rodný list dítěte. Povinná školní docházka je povinná pro všechny děti v ČR bez ohledu na druh a legalitu jejich pobytu. 

Jestliže zákonní zástupci (rodiče) nezapíší dítě ve věku povinné  školní docházky do školy anebo dítě do školy nechodí, rodiče tím porušují zákon.

Bližší informace můžete získat na tel. 222 116 209 nebo na e-mailové adrese skolstvi@praha3.cz.

Zápis do mateřských škol (MŠ)

Mateřské školy jsou určeny zejména pro děti od 3 do 6 let. Termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku vypisují v dostatečném předstihu ředitelé mateřských škol. Termíny zákonem dané na květen daného roku jsou zveřejněny na webových stránkách jednotlivých MŠ, na webových stránkách městské části Praha 3 a v Radničních novinách. Zákonný zástupce (rodič) v termínu vyzvedne přihlášku u ředitele mateřské školy a ředitel mu sdělí další postup. Kromě osobních dokladů je obvykle vyžadováno vyjádření dětského lékaře. Děti, které v následujícím kalendářním roce dovrší věku, kdy musí nastoupit do 1. třídy, mají poslední ročník MŠ povinný.

Každá mateřská škola má svá kritéria pro přijetí dítěte. Hlavním kritériem je trvalé bydliště dítěte v blízkosti školy (tzv. spádová oblast), dalším kritériem je věk. Školy mají i další různá kritéria. V mateřské škole se platí měsíční poplatky za pobyt dítěte a za stravu.

Tyto informace platí pro mateřské školy zřizované Městskou částí Praha 3. Kromě těchto mateřských škol existují také soukromé mateřské školy a jiná zařízení pro děti, která mají svá vlastní pravidla.