Odbor se skládá ze dvou oddělení – oddělení životního prostředí a oddělení správy zeleně a komunikací.

Adresa pracoviště: Olšanská 2666/7, Praha 3, suterén (vchod z ulice Pitterova)
Úřední hodiny: pondělí, středa: 8.00 - 18.00 hod.

Oddělení správy zeleně a komunikací

Zajišťuje komplexní péči o veřejnou zeleň na pozemcích spravovaných městskou části Praha 3, včetně plánování a realizace obnovy a rozvoje zeleně. Součástí správy veřejné zeleně je údržba dětských hřišť a péče o nově vysazená stromořadí II. kategorie. Oddělení dále zajištuje kontrolu stanovišť kontejnerů tříděného odpadu včetně odvozu, kontrolu úklidu komunikací a agendu zvířat v rámci samosprávní činnosti městské části.

Oddělení životního prostředí

Oddělení je pověřeno výkonem státní správy v přenesené působnosti na úseku ochrany ovzduší, odpadového hospodářství, týrání zvířat, zemědělského půdního fondu a ochrany přírody a krajiny, včetně povolování kácení stromů. Vydává lovecké a rybářské lístky.

Lovecké a rybářské lístky

Vyřízuje: Mgr. Jan Podhorský, tel. 222 116 363

Rybářské lístky

Každý kdo loví ryby v rybářském revíru je povinen mít platný rybářský lístek. Rybářský lístek se vydává pro celé území České republiky na dobu neurčitou, 10 let, 3 roky, 1 rok nebo 30 dní ode dne jeho vydání.

Poznámka:
Jestliže žádost o vydání rybářského lístku vyřizuje jiná osoba, musí být pověřena plnou mocí.

K vyřízení rybářského lístku pro cizince zdržujícího se na území MČ Praha 3 je potřeba:

  • platný cestovní doklad,
  • osvědčení o získané kvalifikaci (např. osvědčení rybářského svazu o vykonání rybářských zkoušek) nebo oprávnění obdobné rybářskému lístku vydanému v cizím státě,
  • nebo dříve vydaný rybářský lístek, s výjimkou rybářského lístku vydaného na 30 dní,
  • nebo jiný doklad, osvědčující, že již byl držitelem rybářského lístku, s výjimkou rybářského lístku vydaného na 30 dní.

K vydání rybářského lístku na dobu 30 dní včetně se nevyžaduje prokázání kvalifikačních předpokladů.

LHŮTY PRO VYŘÍZENÍ

Rybářský lístek je vydán žadateli na počkání, ve výjimečných případech ve lhůtě 30 dní.

Poplatky za vydání nového rybářského lístku

Doba platnosti

Výše poplatku

Osoby mladší 15 let

30 dní

200 Kč

200 Kč

1 rok

100 Kč

 50 Kč

3 roky

200 Kč

100 Kč

10 let

500 Kč

250 Kč

neurčito

1 000 Kč

   500 Kč *

* Výše poplatku pro osoby starší 15 let studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce.
Rybářské lístky na dobu neurčitou nelze vydat mladším osobám 15 let.

Rybářský lístek

180283_79220_Vzor_RL_1

Lovecké lístky

Lovecký lístek slouží pro oprávnění k lovu a vydává se pro cizince na dobu určitou, a to 1 den, 5 dní, 30 dní, 6 měsíců nebo 1 rok. Cizincem se rozumí fyzická osoba, která nemá na území České republiky trvalý pobyt. Lovecký lístek lze vydat jen tomu, kdo je starší 16 let a je způsobilý k právním úkonům.

Poznámka:
Jestliže žádost o vydání loveckého lístku vyřizuje jiná osoba, musí být pověřena plnou mocí.

K vyřízení loveckého lístku pro cizince zdržujícího se na území MČ Praha 3 je potřeba:

  • platný cestovní doklad,
  • platný doklad opravňující k lovu vystavený v cizině, popř. doklad o zkoušce z myslivosti,
  • doklad o bezúhonnosti - výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, (u cizince, který nemá na území ČR trvalý pobyt a žádá o vydání loveckého lístku na dobu kratší než 30 dnů, lze výpis z Rejstříku trestů nahradit platným loveckým lístkem ze země jeho pobytu),
  • doklad o pojištění (dle §48 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti).

LHŮTY PRO VYŘÍZENÍ

Lovecký lístek je vydán žadateli ve lhůtě nejpozději do 30 dní, respektive dle dohody.

Poplatky za vydání loveckého lístku

Doba platnosti

Výše poplatku

1 den

30 Kč

5 dní

50 Kč

30 dní

70 Kč

6 měsíců

100 Kč

12 měsíců

150 Kč

Žádosti o vydání rybářského i loveckého lístku lze vyplnit na místě, nebo si je můžete stáhnout zde žádost o rybářský lístek, žádost o lovecký lístek.


ODPADY

Systém svozu komunálního odpadu a úklid kolem "popelnic" v Praze
Živnostenský odpad