Vyhlášení výběrového řízení na pozici referent/referentka oddělení územního rozhodování odboru výstavby

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

tajemník úřadu městské části
vyhlašuje dne 3. 11. 2017 výběrové řízení na obsazení pracovního místa

referent/referentka oddělení územního rozhodování odboru výstavby

s místem výkonu práce Praha 3, v platové třídě 10, s datem nástupu dne 1. 1. 2018.

Požadavky dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 • fyzická osoba, která dosáhla min. 18 let věku  
 • občan ČR (nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR  – nutnost ovládat český jazyk)
 • způsobilost k právním úkonům
 • bezúhonnost

Další požadavky:

Požadované vzdělání: středoškolské nebo vysokoškolské stavebního zaměření
Požadované znalosti: orientace ve stavební problematice
Požadovaná praxe: praxe v oboru stavebnictví (projektant, inženýrská činnost atd.) min. 3 roky
Další dovednosti, schopnosti:

dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu, schopnost komunikace s občany, znalost práce na PC

Pracovní místo není vhodné pro osobu se změněnou pracovní schopností.

Náležitostí přihlášky jsou:
Jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis.

K přihlášce nutno připojit:
Strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, originál nebo ověřenou kopii výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem – pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením) a ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášky pouze písemnou formou s požadovanými doklady je nutno zaslat nejpozději do 19. 11. 2017  na adresu:

 • Městská část Praha 3, Úřad městské části
  Oddělení personální práce a mezd
  Havlíčkovo nám. 9/700
  130 85  Praha 3

Obálku označit slovy: „Výběrové řízení – pozice referent oddělení územního rozhodování odboru výstavby“. Nabídky nelze zasílat prostřednictvím elektronické pošty
.
Informace: Lenka Jelínková, referent oddělení personální práce a mezd
Telefon 222 116 236
e-mail lenkaj@praha3.cz

Ing. Petr Fišer
tajemník úřadu městské části

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.