Vyhlášení výběrového řízení na pozici referent/referentka odboru dopravy, oddělení přestupkového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Městská část Praha 3, Úřad městské části, zastoupená tajemníkem Úřadu městské části
vyhlašuje dne 30. 10. 2017 výběrové řízení na obsazení pracovního místa

referent/referentka odboru dopravy, oddělení přestupkového řízení

s místem výkonu práce Praha 3,
v platové třídě 10, s datem nástupu 1. 12. 2017, nebo dle dohody.

Požadavky dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 • fyzická osoba, která dosáhla min. 18 let věku  
 • občan ČR (nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR  – nutnost ovládat český jazyk)
 • způsobilost k právním úkonům
 • bezúhonnost

Další požadavky:
požadované vzdělání:   

 1. vysokoškolské vzdělání nejméně v magisterském studijním programu v oboru práv, nebo
 2. vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu v jiné oblasti (s následným prokázáním odborné způsobilosti zkouškou), nebo
 3. střední vzdělání s maturitní zkouškou (do 31. prosince 2022 je třeba splnit výše uvedené podmínky - viz bod. 1) nebo bod 2)

požadovaná praxe: praxe ve správním řízení vítána

požadované znalosti: znalost zákona č. 361/200 Sb., o silničním provozu, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich vítána

další dovednosti, schopnosti: znalost práce na PC (MS Office, Internet, Databáze), dobré komunikační schopnosti, psychická odolnost, časová flexibilita,

Pracovní místo je vhodné pro osobu se změněnou pracovní schopností.

Náležitostí přihlášky jsou:
jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis.

K přihlášce nutno připojit:
strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, originál nebo ověřenou kopii výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem - pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením) a ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášky pouze písemnou formou s požadovanými doklady je nutno zaslat nejpozději do 15. 11. 2017 na adresu:

 • Městská část Praha 3, Úřad městské části
  Oddělení personální práce a mezd
  Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85  Praha 3

Obálku označit slovy: „Výběrové řízení – pozice referent oddělení přestupkového řízení“

Nabídky nelze zasílat prostřednictvím elektronické pošty.

Informace: Lenka Jelínková, referent oddělení personální práce a mezd
Telefon 222 116 236
e-mail lenkaj@praha3.cz

Ing. Petr Fišer
tajemník Úřadu městské části

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.